من ایرانی هستم

من ایرانی  هستم!

ایران سرزمینی است که دارای پیشینه کهنی است ایران سرزمین کوروش است ایران سرزمین برادری وبرابری است ایران سرزمین آریایی است سرزمین فراز ها وفرودها.

ایران سرزمین ثروت های پنهان وآشکار.ایران سرزمین سرسبزی ها وخوشی ها.ایران سرزمین آرش کمانگیر ،رستم قهرمان ،سهراب بد فرجام.ایران سرزمین گلهای عاشق.ایران سرزمین دریاها وجنگل های زیبا.ایران سرزمین مردان پاک.

ایران سرزمین دلاورمردان جنگ  تحمیلی.ایران سرزمین ثروتها وطمع ورزی های استعمارگران.

ایرانی من سرزمین پرگهر.من ایرانی هستم سرزمین مردان دانشمند وعالم.سرزمین هنر پرور.سرزمین زیارتگاه های افراد مومن.

من ایرانی هستم سرزمین شجاعان ،برابری وبرادری.سرزمین زخم خورده از خودی ها ورشک بیگانه ها.

من ایرانی هستم سرزمین عقاب ها ،سرزمین  فرهاد ها تیشه بر کوه ها.سرزمین مولانا ،حافظ ،رودکی ،انوری برکوه ادبیات.

ایران سرزمینی به وسعت قلب های پاک،همیشه از گزند دشمنان ایمن باش وبدان ما همیشه حافظ مرزهای تو وکیان ایران زمین هستیم

وطنم دوستت دارم.