مصونیت پارلمانی

مصونیت پارلمانی چکیده ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. این تاسیس قانونی بمنظور تامین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف پیش بینی شده است. در…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام