قوانین

1-تمام مطالب این سایت براساس قوانین کشورجمهوری اسلامی ایران میباشد ومدیرسایت حق دارد نوشته ها ودیدگاه های مخالف با شعائر مقدس ومبانی وموازین کشورایران را حذف نماید

2-درهنگام استفاده و پذیرش اشتراک با دقت در راهنماهای قید شده در سایت وبا اراده کامل اقدام به خرید نموده ومدیریت سایت هیچگونه مسئولیتی در این انتخاب نداشته وتمام عواقب حقوقی وقانونی ومالی برعهده ثبت نام کننده می باشد

3-درصورت بیان ویانشر مطلب کذب وهمچنین ارائه توهین وافترا نسبت به مدیریت سایت ،مدیریت سایت حق هرگونه اقدام قانونی وحقوقی دارد

4- در نگهداری نام کاربری ورمز ارائه شده در هنگام ثبت نام دقت کافی داشته ومسئولیت نگهداری وحفظ آن برعهده ثبت نام کننده می باشد.

5-درهنگام ثبت نام نام ونام خانوادگی وادرس ایمیل صحیح را بیان می کنم ودرصورت هرگونه اشتباه در مدارک هویتی هیچ گونه مسئولیتی در باز پرداخت برعهده مدیریت سایت نمی باشد.