اصلاحات بن سلمان

عربستان امروز با عربستان دو سال پیش تغییرات بسیاری کرده است محمد بن سلمان این پادشاه شایسته عربستانی تحصیل کرده دانشگاه های غربی با کادری مجرب درصدد تغییرات عمده درعربستان می باشد.وی راز عقب ماندگی را در سنت گرایی به شکل اشتباه می داند.وی به این درک رسیده است که نمی شود با جهان برخوردی قهر آمیز داشت.با نگاهی به اقدامات بن سلمان می بینیم که شاید اقدامات او مورد پسند ایران نباشد اما سبب قدرت گرفتن با سرعت زیاد عربستان در منطقه شده است.بدون شک عربستان الان اگر اولین قدرت خاورمیانه نباشد جزء سه کشور برتر می باشد او برخلاف برخی کشورها به فساد در کشور خود اذعان داشته وانتقاد پذیراست.این درستی رفتار سبب پشتیبانی بسیاری از مردم عربستان به خصوص نسل جوان عربستان شده است.مهمترین اقدامات او در زمان کوتاه زمامداری عبارتند از:

تلاش برای بالا بردن  نقش حضور زنان در جامعه

استفاده از افراد شایسته در چهارچوب کشور بدون در نظر گرفتن اولویت های قومی

برکناری افراد ناشایسته درارکان مهم کشوری ونظامی

انتقادپذیری

بالا بردن جوآزادی مدنی درکشور

استفاده از علم گرایی به جای شعارگرایی وایده ائولوژی توخالی

درک فراقومی وحتی فرامذهبی برای اداره بهتر کشور

جذب اساتید وشخصیت های بزرگ جهانی در اداره کشور

عمل گرایی به جای شعارگرایی

به جرات می توان گفت او بهترین رهبر منطقه درحال حاضر می باشدچون به جای زندانی کردن عالمان علمی وفرهیخته گان عرصه دانش در بدترین زندانها افکار سنتی وایدئولوژیکی مخرب را زندانی کرده است.او با درکی بسیار بلند در صدد خوشبختی مردم کشورش است.بزرگترین سد راه او در مسیر پیشرفت به مانند سایر کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه برخی روحانیون می باشند.روحانیونی که با نگاه سنتی خشک وافراط گرایانه تاب هیچگونه علم را ندارند وتوسعه علم را موجب کساتی دکان بازار خود می دانند وروحانیونی که از هرگونه درک پیشرفت های امروزی جهان بی بهره اند وعلم را فقط قران آموزی می دانند در حالیکه قران کریم نیز دعوت به خردورزی وجهاد علمی کرده است وهیچ گونه اندیشه ای ومذهبی را تحریم وسرکوب نکرده وتنها اندیشه ای را که معرفت خداوندی نباشدمحکوم کرده است.بن سلمان در پنج سال آینده عربستان را به طور قطع اگر آزادی عمل داشته باشد  جژء قدرت های برتر جهانی خواهد کرد.اندیشه های مثبت او ودید ارجحیت منافع ملی او،اتکا او به نیروی بومی همراه با علم جهانی بدون در نظر گرفتن مذهب وعقیده ستونهای اصلی تضمین کننده پیشرفت او هستند.او عربستان را کشوری پذیرای عقاید، علم، اصلاحات در جهان معرفی کرده است .عربستان اگر خواهان پیشرفت است باید به افکار او احترام واعتماد کند.اوخواهان عربستانی اسلامی بدون تهجر وافکار عقب مانده وآزادی عمل زنان ومردان دوران صدر اسلام همراه با پیشرفت امروزی است.جوانی او واعتماد او به جوانان سبب شده است که نیرویی عظیم در تضمین پیشرفت آینده عربستان فراهم آورد.بدون اغراق باید گفت پیشرفت عربستان پیشرفت مهمترین کشور ونماد تمدن اسلامی است.عربستان با بهره مندی از اقبال جهانی،ذخایر عظیم منابع الهی،دانش رهبری عالم وتحصیل کرده ،پتانسیل عظیم پشتیبانی مردمی،شایسته سالاری عملی نه عقیده ای صرف،خردورزی به جای بدعت گرایی مذهبی نوید آسایش ،آرامش وپیشرفت را به مردم خود هدیه داده است وافسردگی ویاس را از مردم خود زدوده است.بالارفتن روحیه زنان این کشور وتحولات واصلاحات بزرگ این کشور فقط مثالهای کوچکی از ژرف اندیشی وسیاست های محمد بن سلمان است.