ودیعه

فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………….صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱ اوصاف ودیعه…………………………………………………………………………………………………………..۱ آثار شرط مدت……………………………………………………………………………………………………….۴ وکالت ظاهری………………………………………………………………………………………………………….۵ آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد………………………………………………………….۷ عقد ضمان………………………………………………………………………………………………………………۹ رهن مال مشاع……………………………………………………………………………………………………….۱۴ مقدمه جوهر و مقتضای عقد در این خلاصه می شود که مالی به منظور (( نگاهداری )) به دیگری سپرده شود و گیرنده آن را حفظ کند و با نخستین…

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام