بررسی آثار تروریستی خواندن سپاه از سوی آمریکا

نویسنده:ع.متاجی

پیشینه  روابط ایران وآمریکا به دو دوره قبل از انقلاب وبعداز انقلاب تقسیم بندی می شود روابط ایران وآمریکا در دوران قبل از انقلاب هم همواره خوب نبود که می توان به حوادث سالهای ۲۸-۳۲ اشاره کرد.بعداز انقلاب ایران از شریکی استراتژیک برای آمریکا به نیرویی در تضاد با آمریکا بدل شد.از مهمترین عوامل سبب ساز رویارویی ایران وآمریکا با ایران در بعداز انقلاب می توان به تسخیر سفارت آمریکا درایران،اقدامات منطقه ای ایران،ایدئولوژی وتفکر صدور انقلاب،رقابت وحضور روسیه،تحریم های آمریکا اشاره کرد.با گذشت زمان دیوار بی اعتمادی بین دو کشور گسترده تر شد تا آنجایی که مقامات بلند پایه ایران ،آمریکا را شیطان بزرگ وآمریکا نیز ایران را عامل بی ثباتی منطقه نامیدند.اماهدف از این نوشتار این است که آثار تروریستی قلمداد کردن سپاه توسط آمریکا چیست؟این عمل چه نتایجی برای آمریکا وایران دارد؟راهکارهای تقابل ایران با این عمل آمریکا چیست؟

دراین قسمت به این مساله که چه عواملی سبب شد آمریکا سپاه را در لیست ترویستی خود قرارداده است پرداخته نمی شود.سپاه نیروی رسمی نظامی در کشور ایران است وتروریستی قلمداد کردن یک نیروی نظامی اولین بار است در حقوق بین الملل اتفاق می افتد.تروریستی خواندن سپاه به طور حتم مورد حمایت کشورهای عربی منطقه(به خصوص امارات،بحرین،عربستان،اسراییل)خواهد شد وکشورهایی چون عراق،لبنان،اردن مصر سکوت خواهند کرد وکشورهایی چون قطر وکویت شاید به اظهار نظر تاسف بار ویا کمی منفی بسنده کنند وسوریه ،حزب الله لبنان محکوم خواهند کرد.کشورهایی چون پاکستان،کشورهای مشترک المنافع وترکیه که به نوعی بازیگران این منطقه هستند اقبالی به دخالت واظهار نظر نخواهند داشت وکشور افغانستان که درگیر چالش های بزرگ داخلی است وتفاهم های نظامی گسترده با آمریکا دارد باوجود همسایگی با آمریکا در عمل طرف آمریکا را خواهد گرفت هرچند شاید در بیانه های سیاسی به حفظ ثبات منطقه اشاره کنند.یکی از مهمترین عوامل در کرسی نشاندن یک حرف،اندیشه وسیاست در عرصه بین المللی ابزارهای یک کشوردر جهان،منطقه می باشد.مقایسه  ابزارهای در دست دو کشور(ایران ،آمریکا)برتری بی شک آمریکا را نشان می دهد آمریکا از نظر نظامی،جامعه اطلاعاتی وهمچنین روابط بین الملل،قدرت اقتصادی وتولید ملی نسبت به ایران برتری های محسوس وفاحشی دارد .همچنین اگر ایران هم بخواهد نهایتا در سازمان ملل وسازمان امنیت مطرح کند راه به جایی نخواهد برد وتقابل نظامی نیز هزینه های سنگینی برای ایران خواهد داشت.پس ایران که از لحاظ اقتصادی ،نظامی ،تولید ناخالص ملی وروابط بین الملل از آمریکا ضعیف تر است چه عملکردی خواهد داشت؟اولین اقدام ایران محکوم کردن این عمل در بیان دولتمردان خواهد بود ودومین عمل برای حفظ وجهه نامیدن متقابل نیروهای منطقه ای به عنوان گروه تروریستی خواهد بودولی ایران می داند که نمی تواند گزندی به صورت مستقیم علیه نظامیان آمریکا انجام دهندچون وضعیت اقتصادی نابسامان امروزی ایران این اجازه رابه آنان  نمی دهد.تاثیرات بد اقتصادی ایران به حزب الله نیز رسیده به صورتی که دامنه فعالیت این گروه نیز در لبنان ومنطقه به صورت محسوسی در یکسال اخیرکاهش یافته است .کسری بودجه حزب الله وکاهش حقوق سربازان آن به ۴۰۰ دلار در ماه(۸۰۰دلار سابق) بیانگر این موضوع است.همچنین استفاده ایران از نیروهای نیابتی نیز با مخالفت دولتمردان کشورهای لبنان،عراق وحتی سوریه وافغانستان خواهد گرفت .بنابراین تنها راهکار ایران به جای تنش آفرینی توجه به پتانسیل داخلی است.واقع این است که توجه فوق العاده ایران به بعد نظامی ،اقتصاد ایران را نابود کرده زیرا توجه به بنیه نظامی  وعدم برنامه ریزی درست ودر برخی موارد دشمن آفرینی سبب فراموشی به مقوله اقتصاد شده است .این کم لطفی طیف بزرگ بیکاران،نبودویا کمبو.د افراد متخصص وکاردان امور اقتصادی در داخل کشور ،مهاجرت نخبگان وسازوکار غلط سیاسی ومدیریتی کشوررا به بار آورده است.با این وجودبه نظر می آید ایران به نیروهای نیابتی خود اتکا خواهد کرد.این به عنای دست  خالی بودن ایران نیست. ایران در دوران کنونی درکشورهای منطقه نفوذدارد وباید سیاستمداران از این نفوذ به صورت صحیح استفاده کنند.تروریستی خواندن سپاه اثرات اقتصادی بسیار سهمگین بر کشور ایران دارد زیرا باید اذعان داشت بعداقتصادی سپاه بر بعد نظامی چیره گی دارد زیرا بسیاری از گلوگاه های بزرگ اقتصاد ایران در دست سپاه است واگر فشار اقتصادی بر سپاه وارد شود خیل عظیمی از نیروهای کشور بیکار خواهند شد واین بیکاری تبعات بیشتری برای ایران دارد.همچنین فشارهای اقتصادی توان نظامی سپاه را هم مختل می کند.سیاستمداران ما مدیریت وبرنامه ریزی درستی برای کشور نداشتند که بی مدیریتی در نحوه کشورداری می توان دروقایع  سیل اخیر در کشور به وضوح ببینیم.مردم امروز ایران دیگر تحمل جنگ نظامی دیگری ندارند وبا تنش بیشتر ،متخصصان بیشتری از ایران کوچ خواهند کرد.

یک سیاست غلط برای مقابله با این استراتژی آمریکا، پناه بردن به روسیه است.اولین دلیل این است که روسیه با وجود بعد نظامی از پیشینه ننگینی با ایران برخوردار است و همچنین این کشور از فقر اقتصادی برخوردار می باشد .روسیه درمقابل حمایت از ایران باج خواهی بزرگی از ایران طلب خواهد کرد .

نتیجه گیری

بهترین راهکار برای مقابله با آمریکا دراین زمان به جای اقدامات شتابزده ومحکوم کردن های بی فایده وارائه تبصره ها وقوانینی که هیچ عملکردونتیجه ای در حوزه بین الملل ندارند توجه به نیروهای بومی در جهت بالا بردن توان اقتصادی وهمچنین ابزارهای نفوذ مثبت نه منفی وجنگ افروزانه در منطقه است.باید توجه داشت با توجه به عملکرد ضعیف دولتها وسیاست مداران کشور جمعیتی بزرگی از کشور تمایل به تقابل نظامی ندارند.تروریستی خواندن سپاه از سوی آمریکا اشتباه است اما این اقدامات دست آمریکا را برای حمله به نهادهای اقتصادی سپاه وچپاول دارایی های آن باز می گذارد.باید توجه داشت هدف از این اقدام آمریکا بحث نظامی نیست بلکه تداوم  فشار اقتصادی است.بهترین روش برای پوساندن یک جعبه میوه قرار دادن یک دانه میوه فاسد در جعبه است بنابراین بایدافراد اختلاس گر برخورد شدید شود،از اقتصاد رانتی فاصله بگیریم،به جای حمایت اقتصادی از گروه های منطقه ای به اقتصاد مردم داخلی (به عنوان قدرت نهایی مقابله)توجه کنیم.چرخه تولید را گسترش دهیم.باید توجه داشت گروه های منطقه ای در نهایت امر به جای توجه به امور ایران به امور خود توجه خواهند داشت این گروه خواه حزب الله لبنان باشد یا نیروهای تحت امر ایران در عراق،سوریه یا یمن.به امید اینکه شاهد عزت بیشتر ایرانیان ونظام ایران باشیم.