مدارس هوشمند

مدارس هوشمند

دانش‌آموزان در مدرسه هوشمند نقش ياددهنده و يادگيرنده را برعهده دارند. در اين مدرسه، برنامه درسي محدودكننده نيست و به دانش‌آموزان اجازه داده مي‌شود از برنامه‌هاي درس خود فراتر گام بردارند. در اين مدرسه روش تدريس براساس دانش‌آموز محوري است. تأكيد بر مهارت فكر كردن و فراهم ساختن محيط ياددهي ـ يادگيري از راهبردها و خط مشيهاي مدرسه هوشمند است.بروز تحولات گسترده در زمينه كامپيوتر و ارتباطات، تغييرات عمده‌اي را در عرصه‌هاي متفاوت حيات بشري به دنبال داشته است. در ساليان اخير فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات، بيشترين تأثير را در حيات بشريت داشته‌اند. دنياي ارتباطات و توليد اطلاعات به سرعت در حال تغيير بوده و داده و اطلاعات به سرعت و در زماني غيرقابل تصور به اقصي نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده‌كنندگان قرار مي‌گيرد. بدون شك مهمترين و در عين حال بزرگترين پيشرفت در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به ابداع اينترنت، برمي‌گرددفناوري اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده‌اي را در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي بشريت به دنبال داشته و تأثير آن بر جوامع بشري به گونه‌اي است كه جهان امروز به سرعت در حال تبديل به يك جامعه اطلاعاتي است. جامعه‌اي كه در آن دانايي و ميزان دسترسي و استفاده مفيد از دانش،‌ داراي نقش محوري و تعيين كننده استفناوري اطلاعات، به عنوان عمده‌ترين محور تحول و توسعه در جهان منظور شده است. كامپيوتري شدن بسياري از امور جاري مردم، انجام بسياري از كارهاي روزمره بانكي با استفاده از اينترنت و شبكه‌هاي ارتباطي در منزل، آموزش الكترونيكي و مجازي و عدم نياز به حضور در كلاسهاي درس، توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي از دستاوردهاي فناوري اطلاعات است و در رفاه و آسايش مردم نقش دارندامروزه مديريت دانش در نظامهاي اطلاع‌رساني كامپيوتري به صورت قابل ملاحظه‌اي مورد توجه قرار گرفته است. سازماندهي و مديريت دانش و به دنبال آن مديريت اطلاعات، نقش اساسي را در انتقال دانش فردي به دانش سازماني ايفا مي‌كنند. همچنين مديريت اطلاعات و منابع آموزشي در محيط آموزش الكترونيكي اهميت ويژه‌اي دارد. از آنجا كه نظامهاي يادگيري الكترونيكي اطلاعات بسياري را نگهداري مي‌كنند،‌ ايجاد اين چنين محيطهايي بايد به گونه‌اي انجام شود كه كاربران بتوانند از اطلاعات موجود استفاده مفيد و مؤثري داشته باشندآموزش، ركن اصلي در توسعه پايدار هر كشور است و آموزش الكترونيكي، امروزه از جديدترين‏، مؤثرترين و مطمئن‌ترين روشها در توسعه آموزشهاي فردي و سازماني استسيستم نوين آموزش الكترونيكي فوايد و مزاياي منحصر به فردي را براي افراد، سازمانها و مراكز آموزشي به همراه دارد. در گذشته تمامي آموزشهاي كاركنان در شركتها و سازمانها به شيوه كلاسهاي حضوري برگزار مي‌گرديد كه در آن محوريت كلاس با مربي آموزش بود. با ظهور اينترنت، آموزش الكترونيكي باعث گسترش دامنه آموزش و باعث به اشتراك گذاشتن دانش و اطلاعات شدقرن 21 به سمتي مي‌رود كه اكثر مشاغل به دانش و مهارتهاي كامپيوتري نياز خواهند داشت. ورود به اين عرصه به نوع جديدي از آموزش نياز دارد كه با آموزش سنتي كنوني همخواني ندارد. مدتي است برخي كشورهاي جهان به تأسيس مدارس الكترونيكي يا مدارس هوشمند دست زده‌اند. در مدارس هوشمند كامپيوتر در نحوه تدريس و ارزشيابي تأثير مي‌گذارد و برنامه‌هاي درسي را تا حدودي تغيير مي‌دهد. ولي در عين حال كاركردهاي اجتماعي مدارس بر جاي خود باقي مي‌ماند چون در روابط اجتماعي به دانش‌آموزان ياري مي‌رساند. در اين مدارس دانش‌آموزان مي‌توانند با منابع علمي جهان و معلمان و بچه‌هاي مدارس ديگر ارتباط برقرار كنند

تعريف مدارس هوشمند

مدرسه هوشمند مدرسه‌اي فيزيكي است و كنترل و مديريت آن، مبتني بر فناوري كامپيوتر و شبكه انجام مي‌گيرد و محتواي اكثر دروس آن الكترونيكي و سيستم ارزشيابي و نظارت آن هوشمند است. در چنين مدرسه‌اي يك دانش‌آموز هوشمند، با صرف وقت بر روي موضوعات به شكل مستمر، منابع و قابليتهاي اجرايي خود را توسعه و تغيير مي‌دهد و اين نكته‌اي است كه به مسئولان مدرسه اجازه مي‌دهد تا با توجه به تغييرات به وجود آمده و افزايش سطح اطلاعات دانش‌آموزان، آنها را براي اخذ اطلاعات جديد آماده نمايندمدرسه هوشمند مدرسه‌اي است كه جهت ايجاد محيط ياددهي ـ يادگيري و بهبود نظام مديريتي مدرسه و تربيت دانش‌آموزان پژوهنده طراحي شده استمدرسه هوشمند مؤسسه آموزشي است كه در جهت فرآيند يادگيري و بهبود مديريت به صورت سيستمي نظام يافته بازسازي شده تا كودكان را براي عصر اطلاعات آماده سازددانش‌آموزان در مدرسه هوشمند نقش ياددهنده و يادگيرنده را برعهده دارند. در اين مدرسه، برنامه درسي محدودكننده نيست و به دانش‌آموزان اجازه داده مي‌شود از برنامه‌هاي درس خود فراتر گام بردارند. در اين مدرسه روش تدريس براساس دانش‌آموز محوري است. تأكيد بر مهارت فكر كردن و فراهم ساختن محيط ياددهي ـ يادگيري از راهبردها و خط مشيهاي مدرسه هوشمند است.

اصول كليدي مدارس هوشمند

 هفت اصل كليدي در مدارس هوشمند عبارتند از:

 1)دانش خلاق

 2)استعداد يادگيري

 3)توجه به فهم مطالب

 4) آموختن با هدف تسلط و انتقال آن

 5) ارزيابي آموخته‌ها به شكل متمركز

 6) غلبه بر مشكلات

 7) مدرسه به عنوان يك سازمان آموزشي

در مدارس هوشمند كامپيوتر جايگزين تخته سياه و CD جاي دفتر مشق را مي‌گيرد. دانش‌آموزان مي‌توانند از طريق اينترنت اطلاعات بسياري را درباره هر موضوع كه بخواهند بدست آورند. در اين سيستم معلم و شاگرد هر دو توليد محتواي الكترونيكي و درس را به صورت CD ارائه مي‌كنند. در اين مدارس آموزش منحصر به معلم نيست و دانش‌آموز نقش اساسي در آموختن مباحث علمي دارد. دبيران با استفاده از محتواي درسي الكترونيكي موجب تفهيم بهتر مطالب درس و صرفه‌جويي در وقت مي‌شوند و دانش‌آموزان هم اين فرصت را دارند كه توانايي و قابليتهاي خود را آشكار و به توليد محتوا بپردازنددر اين گونه مدارس كسب موفقيت دست‌يافتني است و ميزان آن به تلاش و پيگيري دانش‌آموزان و هدايت صحيح و جهت دار بستگي دارد. در اين روش روح پژوهش و جست‌وجوگري،‌ جايگزين روحيه بي‌هدف دانش‌آموز خواهد شد. در اين روش ركن اصلي براي هرگونه تغيير، تغيير در فكر است و ابزار و امكانات تنها وسيله‌اي براي جامه عمل پوشاندن به افكار هستنددر مدارس هوشمند معلمان مي‌توانند به جاي اينكه تلاش كنند خودشان پاسخي براي پرسشهاي دانش‌آموزان پيدا كنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسشهايشان را در كامپيوتر پيدا كنند و براي بقيه بازگو كنندمدارس هوشمند مدارسي هستند كه مباني توسعه آنها استفاده از فناوريهاي نوين اطلاعات و ارتباطات مي‌باشد و تفاوت آن با مدارس مجازي اين است كه در اين مدارس دانش‌آموزان بايد حضور فيزيكي داشته باشند اما در مدرسه مجازي، دانش‌آموز و معلم مي‌توانند كيلومترها از هم فاصله داشته باشند. معلمان مدارس هوشمند الزامي به متخصص بودن در حوزه IT ندارند بلكه بايد بتوانند از سيستم اين مدرسه مطلع باشند و از امكانات آن خوب استفاده كنند. معلم بايد خوب بداند كه منابع در كجاها وجود دارند كه وقتي دانش‌آموزان سؤالي مطرح كردند آنان را به منابع موردنظر راهنمايي كندارتباط والدين با مدرسه، از طريق كامپيوتر انجام مي‌گيرد و اين امكان را دارند كه با مدير يا معلمان مدرسه ارتباط برقرار كنند و از وضعيت تحصيلي فرزند خود آگاه شوند.
كتابخانه اين مدرسه، يك كتابخانه الكترونيكي است و دانش‌آموز مي‌تواند به صورت Online از آن استفاده نمايد. محيطهاي گفت‌وگو، بحث و پرسش و پاسخ به صورت همزمان و ناهمزمان دراين مدرسه فعال است

افزايش استفاده ازكامپيوتر در آموزش به يك نياز تبديل شده است. ما براي عقب نماندن از قافله جامعه جهاني كه به سرعت نقش رايانه‌ها را در مشاغل گسترش مي‌دهد به سيستم آموزش متناسب اين عصر نيازمنديم. اما از اين موضوع نيز نبايد قافل باشيم كه استفاده از انواع نرم‌افزارها و محتواهاي آموزشي غيراستاندارد مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري به آموزش وارد و يادگيرندگان را دچار سردرگمي كند. براي ايجاد مدرسه هوشمند و يا كلا ورود فناوري اطلاعات به مدارس وزارت آموزش و پرورش بايد به دنبال ايجاد بانكهاي اطلاعاتي قوي و هماهنگ باشد كه بتواند شبكه آموزشي قوي استاندارد را اتخاذ كند تا خدمات محتوايي و آموزشي را به راحتي در دسترس مدرسه قرار دهد. با اميد به اينكه مدارس هوشمند راهي باشد در جهت رشد فكري دانش‌آموزان اين مرز و بوم.

تاريخچه مدارس هوشمند

گفته مي‌شود اولين مدارس هوشمند در سال 1996 در انگلستان تاسيس شد و سپس مالزي در برنامه توسعه خود در پروژه «بيست بيست» مدارس هوشمند را جزو يک شعبات جدید نخستین مدارس هوشمند با ساختار تمام الکترونیک و فناوری اطلاعات و به منظور پیگیری توسعه فناوری اطلاعات و فناوری های نوین در حوزه آموزشی مدارسی کشور افتتاح شد و گفته می شود تا 7 سال دیگر تمامی کشور به این نمونه مدارس مجهز شوند.طرح راه اندازی مدارس هوشمند یا Smart School اولین بار در کشور مالزی به اجرا درآمد و قرار شد تا سال 2020 تمامی مدارس این کشور به صورت هوشمند اداره شوند اما در کشور ما این طرح از سال 86 و با راه اندازی اولین مدرسه هوشمند در مقطع ابتدایی اجریی شد. اگرچه تعدادی مدرسه آن هم در مقطع دبیرستان در تهران طرح کلاس هوشمند را به صورت پایلوت اجرا کرده اند و حتی آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی تفاهمنامه ای طرح اتصال 50 هزار مدرسه به شبکه رشد را در قالب طرح مدارس هوشمند کلید زدند اما بهره گیری از فناوری های نوین در تمامی سطوح مدارس ابتدایی برای اولین بار در کشور از سوی پیشتازان کامپیوتر ایران و با حمایت های معنوی وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت.  

ويژگي مدارس هوشمند

در مدارس هوشمند، دبيران با استفاده از محتواي درسي الكترونيكي موجب تفهيم بهتر مطالب درسي و صرفه جويي در وقت مي شوند و دانش آموزان هم اين فرصت را دارند كه توانايي و قابليت هاي خود را آشكار و به توليد محتوا بپردازند.در اين گونه مدارس، كسب موفقيت دست يافتني است و ميزان آن به تلاش و پيگيري دانش آموزان و هدايت صحيح و جهت دار بستگي دارد. در اين روش روح پژوهش و جست و جوگري قطعاً جايگزين روحيه بي هدف دانش آموزان خواهد شد در اين سيستم، ركن اصلي براي هرگونه تغيير، تغيير در فكر است و ابزار و امكانات تنها وسيله اي براي جامه عمل پوشاندن به افكار هستند.در مدارس هوشمند معلمان مى توانند به جاى اينكه تلاش كنند خودشان پاسخى براى پرسشهاى دانش آموزان پيدا كنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش هايشان را در رايانه پيدا كنند و براى بقيه بازگو كنند مدرسه هوشمند “دانش آموز محور ” است و در آن معلم نقش هدايتگر را دارد دانش آموز بر منابع موجود در مدرسه يا شبكه هاي اطلاع رساني بيروني نيز دسترسي دارد و در استفاده از منابع براي درسهاي خود آزاد است. والدين اين امكان را دارند كه به صورت آنلاين با مدير يا معلمان مدرسه ارتباط پيدا كنند و از وضعيت تحصيلي فرزند خود آگاه شوند. كتابخانه اين مدرسه ، يك كتابخانه الكترونيكي است و دانش آموزمي تواند به صورت آنلاين از آن استفاده كند. محيطهاي گفت و گو ، بحث و پرسش و پاسخ  آنلاين به صورت همزمان و ناهمزمان در اين مدرسه فعال است.


تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازي

مدرسه هوشمند با مدرسه مجازي فرق دارد، مدرسه هوشمند اگر بخواهد مطلوب باشد بايد دانش‌آموزان در آن حضور فيزيکي داشته باشند و تفاوت آن با مدارس مجازي اين است که مدرسه مجازي معمولا به مدارس از راه دور گفته مي‌شوند که دانش‌آموز و معلم مي‌توانند کيلومترها از هم فاصله داشته باشند(جلالی،1388) .

تفاوت مدارس سنتي و هوشمند

در مدارس سنتي محدوديت هاي بسياري به خصوص در زمينه دسترسي به اطلاعات وجود دارد زيرا دانش آموز فقط وابسته به كتاب هاي محدود درسي و دانش چند معلمي است كه با او سر و كار دارند از نظر فيزيكي نيز محيط مدرسه و كمبودهاي آموزشي مي توانند محدوديت هاي ديگري براي آموزش سنتي باشد در حالي كه در مدارس هوشمند بسياري از كمبودها از طريق شبكه هاي مختلف دسترسي به اطلاعات رفع شده است   (آموزش و پرورش تهران،1386). بايد يادآور شد كه تفاوتهاي مدارس هوشمند و سنتي بسيار زياد است، در مدارس هوشمند   معمولا محتواي درسي بر حسب توان دانش آموز برنامه ريزي مي شود و در نتيجه در يك كلاس 40 نفره ممكن است 40 نوع فضاي آموزشي مهيا شود تا دانش آموزان داراي توانمندي بيشتر بتوانند از مطالب و امكانات بيشتر استفاده كنند و دانش آموزان ضعيف تر نيز در انتهاي كلاس نمانند(جلالی،1388). خودكارسازي سيستم آموزشي و راي گيري و ارزيابي وضعيت هر دانش آموز نيز از تفاوت هاي عمده اي است كه سيستم هاي مدارس هوشمند به راحتي آن را در درون خود دارند و همين طور مي توان از طريق همين سيستم هاي خودكار نقش اوليا را در هدايت دانش آموزان افزايش داد. بنابراين وقتي نام مدرسه هوشمند را مي بريم از مدرسه اي صحبت مي كنيم كه سيستم آن براي هر دانش آموز متفاوت است و نكته مهم اين است كه در اين سيستم دانش آموز اصولا ياد مي گيرد كه چگونه و بدون اتكاء به ديگران از مجموعه اطلاعات جهاني بهره مند شود .

اهداف مدارس هوشمند:  

-رشد همه جانبه دانش آموزان(ذهنی،جسمی ،عاطفی،)

-ارتقاءتواناییها و قابلیتهای فردی

-تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری

-افزایش مشارکت دانش آموز درجریان نوین آموزشی

آموزش رایج در مدارس کشور ،یک آموزش سنتی و یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداری میباشد. حداکثر اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد آموزش ،نصب بعضی پوسترهای رنگی بر روی تخته سیاه کلاس می باشد.در روش دیداری-شنیداری سعی می شود آموزش به کمک فیلم ،انیمیشن ،نماهنگ،و… ارائه گردد.در این روش ماندگاری مطلب قریب به 20 سال می باشد در حالی که ماندگاری مطلب در روش شنیداری حداکثر 6 ماه است.در ضمن در روش دیداری-شنیداری مطالب علمی در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال است.در مدارس معمولی طرح درس معلم شامل مجموعه ای ازدستور العمل ها،برنامه های درسی ،سوالات تمرینات اضافه ،امتحانات کلاس و … می شود.اما در مدارس چند رسانه ای علاوه بر این موارد ،معلم از مواد آموزشی چند رسانه ای شامل فیلم،عکس،صدا،اسلایدو … استفاده می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش راارتقا بخشد.این قدم اول در راه حرکت به سمت مدارس هوشمند است.

مزایای اجرای طرح مدارس هوشمند

سالها پيش با بروز ناكارآمدي روش هاي سنتي در آموزش، روش دانش آموز محوري به عنوان الگويي پيشرفته براي تحول نظام آموزشي، معرفي گرديد. اما هيچ گاه اين روش، مطابق آن چه تجربه شده بود، در ايران به منصه ظهور نرسيد. شايد يكي از دلايل اين امر گرايش كلي نظام آموزشي به علوم انتزاعي و حتي تدريس علوم تجربي به شكل انتزاعي باشد كه مغايرت اساسي با روش هاي مبتني بر تجربه فردي دانش آموز دارد.اكنون ابزار رايانه و اينترنت، تحولي را در نظام آموزشي جهان رقم زده كه بومي سازي آن در ايران نيز به سرنوشت روش دانش آموز محوري دچار شده است.واضح است كه براي تحول در نظام آموزشي كشور، هرگز نمي توان از بنيان آغاز كرد و كل نظام آموزشي را با نظامي جديد عوض كرد، بلكه اين تحول بايد تدريجي و مبتني بر واقعيات جامعه باشد.مدرسه هوشمند، يك پيشنهاد عملي با هدفمندي اجراي پيشرفته ترين روش هاي آموزشي نوين و نگاه عملي به وضعيت كنوني نظام آموزشي كشور است.در يك نگاه كلي، اگر فرايند آموزش در مدرسه را به سه بخش تدريس معلم، انجام تكليف و تمرين و برگزاري آزمون تقسيم كنيم، در مي يابيم كه بدون دخالت مستقيم در بخش اول كه از ايستايي بيشتري در مقابل تحول برخوردار است نيز، مي توان دست به بهبود نظام آموزشي زد.هنگامي كه معلم يك درس را براي يك گروه دانش آموزان ارائه مي دهد، فرايند آموزش به روش چهره به چهره با تمام مزاياي اين روش اتفاق مي افتد. اما به محض آن كه معلم مي پرسد كسي اشكال يا سؤالي ندارد، ابزارهاي جديد آموزشي قابليت خود را به نمايش مي گذارند. از اين پس، دانش  آموز قوي تر ، مبحث بعدي و نكته جديد مي خواهد و دانش آموز ضعيف تر هنوز در فهم آن چه تدريس شده، مشكل دارد. صرف وقت معلم براي يك گروه با اين تنوع در دريافت، نقطه آغازين ضعف نظام آموزشي است.پس از رفع اشكال دانش آموزان، نياز به لوازم كمك آموزشي براي تعميق در تفهيم ظهور مي كند و پس از آن، تكرار مطالب براي تثبيت و يا تجربه منجر به پايداري مطالب در ذهن دانش آموزان، ضروري مي شود كه هر دو در مدرسه هوشمند مطابق برنامه ريزي دقيق پيش مي رود.در واقع از زماني كه كار تدريس مقدماتي معلم پايان يافت، وظيفه ابزارهاي جديد آغاز مي شود. اگر هر دانش آموز يك رايانه مقابل خويش داشته باشد كه نرم افزار آن با رهبري نظام يافته به معلم ياري رساند، دقيقاً مانند تكثير معلم به تعداد دانش آموزان، بهره وري محيط آموزشي افزايش مي يابد.پس از تدريس، نرم افزارهايي شامل متن، صوت، تصوير، پويانمايي (انيميشن) و فيلم به دانش آموز عرضه و بازخورد فعاليت او ثبت مي شود.اين بخش ها به ويژه نرم افزارهايي كه براي تكرار مطالب و تثبيت و تعميق مطالب طراحي شده اند، همگي به گونه اي هستند كه جايگاه دانش آموز در مسير يادگيري را پيش بيني كرده و در همان نقطه به او كمك مي كنند يعني همان كاري كه معلم در كلاس، امكان و فرصت انجامش را ندارد. البته در واقع اين خود دانش آموز است كه به كمك نرم افزار هوشمند، مسير خودآموزي (self earig) خود را فراهم مي آورد.

مشکلات اجرای طرح مدارس هوشمند

هرچند توسعه مدارس مجازي و هوشمند درسالهاي اخير دردستور كار مسئولين قرار گرفته ولي مشكلاتي وجود دارد كه مانع توسعه همه جانبه آن مي گردد مهمترين مشكلات پيش روي توسعه مدارس هوشمند در كشور را مي توان به شرح ذيل دسته بندي كرد:

– نبود قوانين و مقررات مورد نياز در وزارت آموزش و پرورش يكي از اين مشكلات مي باشد باتوجه به اينكه در مدارس هوشمند ، كنترل ، نظارت و ارزشيابي مبتني بر فن آوري رايانه بوده و به صورت هوشمند انجام مي شود ، بستري هاي قانوني مورد نياز اين مدارس با مدارس سنتي متفاوت است(صادقی مقدم،1387).نبود مقررات در اين زمينه باعث ايجا مشكلات متعدد در مدرسه هوشمند شده است.بعنوان مثال معلم خود را براي ايجاد محتواي درس چندرسانه اي موظف نمي داند و اگر هم معلمي با علاقه شخصي محتواي درسي را تهيه كند محل قانوني براي پرداخت و جبران مالي وجود ندارد.

– ساختار و تشكيلات مدارس ايران كلا سنتي است و درآن فن آوري اطلاعات جايگاهي ندارد. توجه به اين نكته كه فن آوري اطلاعات در مدارس هوشمند نقش كليدي و تعيين كننده دارد(جلالی، 1388)، لزوم تناسب ساختار و تشكيلات مدارس كشور را با فن آوري اطلاعات مشخص مي سازد.

باورهاي فرهنگي جامعه ما بويژه اولياي دانش آموزان نيز يكي از موانع بزرگ در مسير طرح مدارس هوشمند است . هنوز با توجه به گذشت چندين دهه از توليد اينگونه فناوري ها متاسفانه فرهنگ استفاده از آن چندان رونق نيافته و مقاومت هاي زيادي در اين مسير وجود دارد و در بسياري از خانواده ها تلقي نادرستي از اين مقوله موجب شده تا اين تكنولوژي به عنوان يك نامحرم فرض شود و از ورود تجهيزات الكترونيكي به منزل خودداري شود لذا فرزندان چنين خانواده يي سخت با مشكل مواجه خواهند شد .

– متاسفانه علي رغم پيشرفت قابل توجه اين علم در دنيا به دلايل محدودي هنوز شبكه هاي ارتباطي كشور بسيار نامناسب است و برقراري تعاملات اينترنتي مخابراتي چندان آسان نيست(جلالی، 1388) . خطوط عادي تلفن جوابگوي نيازمندان نبوده و مشكلات اين سيستم انگيزه كاري را از افراد سلب مي كند ، بنابراين مسوولان مربوطه مي بايست چاره يي اساسي براي رفع اين معضل بينديشند .

– مشكل اقتصادي بسياري از خانواده ها براي تامين حداقل يك دستگاه كامپيوتر يكي از مهمترين موانع موجود در مسير موفقيت مدارس هوشمند است و اين مساله زماني بيشتر محسوس خواهد بود كه مدارس هوشمند در مناطق مختلف تعميم داده شود چون، در حال حاضر حتي درصد قابل توجهي از دانش آموزان مناطق برخوردار نيز امكان تهيه كامپيوتر در منزل را ندارند 
 – نا هماهنگی برنامه های آموزشی برای شرکت دانش آموزان در کنکور و امتحانات نهایی
 
– حاکم نبودن روحیه تحقیق و پژوهش و ارزش گذاری به تولید دانش در سیستم آموزشی ما به دلیل متمرکز بودن ساختار آموزشی ، مطالب درسی به صورت یکسال و هماهنگ ارائه می شود به همین دلیل توجه به محفوظات و تسلط بر کتاب ملاک ارزشیابی دانش آموزان محسوب می شود. با توجه به این که خلاقیت و نو آوری و ابتکار جایگاه چندانی در سیستم ما ندارد اجرای این گونه طرح ها نیز با مشکل مواجه می شود

– ضعف شدید دانش آموزان در به کار بردن زبان انگلیسی علیرغم این که آموزش زبان انگلیسی در برنامه درسی دوره راهنمایی و دبیرستان وجود دارد ولی متاسفانه دانش آموزان از تسلط لازم برای استفاده از منابع انگلیسی برخوردار نیستند و با وجود صرف هزینه اهی زیاد آموزش زبان به هیچ وجه کاربردی نیست ، لذا دانش آموزان غالبا توانایی استفاده از سایتهای فارسیرا دارند و از دستیابی به منابع علمی خارجی بی بهره می مانند


 – بالا بودن تعداد دانش آموزان در کلاس

– زیاد بودن حجم کار دبیران در هفته و کمبود وقت آزاد برای آماده کردن منابع لازم و ارائه تدریس الکترونیکی

– کمبود وقت در کلاسها به علت حجیم بودن مطالب کتاب های درسی

– انتظارات مختلف اولیاء از معلمین ، به خصوص توقع آماده کردن دانش آموزان برای شرکت در کنکور علیرغم مشکلات موجود و برخی نگرانی هایی که ممکن است بی مورد هم نباشد ، ولی ضرورت توجه به اینگونه طرح ها و به تدریج عمومی کردن برای همه دانش آموزان امری اجتناب ناپذیر است .  

منابع

http://hooshmand.farsedu.ir/portal/show.aspx?lan=fa&Page=20036

www.asrehjadid.ir