درباره ما

این سایت دارای پیشینه چندین ساله در زمینه ارائه مقاله بوده است اما به واسطه پاره ای دلایل چندین سال نتوانستم در تکمیل آن همت داشته باشم اما به واسطه شرایط کنونی کاری ام برآن شدم که این سایت را چند منظوره نمایم لذا هدف ازبنای آن ارائه خدمات به دانشجویان محترم وعموم مخاطبین است.(جهت آشنایی بانشانی و مکان سایت وچگونگی تماس با ما میتوانیدبه سربرگ تماس با ما مراجعه نمایید.)