مشقت

انشا باز مشقت مقدمه:مشقت يعني سختي…سختي يعني زير فشار بودن…زير فشار بودن يعني اوج عظمت يک انسان..  متن انشا: يک انسان مي تواند يک پدر باشد ،مي تواند در جامعه يک کارگرفيک معلم،يک دکتر،يک اتش نشان فيک پليس ،يک سرپناه براي خانواده و جامعه باشد. اينها همگي يک ويژگي مشترک دارند اينها همگي زير بار سختي ها…

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام