مقایسه شهادت واقرار درامور کیفری

تهیه کننده علی متاجی چکیده اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به عنوان مهم ترین دلیل به آن استناد می شود. اهمیت وجود دلیل برای احراز ارتکاب جرم برای محکومیت…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام