فرهنگ بومی مازندران

فرهنگ بومی مازندران

فرهنگ هر جامعه ای شامل اداب ورسوم وسنن آن منطقه می شود مازندران نیز سرزمینی است که دارای پیشینه تاریخی کهنی است.مازندران در شمال ایران قراردارد وبیشتر مردم آن به کشاورزی مشغول هستند.مازندران در نزدیکی تهران است واین نزدیکی باعث شده است همراه با گسترش فرهنگ شهر نشینی در زندگی مردم مازندران ونوع پوشش وبسیاری از کارهای آنها تغییراتی وارد شود.زبان مردم متاسفانه در حال تغییر است.زبان مردم مازندران که مازندرانی است جزء قدیمی ترین زبانهای ایران است.مردم مازندران دارای آداب ورسومی می باشند.مردم مازندران به خصوص در گذشته در مراسم های شادی وعروسی از ساز وموسیقی خاص مازندران استفاده می کردند.در کارهای گروهی  باهم بودند وکارهای کشاورزی را باهم انجام میدادند.نوع پوشش ولباس خاص خود را داشتند. خانه های آنها بیشتر خشتی وکاه گل وچوبی بود.وتمام وسایل خانه آنها در اغلب موارد از محل زندگی شان بدست می آمد.غذاهای محلی مازندرانی زیادی وجود دارد.بازیهای مازندران در بیشترموارد به صورت گروهی برگزار می شد. در مازندران در هنگاه عزاداری وشادی مردم  به صورت گروهی همکاری می کنندالبته الان بیشتر مراسم های محلی در حال ازبین رفتن است. از گذشته تاکنون مردم مازندران دارای باورهای خاص خود بودند و به آنها اعتقاد زیادی داشتند و هنوز هم به بسیاری از آنها عمل می کنند.از غذاهای محلی می توان به انواع خورش ها ،آش های محلی ونان ها اشاره کرد.

مردم روستا ماعید به دیدن اقوام خود وهمچنین کسانی که عضوی از خانواده خود را از دست دادند می روند.مراسم های نیمه شعبان ومیلاد امام رضا وجشن های پیروزی انقلاب نیز در روستا برگزار می گردد.