هویت پنهان

هویت پنهان

يكي از مهمترين مسائل و چالش هاي پيش روي جوامع در حال توسعه در طي فرآيند جهاني شدن و جهاني سازي خواهد بودهويت درلغت وجود ، هستي و ذات معنا شده است. هويت ، غالبا به معناي حقيقت شي يا شخص كه صفات جوهري او را در بردارد ، بكار مي رود. بيشتر روانشناسان هويت را نقطه مقابل بي هويتي يا گم كردن خويش قرار ميدهند و شكل گيري و قوام هويت را در تحقق احساس، تداوم و ثبات جستجو ميكنند. برخي ديگر نيز آنچه موجب شناسايي انسان شود را هويت مي نامند. يعني عاملي كه باعث تمايز يك فرد از ديگري ميشود. پس مقوله هويت در اين تعريف در خلا ايجاد نمي گردد ، بلكه حتما بايد يك خود و يك غير وجود داشته باشد وگرنه شناسايي معنا نمي يابد. عده اي نيز از هويت ، به عنوان چيستي و كيستي خود ياد مي كنند.شکلگیري هویت در جوامع ماقبل صنعتی، خیلی ساده صورت می پذیرفت، اما جوامع با ورود به دوره صنعتی، از ویژگی هاي مهم و متفاوتی برخوردار شده اندکه گستردگی امکان عمل و میزان انتخاب هاي افراد در این جوامع از ویژگی هاي بارز این دست ازجوامع به شمار می رود. بنابراین افرادي که در جوامع جدید زندگی می کنند، برخلاف کسانی که به دلیل محدودیت انتخا بهایی که از آن برخوردارند، روند ساد ه اي را در جریان هوی ت یابی خویش طی می کردند، به دلیل فزونی گرفتن شقوق فراروي شان براي انتخاب، در عمل مسیرهویت یابی را با پیچ و خم هاي بیشتري طی می کنندسرگشتگی هویتی، اساسا بحثی است که باید آن را در جوامع دموکراتیک جستوجو کرد و در جوامعی که زیر سیطره دیکتاتوري به سر میبردند، جوانان از فرصتی که به تأمل و تأنی در ابعاد هویتی خویش بپردازندبیبهره می مانندکسانی که داراي هویت نامحقق یا در راه تحقق هستند، افرادي هستندکه با وجود اکتشاف و دست یابی به پاسخ سؤال هایی که دارند، هنوز تعهد لازم را در برابریافته هایشان از خود به معرض دید نگذارد ه اند. افرادي که از هویت زود بسته شده اي برخوردارندفاقد اکتشاف، اما به آنچه فراروي آنها رقم خورده است، متعهد می باشند و سرانجام افرادي که ازهویتی مغشوش برخوردارند، کسانی هستند که هم به اکتشاف و هم به تعهد نسبت به اعمال ورفتارهایی که دارند، نرسیده اندفرآیند هویت یابی در دوران مدرن تغییر شکل داده است. در گذشته، مکان نقش کلیدی در خلق هویت اجتماعی افراد داشت، چرا که افراد در محیط های کوچک و بسته زندگی می کردند و هویت اجتماعی آن ها از طریق ارتباط رودررو با اطرافیانشان در یک محیط ثابت شکل می گرفت. افراد کمتر با دنیای خارج ارتباط داشتند و سنت های بومی- محلی بخش اعظم هویت آن ها را شکل می داد. بدنبال مدرنیته و خصوصاً بدنبال ظهور تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، نقش مکان در شکل دهی به هویت بسیار کمرنگ شد، چرا که رسانه ها و تکنولوژی های ارتباطی قادرند فرد را از مکان خودش جدا کنند و به جهان پیوند بزنند، در نتیجه افراد با منابع هویت یابی متکثری روبه رو هستند و هویت یابی شکلی غیر محلی و جهانی پیدا کرده است.درجهان امروز شاهد علاوه بر هویت پنهان شاهد بروز پدیده چند هویتی نیز می باشیم.انسانها در جهان امروز برپیچیدگی های رفتاری وکرداری انان افزوده است.