متن انگلیسی با ترجمه در مورد گلبول قرمز وسفیدخون

Blood is a specialized body fluid. It has four main components: plasma, red blood cells, white blood cells, and platelets. Blood has many different functions, including:

   transporting oxygen and nutrients to the lungs and tissues

   forming blood clots to prevent excess blood loss

    carrying cells and antibodies that fight infection

    bringing waste products to the kidneys and liver, which filter and clean the blood

    regulating body temperature

The blood that runs through the veins, arteries, and capillaries is known as whole blood, a mixture of about 55 percent plasma and 45 percent blood cells. About 7 to 8 percent of your total body weight is blood. An average-sized man has about 12 pints of blood in his body, and an average-sized woman has about nine pints.

Fractions are derived from the four primary blood components—red cells, white cells, platelets, and plasma. Just as blood plasma can be a source of various fractions, the other primary components (red cells, white cells, platelets) can be processed to isolate smaller parts. oday, most transfusions are not of whole blood but of one of its primary components: (1) red cells; (2) white cells; (3) platelets; (4) plasma (serum), the fluid part.

The name “white blood cell” derives from the physical appearance of a blood sample after centrifugation. White cells are found in the buff, a thin, typically white layer of nucleated cells between the sedimented red blood cells and the blood plasma. The scientific term leukocyte directly reflects its description. It is derived from the Greek roots leuk- meaning “white” and cyt- meaning “cell”. The buffy coat may sometimes be green if there are large amounts of neutrophils in the sample, due to the heme-containing enzyme myeloperoxidase that they produce

خون یک مایع بدن ویژه است.این چهار عامل اصلی عبارتند از:پلاسما،گلبول قرمز،گلبول سفیدوپلاکتها.خون دارای بسیاری از توابع مختلف،از جمله :

حمل اکسیژن ومواد مغذی به ریه ها وبافت ها

ایجاد لخته های خون  برای جلوگیری از خونریزی بیش از حد

حمل سلول ها وآنتی بادی هایی که با عفونت مبارزه می کنند

آوردن مواد زائد به کلیه ها وکبد،که فیلتر کردن وتمیز کردن خون و تنظیم بدن

است

خون که از طریق رگ ها ،شریان ها ومویرگ ها عبور می کند به عنوان کل خون شناخته می شود،ترکیبی از حدود55درصدپلاسما و45درصد سلول های خونی است.حدود 7 تا 8 درصد وزن کلی بدن شما خون است.یک مرد متوسط حدود 12 پنت خون در بدنش داشته باشد ویک خانم متوسط دارای حدود 9 پنت است.

اجزای کوچک خون در واقع از چهار مشتق اصلی خون یعنی گلبولهای قرمز، گلبولهای سفید، پلاکتها و پلاسما گرفته میشود علاوه بر پلاسما مشتقات اصلی دیگر خون ( یعنی گلبولهای قرمز، گلبولهای سفید و پلاکتها ) را نیز میتوان به اجزای آنها تقسیم کرد امروزه، به جای خونِ کامل غالباً از مشتقات اصلی خون استفاده میشود که عبارتند از: ( ۱) گلبولهای قرمز؛ ( ۲) گلبولهای سفید؛ ( ۳) پلاکتها؛ و ( ۴) پلاسما ( سرم) یعنی بخش مایع خون..

نام  سلول های گلبول سفید  از ظاهر فیزیکی  نمونه خون پس از سانتریفوژشدن حاصل می شود. سلولهای سفید خون  در بافت ،بین گلبول های قرمز وپلاسمای خون یافت می شود.واژه علمی لکوسیت  مستقیما به ان اشاره دارد(شرح می دهد).این واژه از کلمه یونانیleoukیعنی سفید وcytیعنی سلول  گرفته شده است. ممکن است به واسطه وجود مقدار زیاد نوتروفیل رنگ گلبول سفید سبز رنگ شود.به دلیل  ترشح میلوپراکسید از آنزیم های حاوی heme.