کنتراست رنگها

Description: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Contrast_change_photoshop.jpg/220px-Contrast_change_photoshop.jpg

مقدمه

کُنْتْراسْت به معنای تباین و جدایی است و یکی از اصل‌های پایه‌ای رشته‌های گوناگون هنر است .فرق و کشمکش متقابل عناصر اثر هنری موجب برقرار شدن ارتباطی منطقی ولی متضاد بین اجزا می‌شود و در تاثیرگذاری اثر بسیار موثر است، چرا که درک انسان از بسیاری چیزها با تجربه و مقایسهٔ شکل، کیفیت، و معناهای آنها به دست می‌آید

تغییر تدریجی مقدار کنتراست در یک عکس

در هنرهایتجسمی نظیر نقاشی، عکاسی و گرافیک کنتراست‌های رنگ، تیرگیروشنی، اندازه،جهت، بافت، پهنیباریکی، هندسیغیرهندسی و به کار می‌رود و اثر هنری را تاثیرگذار می‌کندبرای نمونه، رامبراند معمولاً از کنتراست شدید تیرگیروشنی بهره گرفته و با تابانیدن نور در بخش‌های مورد نظرش که در میان سایه‌های تیره وسیع در تابلو قرار گرفته‌اند، بر این بخش‌ها تاکید می‌کند.

Description: http://www.apartman.ir/files/decor/1220/06Paint-bathroom-slipper-tub-600x799.jpg

کنتراست درنگ ها واهمیت آن درطراحی داخلی

می دانیم رنگ مایه یا تونالیته در ارتباط با محیط از اهمیت خاصی برخوردار است . در نتیحه هنگام بوجود آمدن کنتراست نیز این عامل نقش مهم تری از رنگ ایفا می کند از سه جنبه ای که برای رنگ قایل شدیم ( جنبه رنگی , میزان اشباه , درخشندگی ) آنکه به جنبه سایه روشن یا رنگ مایه نزدیکتر است یعنی میزان اشباع آن از همه مهمتر است . یوهانس ایتن نظریه خود را درباره رنگها بر مبنای ساختهای موجود در آنها قرار داده است و کنتراستهای مختلفی را در این زمینه مطرح می کند که مقدم بر همه آنها کنتراست رنگمایه است . شاید قبل از این نوع کنتراست مهمترین کنتراست رنگی کنتراست سرد و گرم باشد که در ان رنگها را به دو گروه گرم یعنی زرد و قرمز وسرد یعنی ابی و سبز تقسیم می کند کیفیت دور شونده و عمق داررنگ سبزآبی باعث شده است که از انها برای نشان دادن ساختهای دور استفاده کنند در حالی که کیفیت قوی تر قرمززرد را به هنگام بیان انبساط مورد استفاده قرار می دهند. از این کیفیات در تجسم بخشیدن به فضا استفاده های شایانی می شود زیرا از طریق گرمای رنگ تقریبامقدار مسافت را می توان حدس زد . ایتن کنتراستهای رنگی دیگری نیز مطرح ساخته است که از آن جمله اند کنتراست مکملها و کنتراست همزمان.کنتراست مکمل ها تعدال یافتن نسبی رنگهای سرد و گرم است . بر طبق نظریه رنگ مونسل در گردونه رنگ رنگ های مکمل در مقابل یکدیگر قرار می گیرند رنچهای مکمل بصورت جامد یا ذره ای دو خصوصیت دارند : اول انکه هنگام مخلوط شدن تولید نوع میانه خاکستری می کنند دوم آنکه اگر در مجاورت یکدیگر قرار گیرند خصوصیت رنگی یکدیگر را با شدت بسیار زیادی نمودار می کنند. .

زرد رنگ مثلث و سه گوش است مانند مثلث که گوشه های مختلف و نوک های تیز دارد ، زردنمون ه های متنوع دارد و همه تقریباآزار دهنده اند . انواع زرد ها با انواع سه گوشها همسنگی می کنند ، نمونه کامل و بهترین آن زرد طیف خورشید ( کادمیوم میانه ) است که با مثلث متساوی الاضلاع تطبیق می کند . زردهای سبزگین با مثلثهای باز کشیده و زردهای تند آزار دهنده با مثلثهای تند و ایستاده برابرند . ایستایی خط عمود و شکلهای عمودی با رنگ زرد تشدید می شود همچنان که رنگ زرد در مثلث ، تندتر ، متشعشع تر ، آزار دهنده تر و هیجان آور تر است . شعله و شراره از دگردیسیهای مثلث زرد به وجود می آید . هنگامی که زرد در دایره جا گرفته ، از ویژگیهای خود می کاهد و آرامتر شده به سبزی می گراید و نیز شدت (( آبیت )) آبی را هم می کاهد . در مربع بر زینگی تاریک روشن و زینگی رنگی خود می افزاید و نارنجی فام می شود یعنی از شدت و هیجان وحدت خود کم می کند و متعادل تر می گردد در حالی که در کیفیت رنگی اش هیچ دگرگونی ایجاد نمی شود.

سرخ رنگ مربع است . قرمز یا سرخ تیره فام رنگ مستطیل است . قرمز در مستط یل کشیده افقی ، رنگ ( آلیزارین ) و مایل به بنفش به خود می گیرد و در مستطیل عمودی از سردی خود کاسته سرخ می شود یعنی گرمتر و متعادل تر می گردد. در این حال رنگ ژرانیوم یا ماژنتا ( تقریباارغوانی روشن ) به وجود می آید و حس می شود . رنگ سرخ طیف خورشید ، رنگ مربع است با چهار گوشه راست و چهار پهلوی برابر ، این رنگ در مثلث خصیصه نارنجی پیدا می کند و در دایره بنفش گون می شود . در صورتی که در بیضی قرار گیرد ، خصیصه قهوه ای می یابد ، زیرا قهوه ای رنگ بیضی است و از سرخ و سیاه و یا از سرخ و آبی تیره ( پروس یا کبالت سیر ) به هنگام هم آمیزی به وجود می آید . در مورد نارنجی ، یعنی آمیزه زرد مادی و سرخ مادی ، باید گفت که با شکلهایی تطبیق می کند که ازبرخورد مثلث و مربع به وجود آمده باشند و ذوزنقه یکی از این گونه شکلهاست .

نارنجی نیز در مثلث روشنتر و زردگین و در مربع سرخگین به نظر می آید . سبز در مثلث فعل تر از سبز در مربع است. در مربع حالت اعتدال سرخ به خود می گیرد یعنی در عین آرامش بر شدت نیروی عین آرامش بر شدت نیروی محرکه خود می افزاید و آماده دگردیسی می شود .این سبز در دایره ، تیره فام و آبی گین می شود. آبی رنگ آسمان و در عین حال خود گرا و گیرای بیننده است و دایره ، شکلی است دورانی و با چرخش خود بیننده را به درون و مرکزش می کشاند و با آبی توافق کامل دارد . یک آبی روشن در دایره با آبی تیره در یک شکل نا مشخص همسنگ است همچنان که آبی تیره در یک مستطیل کشیده به آبی روشن می گراید و در یک مستطیل عمودی به سبز گرایش پیدا می کند . آبی در مثلث سبز گون میشود و فعال می گردد و در ضمن از خشونت مثلث کاسته آن را معتدل می کند. آبی در مثلث مانع تبذیر نیروهایش می شود . آبی در مربع بنفش گون می شود و یا حالت قهوه ای به خود می گیرد ( به ویژه اگر آبی گرم باشد ) . بنفش در مربع قرمز گون و در مثلث سرخ فام می شود . قهوه ای رنگی است که در موارد متعدد با بیضی تطبیق داده شده است . بیضی شکل دورانی دو کانونی است که سرد است ولیکن در تضاد با سردی خود است . قهوه ای رنگی است که از قرمز گرم و آبی گرم و یا هر قرمز با سیاه ایجاد می شود. قهوه ای رنگی چرکین ، ولی نیرومند و پر توان است.

کنتراست درنقاشی

کنتراست در نقاشی با روش های مختلفی به تصویر کشیده می شود، بنابراین ما می توانیم انواع مختلف آن را در عمق نشان دهیم. در ابتدا اجازه دهید معنای لغوی کنتراست را توضیح دهیم.تعریف واژه به شرح زیر است:

حالتی متفاوت از چیزی دیگر، به طور معمول چیزی در مجاور و یا نزدیک چیز دیگر.

مترادف: مخالفتتضاد مقابل

طبق این معانی ما باید مفهوم را متوجه شده باشیم. اما با نقاشی و رنگ چه ارتباطی دارد؟ چطور ما  با استفاده از رنگ های مختلف این کنتراست را نشان دهیم؟ شاید بپرسیدچرا کنتراست بسیار مهم است؟“.پاسخ ساده است. چشمان ما عاشق کنتراست است. اگر می خواهید یک منطقه خاص از یک نقاشی را بیشتر نشان دهید، باید بالاترین میزان کنتراست را داشته باشد. چشمان ما به طور طبیعی به سمت مناطق کنتراستی کشیده می شود و این اطلاعات به راحتی برای مغز ما فرستاده می شود. هنگامی که یک نمایش دو بعدی از جهان سه بعدی به تصویر کشیده می شود، نیاز است که آنچه را که می بینیم را نشان دهیم، به این معنا که نقاشی قابل قبول باشد.

کنتراست رنگ

Description: http://www.esfahanemrooz.com/pic/medium/545345363636.jpg

ساده ترین نوع کنتراست که نقاشان اغلب استفاده می کنند کنتراست رنگ است. شما باید به یاد داشته باشید که این طیف رنگ به معنای رنگی است که رقیق نشده باشد و رنگ در خالص ترین شکل خود است. هنگامی که ما چندین رنگ در مقابل یکدیگر قرار دهیم، یک کنتراست بسیار قوی بین آنها می بینیم. نگاهی به این نقاشی که توسط Ellsworth Kelley  کشیده شده است بیندازید، شرح ساده ای از قدرت کنتراست رنگ را نشان می دهد. نقاش از سه رنگ اصلی در شکل خالصشان، هر کدام را به صورت جداگانه استفاده کرده است.هر سه رنگ اصلی در تضاد قوی نسبت به یکدیگر هستند. به اندازه ای که به نظر نمی رسد هیچ گونه ارتباطی با هم داشته باشند. این همان چیزی است که در کنتراست رنگ معنی می دهد. چگونه می توان از این جعبه های مربعی کوچک درترکیبی پیچیده تر استفاده کرد و کنتراست را نشان داد؟ نقاشی های Mondrian یک گام در این جهت برداشته است و ما می توانید ببینیم نه تنها می توان با این عناصر به تنهایی کار کرد بلکه می توان آنها را در یک ترکیب بزرگتر ادغام کرد.در نقاشی زیر از Matisse ما می توانیم ببینیم که او تنها کنتراست را در رنگ استفاده کرده است و سیاه و سفید را برای ایجاد یک ترکیب کامل که شامل هر دو نوع شکل و محیط است بکار برده است، چشم انداز کوچکی در پنجره. چند نوع دیگر از کنتراست در این نقاشی دیده می شود که انتظار می رود پس از پایان این مطلب قادر باشید آنها را تشخیص دهید.هنگام برخورد با کنتراست رنگ، ما می توانیم ببینیم که بسیاری از نقاشی ها از احساس جوانی و یا حتی شادی آنها گرفته شده است. چه دلیل وجود داشته که بسیاری از نقاشان تصمیم گرفتند از این رنگ ها برای کمک به مفهوم نقاشی استفاده کنند. اما این نوع از نمونه های کنتراست رنگ تنها به قرن بیستم بر نمی گردد. نقاشان این قاعده نقاشی را صدها سال برای ایجاد شدت فضا بکار می گرفتند. برای نمونه در تابلو رافائل(یکی از تابلو های قدیمی) کنتراست رنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

Description: http://www.esfahanemrooz.com/pic/medium/22589675274242727.jpg

مقدار کنتراست

این یکی دیگر از قوانین تئوری رنگ است که نسبتاً آسان است اما اغلب نادیده گرفته می شود. هنگامی که سخن از کنتراست می شود، ما در مورد روشنی، تیرگی رنگ ها صحبت می کنیم. ساده ترین راه برای نشان دادن این است که با رنگ های سیاه و سفید برای دیدی متفاوت استفاده شود
در نقاشی زیر اثر Seurat ما می توانیم ببینیم که چگونه کنتراست به اثرات مشابهی می رسد. توجه داشته باشید که چگونه هر لبه نسبت به لبه دیگر مشخص شده است. این نقطه های سیاه در فضا اجازه می دهد تا عناصر دیگر جلوه بیشتری پیدا کنندبه نقاشی زیر دقت کنید اثری از رامبراند. ببینید چطور با استفاده از کنتراست چشم ما را به سمت قسمت های مهم تابلو می کشاند.

Description: http://www.esfahanemrooz.com/pic/medium/23532563693542452452.jpg

كنتراست همزمان

كنتراست همزان ناشي از تأثير عمومي رنگ ها به روي احساس بينايي است و با رابطه ميان رنگ هاي مكمل ايجاد مي شود. وقتي كه با يك رنگ را مي بينيم ، چشم و ذهن ما به طور همزمان مكمل آن رنگ را پديده مي آورند. البته اين رنگ به صورت ذهني به وجود مي آيد و ملموس نيست بلكه فقط احساس مي شود.وقتي از خاكستري ها در تركيب رنگي استفاده مي شود، كنتراست همزمان به نحو مؤثرتري احساس مي شود. كنتراست همزمان نه تنها در ميان يك خاكستري و يك رنگ خالص به وجود مي آيد. بلكه در ميان دو رنگ كه به طور كامل مكمل يكديگر نيستند نيز اتفاق مي افتد.  

ساده ترين كنتراست 

كنتراست ته رنگ از ساده ترين كنتراست هاي هفت گانه رنگ است. براي رسيدن به اين نوع كنتراست كافي است كه از رنگ هاي خالص استفاده كنيم. شديدترين كنتراست ته رنگ ميان سه رنگ اصلي قرمز، زرد و آبي به وجود مي آيد. كنتراست ته رنگ در ميان رنگ هاي درجه دوم يعني سبز، نارنجي و بنفش به مراتب كمتر است.در رنگ هاي درجه سوم از شدت كنتراست ته رنگ باز هم بيشتر كاسته خواهد شد.

رنگ هاي سرد و گرم در ايجاد دوري و نزديك چه نقشي دارند

رنگ هاي گرم از نظر ايجاد بعد فضايي، معمولاً نزديك تر احساس مي شوند، در حالي كه رنگ هاي سرد حتي اگر در همان فاصله قرار داشته باشند، عقب تر و در فاصله اي دورتر ديده مي شوند. بدين ترتيب رنگ هاي سرد و گرم در ايجاد دوري و نزديكي نقش مهمي دارند و در نمايش پرسپكتيو جوي به هنرمندان كمك مي كنند.

انواع کنتراست در رنگ ها

کنتراست یا تباین اختلافی است که میان دو چیز در نظر گرفته می شود. در بخش کنتراست رنگ ها منظور اختلاف میان دو رنگ است که این کنتراست ها انواع گوناگونی دارند:

۱-     کنتراست رنگ های اصلی

۲-     کنتراست رنگ های مکمل

۳-     کنتراست سرد و گرم

۴-     کنتراست تیره و روشن

۵-     کنتراست سیمولتان ( تضاد همزمان )

۶-     کنتراست کیفیت ( تضاد اشباع )

۷-     کنتراست کمیت ( تضاد وسعت سطوح )

منبع

دانشنامه ویکی پدیا

حسینی‌راد، عبدالمجیدمبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول). شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۲. ص.۸۴ تا ۸۷.

مبانی نظری هنر های تجسمی ( دکتر حبیب الله آیت اللهی (

هنر رنگ نوشته ژوهان ایتن ( ترجمه محمد حسین حلیمی)

www.asrehjadid.ir

http://alishurgeshti.blogfa.com/post-86.aspx
http://www.esfahanemrooz.ir
http://artartart.blogfa.com/post/28

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *