معرفي انجمن شركت‌هاي هوافضايي ژاپن

معرفي

انجمن شركت‌هاي هوافضايي ژاپن در سال ۱۹۵۲ به‌عنوان يك انجمن خصوصي‌ براي صنايع هواپيمايي تاسيس گرديد. با رشد مداوم، اين انجمن وارد عرصة فعاليت‌هاي فضايي شد و در سال ۱۹۷۴ با عنوان فعلي، يعنيانجمن شركت‌هاي هوافضايي ژاپنشناخته شد. اين انجمن يك نهاد قانوني براي حفظ منافع ملي بوده و توسط دولت ژاپن به رسميت شناخته شده است.

انجمن شركت‌هاي هوافضايي ژاپن يك انجمن تجاري غيرانتفاعي است و اعضاي آن شركت‌هاي ژاپني هستند كه در ساخت هواپيما، موتور، اويونيك، تجهيزات، فضاپيما و ساير توليدات مربوط در ژاپن فعاليت مي‌کنند.

در حال حاضر، ۱۴۶ شركت داخلي توسط انجمن به عنوان اعضاي پيوسته و وابسته آن ثبت شده‌اند. همچنين انجمن نمايندة بنگاه‌هاي فعال در ساخت، تعمير و تجارت هواپيما، ماهواره، پرتاب‌گر، تجهيزات موتور و ساير موارد مربوط مي‌باشد.

هدف

هدف انجمن، كمك به بهبود فعاليت‌هاي صنعتي و رفاه ملي در حوزه هوافضا، حمايت و تشويق ساخت داخلی محصولات هوافضايي و گسترش تجارت بين‌المللي توليدات هوافضا مي‌باشد.

فعاليت‌هاي اصلي انجمن

انجمن شركت‌هاي هوافضايي ژاپن فعاليت‌هاي مربوط به توسعه صنعت هوافضاي ژاپن را به شرح زير انجام مي‌دهد:

الف) مطرح كردن نياز‌هاي صنعت، ارايه پيشنهادات و انجام همكاري‌هاي اثرگذار در سياست‌های‌ دولت

•  همكاري و مشاركت براي رسيدگي به كار مسؤولين دولتي

•  ارايه توضيحات و خواسته‌ها به دولت درمورد بودجه هوافضا و تجديدنظر در سيستم

•  ارايه پيشنهادات به دولت

ب) بررسي واقعيات هوافضاي ملی و بين‌المللي

•  ارايه گزارش فروش‌، توليد و آمار صادرات

•  ارايه گزارش بررسي صنعت هوافضاي ژاپن و دنيا

ج) مطالعات و تحقيقات تكنولوژي

•  ترويج تحقيقات تكنولوژي براي صنعت هوافضا

•  دعوت از شركت هاي عضو براي كارهاي پژوهشي (سالانه ۱۰ الي ۱۵ تحقيق)

•  برنامه‌هاي تحقيقاتي براي افزايش دانش وتجربة تخصصي شركت‌هاي عضو (سالانه ۱۰ الي ۱۵ تحقيق)

•  مطرح كردن مسأله آينده هواپيماهاي دفاعي

•  بررسي مسأله توليد راكت در اندازة كوچك و متوسط

د) حمايت از استاندارد تكنولوژي ( JIS و ISO و IAQG و غيره)

•  تاسيسگروه کنترل کيفيت هوافضای ژاپنيا به اختصار JAQG

•  انجمن شركت‌هاي هوافضايي ژاپن، عضوگروه کنترل کيفيت بين‌المللی هوافضايا به اختصار IAQG مي‌باشد. اين انجمن،گروه کنترل کيفيت بين‌المللی هوافضارا به منظور افزايش كيفيت و بهينه كردن عمليات با استانداردهاي بين‌المللي و انتشار روش‌ها و سيستم‌هاي بيمه كيفيت، تاسيس نمود.

•  ارتباط با IAQG براي انتشار استاندارد كيفيت هوافضا و مديريت اجراي آن در ژاپن

•  برگزاري جلسات با هدف بررسي بخش هوافضاياستانداردهای صنعتی ژاپنيا به اختصار JIS

•  مركز ارتباطات الکترونيکی يا به اختصار EDI و صنعت هواپيمايي

•  انتقال اطلاعات با سرعت بيشتر

•  ايجاد سيستم استاندارد براي كاهش هزينه

ه) ارتباطات‌ بين‌المللي

•  حفظ ارتباط با دفاتر و دولت‌هاي ديگر و سازمان‌هاي صنعتي بين‌المللي

•  برنامه‌ريزي و اجراي نشست‌ها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي

•  معرفي دوجانبه تجارت‌هاي هوافضايي داخلي و خارجي

و) شركت فعال در نمايشگاه‌هاي هوافضا

•  مشاركت در نمايشگاه‌هاي هوافضاي خارج از كشور مانند پاريس و غيره

•  مشاركت در نمايشگاه بين‌المللي هوافضاي ژاپن كه هر ۴ سال، براي معرفي ظرفيت ساخت و تكنولوژي هوافضاي ژاپن و ترويج تجارت صنايع ژاپن برگزار مي‌شود

•  برگزاري يازدهمين نمايشگاه بين المللي هوافضاي ژاپن (Japan Aerospace 2004)

ز) ارتباط با سازمان‌هاي وابسته

•  ارتباط و هماهنگي با دولتمردان مربوط

•  عقد قرارداد و هماهنگي با دانشگاه‌ها، موسسات تحقيقاتی و سازمان‌هاي ديگر

ح) ارتباطات عمومي و انتشارات

•  انتشار مصاحبه‌ها و ارائه اطلاعات

•  انتشارات

ساختار انجمن 

•  هيات دبيران و كارمندان دفتري

شركت‌هاي عضو (۱۴۶ شركت)

انجمن داراي ۱۴۶ عضو مي‌باشد كه به صورت زير طبقه بندي شده‌اند:

•  اعضاي پيوسته (۱۰۶ شركت)

•  موتورشركت)

•  تجهيزات و اجزاء ( ۷۳ شركت )

•  مواد (۱۸ شركت)

•  فضا (۲۲ شركت)

•  خطوط هواييشركت)

•  آموزششركت)

•  ساير موارد (۱۵ شركت)

•  اعضاي وابسته (۴۰ شركت)

•  آموزش (۲۱ شركت)

•  ساير موارد (۲۰ شركت)

ضمناً اطلاعات مربوط به نحوه ارتباط با هر كدام از اعضا و همچنين زمينه فعاليت و ميزان فروش هوافضايي هر شركت را مي‌توان در سايت انجمن مشاهده نمود.

صنعت هوافضاي ژاپن

حجم معاملات صنعت هواپيمايي ژاپن در سال ۲۰۰۲ در حدود ۱۰۱۰ بيليون ين بود كه با در نظر گرفتن صنعت فضايي به ۱۳۴۰ بيليون ين (۱۳۹۰بيليون در سال ۲۰۰۱) مي‌رسد. در بخش هوايي ۲۳۷۰۰ و دربخش فضايي ۶۷۰۰ نفر اشتغال دارند. در صنعت هواپيمايي ۶۲ درصد توليد را بدنة هواپيما و اجزاي آن، ۲۴ درصد را موتور و اجزاي آن و ۱۴ درصد را ساير تجهيزات تشكيل مي‌دهند. همچنين ۶۱ درصد توليدات براي بخش دفاعي است و صادرات ۲۴ درصد آن را شامل مي‌شود.

نمونه‌هايي از آمارهاي ارايه شده توسط انجمن