جاسوسي و جرايم وابسته به آن

قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375: ماده 501– هر کس نقشه‌ ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي کشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي که صلاحيت دسترسي به آن‌ ها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع کند به نحوي که متضمن نوعي جاسوسي…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در حقوق

کلاهبرداري

قانون مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367:  ماده 1- هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها يا تجارتخانه‌ ها يا کارخانه‌ ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي ‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در حقوق

خيانت در امانت

ماده 674- هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌ هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت ‌يا بي اجرت به کسي داده شده و بنابراين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در حقوق

جعل و استفاده از سند مجعول

قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات) مصوب 1375:  ماده 523- جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در حقوق

حمايت از حقوق زنان در مراحل دادرسي

در ابتداي مقاله از مقررات حمايتي که براي زنان در قوانين اساسي و داخلي کشورها وجود دارد، مي گويد. همچنين از ذکر حقوق زنان در موازين بين المللي و منشورهاي حقوق بشري مي گويد. اصلي از قانون اساسي را بيان مي کند که در آن همه افراد ملت اعم زن و مرد را يکسان مي…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در حقوق

همجنس گرايي در حقوق ايران

همجنس گرايي در حقوق ايران آن چه در اين مقاله خواهيد خواند: در ابتداي مقاله همجنس گراها را افرادي مي داند که به ارتباط جنسي با همجنس خود گرايش دارند و عنوان مي کند که در برخي کتب رواشناسي همجنس گرايي را نوعي آسيب و اختلال مي دانند که ريشه در توارث، فيزيولوژي، محيط و……...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در حقوق

شهروند خوب بودن

شهروند خوب بودن شهروند خوب بودن برای یک شهروند خوب بودن پیش از هرچیز باید انسان خوبی بود؛ کسی که پایبند اصول اخلاقی است و در هر شرایطی ارزش‌های انسانی را زیر پا نمی‌گذارد. اما در واقع یک شهروند خوب چه رفتاری دارد؟ ۱ـ شهروندانی با احساس مسئولیت فردی چنین شهروندی یاد گرفته است در…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در حقوق

جهانی شدن وامنیت بین الملل

چکیده: جهانی شدن از مفاهیمی است که از دهه ۸۰ میلادی تقریباً همه حوزه های اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است. و از این مفهوم تعابیر و تعاریف مختلفی ارائه گردیده و آراء و اندیشه های مختلفی توسط نظریه پردازان  علوم اجتماعی، علوم سیاسی،  روابط بین الملل و فرهنگ شناسان شکل گرفته است.…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

نقش رسانه ها در کاهش جرم

نقش رسانه ها در کاهش جرم:نویسنده علی متاجی فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                 صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴ اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵ هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶ متغیرتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷ مفاهیم واصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸ جرم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸ انجرافات اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹ خشونت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹ رسانه های جمعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰ کارکرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱ بررسی رابطه بین جرم د رسانه های گروهی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲ نقش رسانه در کاهش اسیب های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

بررسی عنصر مادی جرم

عنوان بررسی عنصر مادی جرمنویسنده: علی متاجی بهار۱۳۹۵ فهرست مطالب عنوان……………………………………………………………………………………………………………………….صفحه پیشگفتار……………………………………………. تعریف جرم……………………………………………… عنصرمادی جرم………………………………………….. مقدمه……………………………………………………………. بیان مساله………………………………………………………….. عناصر عمومی جرم……………………………………………… تعریف عنصر مادی جرم……………………………………….. وضعیت حقوقی جرایم مادی صرف و جرائم غیر عمدی………………….. الف) جرائم مادی صرف……………………………………………………… ب) جرائم غیر عمدی………………………………… انواع اعمال مادی…………………………………… تقسیم بندی جرم براساس دوام رفتار مادی………………. فواید تقسیم…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

جرم ناقص

عنوان: جرم ناقص نویسنده: علی متاجی زمستان۱۳۹۵ فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                            صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴ اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶ هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶ متغیرتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷ مفاهیم واصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷ جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷ جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸ تعریف جرم ناقص…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸ مبانی جرم انگاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸ دلایل جرم انگاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱ ویژگیهای جرایم ناقص…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲ الف ویژگی ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲ ب- ویژگی آسیب شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳ ارکان تشکیل…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

جنایت علیه بشریت

عنوان: جنایت علیه بشریت نویسنده: علی متاجی زمستان۱۳۹۵ چکیده به نظر می رسد، جنایات علیه بشریت، جنایات توده واری هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و می توان جدی ترین شکل این جنایات را کشتار گروه های مردمی دانست که با ژنوسید قرابت زیادی پیدا می کند. اما جنایات علیه بشریت، مفهومی…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در حقوق

انواع اشخاص حقوقی

  انواع اشخاص حقوقی   ۶۷ . الف ، چگونگی شناختن اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی :   نخستین تقسیم بندی که در این باره به ذهن می رسد ، تقسیم اشخاص حقوقی به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است . با این که بحث دستۀ اوّل…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مصونیت پارلمانی

مصونیت پارلمانی چکیده ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. این تاسیس قانونی بمنظور تامین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف پیش بینی شده است. در…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مصونیت قضایی

چکیده وظایف خاص مأمورین سیاسی و موفقیت نمایندگی آنها در یک کشور مستقل ایجاب می­کند در معرض تعقیب جزایی و رسیدگی­های حقوقی قرار نگیرند و این بدین معنی است که دولت میزبان صلاحیت قضایی یا قانونی برای رسیدگی نداشته باشد، بلکه دولت­ها از اعمال صلاحیت خود در مورد دیپلمات­ها خودداری می­کنند. البته رعایت مقررات کشور…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

نقش وجایگاه زبان فارسی در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه کشور ایران دارای تمدنی کهن می باشد ودر روزگار دور بر سرزمین های بسیاری حکم فرمایی می کرده است واین حکم فرمایی موجب گسترش زبان وفرهنگ ایرانی در سطح جهانی شده است. دوران امپراطوری ایران گرچه با فراز ونشیب های زیادی همراه بوده است اما همواره جریان داشته است. اما با گذشت زمان ودوران…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

وحدت حوزه ودانشگاه

فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………….۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۲ سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..۴ فرضيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….۴ وحدت حوزه و دانشگاه، يعنى حركت پابه‏پاى علم و دين‏……………………………………………………۴ اهميت وحدت حوزه ودانشگاه درعصر كنوني…………………………………………………………………….۶ اثار و برکات وحدت………………………………………………………………………………………………………….۷ مشكلات وموانع سد راه وحدت حوزه ودانشگاه………………………………………………………………….۸ راه هاي وحدت دانشگاه وحوزه………………………………………………………………………………………….۹ نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲ منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴                     چكيده…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

ودیعه

فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………….صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱ اوصاف ودیعه…………………………………………………………………………………………………………..۱ آثار شرط مدت……………………………………………………………………………………………………….۴ وکالت ظاهری………………………………………………………………………………………………………….۵ آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد………………………………………………………….۷ عقد ضمان………………………………………………………………………………………………………………۹ رهن مال مشاع……………………………………………………………………………………………………….۱۴ مقدمه جوهر و مقتضای عقد در این خلاصه می شود که مالی به منظور (( نگاهداری )) به دیگری سپرده شود و گیرنده آن را حفظ کند و با نخستین…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

بررسی ماهیت تخفیف مجازات در قوانین ایران

گردآورنده:علی متاجی چکیده: یکی از نهادهای مهم حقوقی که امروزه نقش بسیارمهمی در تعیین واعمال مجازات دارد ،«نهاد تخفیف مجازات» است. در فقه بخش عظیمی از جرایم که تحت «جرایم تعزیری »مطرح می شوند دارای مجازات ثابتی نیستند. شارع مقدس با توجه به اینکه شخصیت هر مجرم بادیگری متفاوت است، و میزان خسارت ناشی از…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

ورشکستگی

  مقدمه:  ورشکستگی به منزله پایان حیات تجاری تاجرودرمورد شرکت ها یکی از موجبات انحلال شرکت تجاری محسوب می گردد، وتاجر به جرگه محجورین می پیوندد بنابراین ازورشکستگی به عنوان حجر یادمی شود منتها حجری که مجنون وصغیردارند به لحاظ حفظ اموال خودشان است اما حجر تاجربه لحاظ حفظ حقوق طلبکاران است. تاجر ورشکسته ازادامه…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

حقوق شهروندی

گردآورنده:علی متاجی چکیده حقوق شهروندی از مفاهیم و پدیده ای نوظهوری است که در دوران معاصر وارد و ادبیات حقوقی، سیاسی و اجتماعی گردیده است.حقوق شهروندی مجموعه قواعد و مقرراتی است که در مناسبات اجتماعی افراد و حاکمان در یک جامعه وجود دارد. در قانون اساسی » حقوق شهروندی « جمهوری اسلامی ایران حقوقی برای…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

افترا زدن

سایت تابناک تاریخ انتشار: سه شنبه 9 آبان ماه 1396 مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

آشنایی با قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده

دانستنی های حقوقی؛ سایت تابناک تاریخ: یکشنبه 7 آبان ماه 1396 مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

امتیازات قانونی که «زوجه» در هنگام عقد می تواند درخواست نماید

دانستنی های حقوقی؛ تاریخ: شنبه 6 آبان ماه 1396 سایت تابناک مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

پیامدهای سوء استفاده از سفید امضا

تاریخ انتشار: دوشنبه 8 آبان ماه 1396 روزنامه خراسان امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تأیید و قبول آن است و در نتیجه، پس از تنظیم، ذیل آن امضا می‌شود. هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، به این معنا که امضای سند، پیش…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مقایسه شهادت واقرار درامور کیفری

تهیه کننده علی متاجی چکیده اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به عنوان مهم ترین دلیل به آن استناد می شود. اهمیت وجود دلیل برای احراز ارتکاب جرم برای محکومیت…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مقایسه ادله شهادت شهود و تحقیق محلی در نظام حقوقی ایران

چکیده دو مورد از ادله اثباتی یا دلیل قضایی شهادت و تحقیق محلی می باشد که از دیرباز برای کشف حقیقت مورد توجه مقنین ، حقوقدانان و عرف بوده است و اکنون نیز جزء دلایل مهم و مؤثر به شمار می آیند . لذا ضمن تشریح برای شناخت خود دلیل به بررسی و مقایسه نکات…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

علم اصول فقه و سرچشمه های حقوق اسلامی

علم اصول فقه و سرچشمه های حقوق اسلامی نویسنده: منتهایی، عباس ( سردفتر اسناد رسمی 590 تهران ) تحقیق درباره یک علم و تلاش برای شناخت و تحصیل آن و یا کسب اطلاعاتی راجع به آن ایجاب می‏کند که آغاز پیدایش، پدید آورنده، تعریف، سیر تحول و تطّور آن در طول قرون، قهرمانان و صاحب نظران…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی* فصلنامه ندای صادق، شماره 28، حق خواه، منیره؛ چکیده: مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

فقه و عقل

فقه و عقل مجله قبسات، شماره 15و 16، علیدوست، ابوالقاسم؛ جستاره: تاریخچه قانون، ضرورت جعل و عمل به آن، به تاریخ تشکیل زندگی جمعی بشر برمی گردد و از روزی که انسان، به زندگی اجتماعی گرایید ولو به گونه ای بسیار ساده وابتدایی، ضرورت وجود قانونی که بتواند آن اجتماع ساده وغیر پیچیده را به…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام