طراحی آموزشی مریل

بیوگرافی مختصر

دکتر مریل لیسانس خود را از دانشگاه بریگهام یانگ در سال۱۹۶۱ ودکترای خود را از دانشگاه ایلینویز درسال۱۹۶۴ به دست آورد.او در سطح بین المللی به عنوان یک صاحب نظر در زمینه تکنولوژی آموزشی شناخته شده است.نام همسر وی کیت است. وی ازدواج با همسر فعلی را بزرگترین دستاورد خویش اعلام نموده است.

آثاردکتر مریل

از آثار وی میتوان به تالیف ۱۲ کتاب ومقالات متعدد،گزارش های فنی،اشاره کرد.وی نظریه های متعددی در زمینه آموزشی ارائه داده است که میتوان  به تئوری معامله آموزشی،تئوری پیچیدگی ونظریه کامپوننت ،مدل نقش ونگار برای طراحی آموزشی، صفحه نمایش، TICCIT CAI SYSTEM  اشاره داشت.دیگر آثار وی عبارتند از:

Merrill, M. D. (2008). Converting e3 learning to e3 learning: an alternative instructional design method. In S. Carliner & P. Shank (Eds.), The E-Learning Handbook: Past Promises, Present Challenges (pp. 359-400). San Francisco: Pfeiffer.

Merrill, M. D. (2008). Reflections on a four-decade search for effective, efficient and engaging instruction. In M. W. Allen (Ed.), Michael Allen’s e-Learning Annual – Volume 1 (2008) (pp. 141-167). San Francisco: Wiley/Pfieffer.

Merrill, M. D. (2008). Why basic principles of instruction must be present in the learning landscape, whatever form it takes, for learning to be effective, efficient and engaging. In J. Visser & M. Visser-Valfrey (Eds.), Learners in a Changing Learning Landscape: Reflections from a Dialogue on New Roles and Expectations (pp. 267-275): Springer.

Merrill, M. D. (2009). Finding e3 (effective, efficient and engaging) Instruction. Educational Technology, 49(3), 15-26.

Merrill, M. D. (2009). First Principles of Instruction. In C. M. Reigeluth & A. Carr-Chellman (Eds.), Instructional Design Theories and Models III. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Inc.

Merrill, M. D., & Gilbert, C. G. (2008). Effective peer interaction in a problem-centered instructional strategy. Distance Education, 29(2), ۱۹۹-۲۰۷٫

Merrill, M. D., Barclay, M., & Van Schaack, A. (2008). Chapter 14 Prescriptive principles for instructional design. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. J. G. van Merrienboer & M. P. Driscol (Eds.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology (3rd ed., pp. 173-184). New York: Lawrence Erlbaum Associates: Taylor and Francis Group.

Mendenhall, A., Buhanan, C.W., Suhaka, M., Mills, G., Gibson, G.V., & Merrill, M.D. (2006). “A task-centered approach to entrepreneurship.” TechTrends 50(4): 84-89.

Merrill, M. D. (2001). Toward a theoretical tool for instructional design. Instructional Science, 29(4-5), 291-310.

Merrill, M. D. (2002). A pebble-in-the-pond model for instructional design. Performance Improvement, 41(7), 39-44.

Merrill, M. D. (2002). First principles of instruction. Educational Technology Research and Development, 50(3), 43-59.

Merrill, M. D. (2006). “Levels of instructional strategy.” Educational Technology 46(4): 5-10.

Merrill, M. D. (2006). Hypothesized performance on complex tasks as a function of scaled instructional strategies. Handling Complexity in Learning Environments: Theory and Research. J. Enen and R. E. Clark. Amsterdam, Elsevier: ۲۶۵-۲۸۱٫

Merrill, M. D. (2007). A task-centered instructional strategy. Journal of Research on Technology in Education, 40(1), 33-50

Merrill, M. D. (2007). First principles of instruction: a synthesis. Trends and Issues in Instructional Design and Technology, 2nd Edition. R. A. Reiser and J. V. Dempsey. Upper Saddle River, NJ, Merrill/Prentice Hall. 2: 62-71.

سمت دکتر مریل

اوسال۱۹۸۷ عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی یوتا بود.البته او در دانشکده هایی چون جورج بادی کالج،دانشگاه بریگهام یانگ پرو،استنفورد،دانشگاه کالیفرنیای جنوبی،بریگهام جوان دانشگاه هاوایی ودانشگاه ایالتی فلوریدا خدمت کرده است.اما دیگر سمت های اداری وی موارد زیر است:

موسس ومدیر گروه علوم آموزشی در دانشگاه بریگهام یانگ

بنیانگذار ومدیر بخش تحقیقات آموزشی

توسعه گر وارزیاب در دانشگاه بریگهام یانگ

مدیر ومعاون پژوهشی ریاست جمهوری

مدیر پژوهشی شرکت دورس

مدیر پژوهشی شرکت سان دیگو

مدیر پژوهشی کالیفرنیا

مشاور دروس شرکت اندسون(۱۹۷۲تا۱۹۸۰)این شرکت در حال حاضر دیگر فعال نیست.

موسس ومدیر ورئیس شرکتMICROTEACHER

مدیرگروه پژوهشیID2دانشگاه ایالتی لوگان یوتا(۱۹۸۷-۱۹۹۸)

قراردادهای پژوهشی  :

بنیاد ملی علوم

مرکز تحقیق وتوسعه نیروی دریایی

موسسه تحقیقات ارتش

موسسه توسعه آموزش

آی بی ام

وزارت دفاع

تجهیزات دیجیتال کانادا

آکادمی نیروی هوایی ایالت متحده

آزمایشگاه ارمسترانگ نیروی هوایی امریکا

موسسه تحقیقات جنوب غربی

شرکت اپل

قراردادهای  عمده مشاوره:

دانشکده های بل وهاول

شرکت ارتوراندرسون

ازمایشگاه طراحی داده

شرکتhazeltine

شرکتperceptronics

خدمات شرکت هواپیمایی امریکا

آزمایشگاه نیروی هوایی امریکا

افتخارات:

کسب عنوان مربی برجسته سال۱۹۷۳

بازرس اموزش وپرورش۱۹۷۷

همکاری با انجمن روان شناسی امریکا

همکاری باانجمن برای توسعه سیستم های اموزشی با کامپیوتر

دریافت تقدیر نامه به خاطر کتاب سال۱۹۸۵

دریافت تقدیر نامه به خاطر کتاب سال۱۹۸۸

انتخاب به عنوان  مرد سال در تکنولوژی اموزشی سال۱۹۸۹

دریافت جایزه از مجله برجستهAECT  سال۱۹۹۱

دریافت جایزهAL AVNERاز موسسه علوم وتحقیقات به خاطر توسعه سیستم آموزشی مبتنی برکامپیوتر۱۹۹۲

دریافت جایزه  از موسسه اموزش وتوسعه امریکا،جایزه یادبود اچ.اندرسون سال۱۹۹۲

انتخاب به عنوان محقق برجسته کالج توسط کالج یوتا درسال های۱۹۹۳-۱۹۹۲

جایزه AECTبه خاطریک عمر دستاورد برای کمک به  حوزه تکنولوژی اموزشی

کارگاه ها وسمینارها

برپایی بیش از ۷۵ کارگاه وسمینار عمدتا در طراحی اموزشی وسیستم های نوشتاری واستفاده از کامپیوتردر آموزش.

ازجمله سمینارها درایتالیا،انگلستان(چندین مورد)بلژیک اندونزی(۲مورد)هلند(چندین مورد)چین(۲مورد)اسپانیا آلمان(چندین مورد)فنلاند برزیل(۲مورد)نروژسنگاپور ژاپن وکره.

ارائه ها در همایش های علمی در انجمن های حرفه ای

بیش از۱۰۰ سخنرانی در جلسان انجمن های حرفه ای که وی درآن ها عضویت داشته است  کهمیتوان به موارد زیر اشاره کرد:

انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا(AERA)

انجمن ارتباطات آموزشی وفناوری(AECT)

انجمن روان شناسی آمریکا(APA)

انجمن برای توسعه سیستم آموزش مبتنی بر کامپیوتر(ADCIS)

انجمن ملی برای عملکرد وآموزش(NSPL)

نظریه نمایش اجزا

نظریه نمایش جزء به تشریح نحوه طراحی آموزش برای حوزه شناختی  براساس اهداف از پیش تعیین شده از آموزش است این نظریه برمبنای انتخاب فراگیران وپاسخ به محتوا همراه با ارائه اجزای کنترل استراتژی اموزشی استوار است.نظریه نمایش جزء نشانگر یک هدف خاص برای یادگیرنده است یک ترکیب منحصر به فرد از فرم های ارائه شده که منجر به تجربه یادگیری موثرمی شود.

به طور معمول تجزیه وتحلیل کار قبل ویا درحین آموزش انجام می شود.این نظریه  تلاشی است برای ایجاد بهترین ترکیب استراتژی آموزشی برای تولید یک نتیجه خاص.

این الگوی که نظریه نمایش اجزا نامیده می شود، در واقع توصیفی از عناصر خرد در آموزش است و بدین سبب یک الگوی طراحی آموزشی خرد قلمداد می شود. مریل، نظریه نمایش اجزا را براساس دیدگاه های گانیه و بریگز استوار ساخته است (رائو، ۲۰۰۵). گانیه معتقد است که بازده های یادگیری مختلف نیازمند شرایط آموزشی متفاوتی است. الگوی مریل نیز مبتنی بر این فرض است که نوع هدف های آموزشی، روش یادگیری و چگونگی آموزش را تعیین می کند. بنابراین داشتن درک درست از ماهیت موضوع و هدفهای آموزشی مورد انتظار می تواند به طراحی اثربخش آموزش بینجامد . الگوی طراحی آموزشی مریل برای موضوعات شناختی طراحی شده است و قابلیت کاربرد در آموزش موضوعات عاطفی و حرکتی ندارد. الگوی طراحی آموزشی مریل که نحوه چیدمان مؤلفه های محتوایی یک مطلب آموزشی را مشخص می کند، دارای دو بخش اصلی است؛ نخست یک «طبقه بندی از هدفهای آموزشی» و دیگری «انواع ارائه »، که در تعامل با بکدیگر آموزش بهینه را شکل می دهند. براساس نظریه نمایش اجزاء، آموزش تنها شامل دو عنصر یعنی تعمیم و نمونه است (فردانش، ۱۳۸۳). مریل در این نظریه، ابتدا یک طبقه بندی از هدفهای آموزشی ارائه می دهد که ماتریس عملکرد- محتوا نامیده می شود. این ماتریس چهار نوع موضوع (حقایق، مفاهیم، روش کارها و اصول یا قوانین) و سه نوع عملکرد (یادآوری، کاربرد و کشف) را به نمایش می گذارد. طراح آموزشی به منظور استفاده از نظریه نمایش اجزاء، پس از تعیین نوع مطلب و عملکرد مورد انتظار، انواع ارائه اولیه و ثانویه را مشخص می کند. آنگاه با ترکیب این دو نوع ارائه و رعایت چهار قاعده اساسی (تفکیک، تنوع، دشواری و همتاسازی) به طراحی آموزش می پردازد. این الگو در اصل برای استفاده کنندگان به صورت گروهی طراحی شده است. مؤلفه های گوناگون این الگو به گونه ای طراحی شده است که طیف وسیعی از یادگیرندگان بتواند از آن استفاده کنند و در آموزش مشارکت داشته باشند؛ با این حال می توان در برخی موضوعات و در مورد برخی راهبردها از آن برای طراحی آموزش انفرادی نیز استفاده کرد. نظریه نمایش اجزاء نشان می دهد که در بنای آموزش باید از مصالح و چیدمان مناسب استفاده کرد

نظریه نمایش کامپوننت

MD Merrill’s Component Display Theory (CDT) is a cognitive matrix that focuses on the interaction between two dimensions: the level of performance expected from the learner and the types of content of the material to be learned. نظریه کامپوننت نمایش MD مریل (CDT) یک ماتریس شناختی است که با تمرکز بر تعامل میان دو بعد است: سطح عملکرد مورد انتظار از یادگیرنده و انواع محتوای مواد آن را یاد گرفت. Merrill classifies a learner’s level of performance as: find, use, remember, and material content as: facts, concepts, procedures, and principles. مریل طبقه بندی سطح عملکرد به عنوان یک یادگیرنده از: پیدا کردن، استفاده کنید، به یاد داشته باشید، و محتوای مواد به عنوان: حقایق، مفاهیم، ​​روش ها و اصول. The theory also calls upon four primary presentation forms and several other secondary presentation forms. این نظریه نیز بر چهار شکل ارائه اولیه و اشکال مختلف ارائه ثانویه دیگر می نامد. The primary presentation forms include: rules, examples, recall, and practice. فرم های ارائه اولیه عبارتند از: قوانین، مثال، به یاد بیاورید، و عمل. Secondary presentation forms include: prerequisites, objectives, helps, mnemonics, and feedback. فرم های ارائه ثانویه عبارتند از: نیازها، اهداف، کمک می کند، روش تقویت هوش و حافظه از راه قیاس منطقی، و بازخورد. A complete lesson includes a combination of primary and secondary presentation forms, but the most effective combination varies from learner to learner and also from concept to concept. درس کامل شامل ترکیبی از فرم های ارائه اولیه و ثانویه، اما موثر ترین ترکیب از یادگیرنده به یادگیرنده و نیز از مفهوم به مفهوم متفاوت است. Another significant aspect of the CDT model is that it allows for the learner to control the instructional strategies used and adapt them to meet his or her own learning style and preference. یکی دیگر از جنبه های قابل توجهی از مدل CDT است که آن را برای یادگیرنده به کنترل استراتژی های آموزشی استفاده می شود و انطباق آنها را به دیدار با سبک یادگیری خود را و ترجیح اجازه می دهد تا. A major goal of this model was to reduce three common errors in concept formation: over-generalization, under-generalization and misconception. هدف اصلی این مدل به کاهش سه اشتباهات رایج در شکل گیری مفهوم: بیش از حد تعمیم، تعمیم و تصور غلط بود.

اصول  نظریه مریل

اصول نظریه  های را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود:

وظیفه/تمرکز برحل مساله

فعال سازی

تظاهرات

نرم افزار

ادغام

عناصر محتوا در دیدگاه مریل 

مریل معتقد است که محتوای آموزشی تنها شامل چهار عنصر اصلی حقایق و مفاهیم و روش کار و اصول یا قوانین است

 1- حقایق: بر اساس دیدگاه مریل حقایق موجود در متن آموزشی شامل اسامی خاص،تاریخ حوادث مهم،نام اماکن،علامت ها و نشانه های قراردادی است که شاگرد تنها در حین پرسیدن آنها را به یاد می آورد.مانند فاصله ی زمین تا ماه به کیلومتر یا ارتفاع قلهّ ی دماوند که تنها سطح مورد انتظار را یادآوری می کند

۲- مفاهیم: امّا مفاهیم مجموعه ی اشیا و حوادث و پدیده هایی که دارای ویزگی های خاص و نام مشترک می باشند .مانند مفهوم پستاندار، که شامل کلیه ی جانورانی است که بدن آنها از مو یا پشم پوشیده باشد و بچه زا بوده و به بچه های خود شیر دهند. سطح یادگیری مورد انتظار از شاگرد در مفاهیم میتواند به صورت تشخیص یا تمیز بین جانوران یا ابداع ویزگی های جدید توسط خود شاگرد کشف یا ابداع شود.

۳- روش کار: مجموعه ی نظام یافته ی اعمال و فعالیت هایی است که برای رسیدن به یک هدف یا حل یک مسئله یا تولید یک محصول خاص صورت می گیرد.مثل روش محاسبه ی محیط دایره . زیرا ابتدا مراحل آن قابل تعیین است سپس ترتیب خاص دارد و در نهایت    نتیجه ی خاصی نیز به دنبال دارد.

۴- اصول و قوانین: بیانگر روابط علی و معلولی بین پدیده ها و شرایطی است که برای تفسیر و تبیین حوادث به کار می رود. مانند قوانین و فرمول های ریاضی- فیزیک

طبقه بندی هدفهای آموزشی مریل

مریل برای اولین بار سطوح عملکردی مورد انتظار از شاگردان را ، در پایان آموزش به سه سطح تقسیم می کند .او معتقد است : که این سطوح در عین اینکه همه ، عملکردی هستند، از نظر کاری که فراگیر باید برای نمایش یادگیری انجام دهد و فعالیت ذهنی که لازمه ی یادگیری هر یک از آنهاست ، شرایط  مختلف دارند.

سه نوع عملکرد مریل عبارتند از:

یادآوری

کاربرد

یافتن(کشف یا ابداع)

 یادآوری: عملکردی است که فراگیر برای انجام آن به جستجو در حافظه ی خودمی پردازدتا اطلاعات آموخته شده را باز یافته و به همان صورت یا با ساختاری جدید ارائه نماید.

 کاربرد: عملکردی است که فراگیر اطلاعات آموخته شده را در موقعیّت های جدید اعمال میکندیا به کار می گیرد.مثلا دانش آموزی که محاسبه ی محیط دایره را میداند محیط هر دایره ای با اندازه های مختلف را میتواند محاسبه کند.

 کشف یا ابداع: دستیابی به موضوع و جمع بندی جدید را عملکرد در سطح کشف یا ابداع می نامیم . این عملکرد به این معنی نیست که موضوع کشف شده برای اولین بار در جهان کشف شده است بلکه برای شاگرد خاص و در وضعیّت خاص صورت گرفته است.برای مثال ممکن است که شاگرد با محاسبه ی محیط های مختلف دایره به این نتیجه برسد که اگر شعاع دایره دو برابر شود محیط آن چه تغییری می کند

 روش های ارائه و ارزشیابی آموزش

الگوی طراحی مریل چهار روش را در ارائه و ارزشیابی آموزش پیشنهاد می کند که برای به حداکثر رساندن کارایی مفیدند.

  تفکیک: طبق این اصل مشخص کردن و جدا نمودن انواع ارائه ی اولیه از انواع ارائه ی ثانویه به یادگیری فراگیر کمک می کند.برای مثال هنگام ارائه باید اطلاعات زمینه ای قبل از تعمیم ارائه شود که می توان به وسیله ی خطوط و رنگها یا اندازه های مختلف آنها را از هم تفکیک کرد.

تنوع مثال: باید تا حدّ امکان متنوع باشد.

  همتا سازی: یعنی ارایه ی مثال ها همراه با غیر مثال باشد.یعنی موارد مشابه و متضاد در یادگیری و یادآوری و به کارگیری حقایق ، حوادث ، قوانین و مفاهیم در کتاب طرح شده باشد.

منظور از غیر مثال ها بیان موارد غلط می باشد که فراگیر باید آن را تشخیص دهد.مثلا باید بعد از بیان مفهوم پستانداران از مثال هایی که جزئی از آنها نمی شوند نیز نام برد(ماهی ها و پرندگان) 

 سطح دشواری: در ارائه ی مثال ها و غیر مثال ها باید توجه کرد که مثال ها و غیر مثال ها از هر دونوع  و از ساده به مشکل انتخاب شوند.

منابع

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی،دکتر هاشم فر دانش،انتشارات سمت،تهران

نوروزی، داریوش؛ رضوی، سید عباس. (۱۳۹۰). مبانی طراحی آموزشی. تهران: سمت

www.asrehjadid.ir

http://comp.uark.edu
Kearsley, G. (nd) Component Display Theory (MD Merrill).http://tip.psychology.org

Merrill, M. David.http://tecfa.unige.ch/themes/sa2/act-app-dos2-fic-component.htm

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=737272
http://mdavidmerrill.com/Papers/papers.htm