پروژه كار آموزي در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر

فصل اول

آشنايي با بيمارستان نوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه و تشكر

براي گذراندن و فراگيري عملي تكنيك هاي حسابداري و كسب مهارت بيشتر در رشته مربوطه و به كارگيري آن در ادارات دولتي به بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر مراجعه كردم تا فن و دانش مربوط به اين رشته را به طور عملي و كاربردي بياموزم وهمچنين از پرسنل حسابداري اين بخش به دليل موافقت با درخواست كارآموزي ام و صميميت و همكاري كه در طي اين دوره با من داشتند و در گردآوري مطالب مربوط به اين گزارش و مسئوليت هاي محوله به من دقت و راهنمايي لازم را نمودند   بسيار سپاسگذارم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخچه

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان مازندران به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي خايران بيمارستانن يكصد تختخوابي شهيد بهشتي نوشهر را به مساحت 6000 مترمربع از محل اعتبارات مالي احداث و در سال 1387 هجري در دوران خدمتگزاري دولت نهم افتتاح گرديد .

بدون شك ارائه خدمات منطقي به نحو مطلوب جز وظايف تك تك كاركنان است . قطعا پرسنل خدوم و زحمتكش تمام تلاش و مساعي خود را بكار خواهند گرفت تا اين خدمات در زمان مناسب و به نحو منطقي و با كيفيت بالا عرضه گردد.

تقسيم وظايف و توضيح فعاليت هاي هركدام از پرسنل حسابداري

آئين نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال :

ماده 1 : امين اموال ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي با موافقت مدير مالي ذيربط به موجب حكم وزارتخانه يا موسسات دولتي به اين سمت منصوب و مسئوليت حفظ و حراست و تحويل و تحول و تنظيم حساب اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و همچنين كالاهاي تحت جمعي خودرا براساس مقررات اين آئين نامه و آئين نامه اموال دولتي و ساير مقررات مربوط به عهده خواهد داشت .

تبصره 1 : مقررات مربوط به صاحب جمعان در قوانين عمومي مورد عمل وزارتخانه ها و موسسات دولتي در صورت عدم مغايرت با مفاد قانون محاسبات كشور براي امناي اموال نيز قابل اجرا مي باشد .

تبصره 2 : ماموريتي كه تحت ساير عناوين شغلي در آزمايشگاهها كتابخانه ها ، موزه ها ، انبارها و ساير موارد عهده دار مسئوليت حفظ و حراست اموال دولتي و نگهداري حساب آنها مي باشند از لحاظ مسئوليتهاي موضوع اين آئين نامه در حكم امين اموال خواهن بود .

تبصره 3: مسئوليت تحويل و حفظ وحراست مالي كه توسط وزارتخانه ها و موسسات غير دولتي بطور اماني به شركتهاي دولتي و موسات و نهادهاي عمومي و غير دولتي تحويل مي گردد. بايد به عهده يك يا حسب ضرورت چند نفر از كاركنان ثابت و غير موقت دستگاههاي مذكور كه در حكم امين اموال خواهند بود محول گردد . مسئوليت موضوع اين تبصره راقع مسئوليت دستگاه تحويل گيرنده در مرد حفظ و حراست و اعاده اموال مذكور نخواهد بود .

ماده 2 : امين اموال از لحاظ وظايف و مربوط به نگهداري حساب اموال دولتي و تنظيم حسابهاي  آنها و تحويل اموال تحت ابوابجمعي و ساير مقررات مربوط زيرنظر مدير مالي انجام وظيفه مي نمايد .

تبصره 4 : مدير مالي و يا عامل مدير مالي مكلف است  در فواصل زماني مناسب حسب مورد به تشخيص خود و حداقل سالي يكبار به طريق مقتضي به موجودي حساب امين اموال رسيدگي و درصورت مشاهده كسري در ابوابجمعي امين اموال ، مراتب را جهت اقدام به وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط و وزارت اموراقتصادي و دارايي گزارش و تاحصول نتيجه موضوع را پيگيري نمايد.

ماده 3 :امين اموال مكلف است براي هريك ازاموال منقول غير مصرفي تحت ابواب جمعي خود با رعايت طبقه بندي مربوط يك شماره اختصاص دهدو شماره مذكور را در مورد اموالي كه الصاق برچسب به آنها ميسر مي باشد روي برچسب درج و به مال الصاق نمايد و درمورد اموالي كه به تشخيص و پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط  وتاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي الصادق برچسب ميسر نياشد ثبت مشخصات مالد در دفاتر و صورتحساب بها كافي خواهد بود .

تبصره 5: شماره برچسب هر طبقه از اموال موضوع اين ماده در مورد واحدهاييي كه بدوا حساب اموال خودرا براساس اين آئين نامه تنظيم مي نماينداز شماره يك شروع و با رعايت تسلسل ادامه خواهد يافت و در مورد واحدهايي كه داراي حساب اموال بر اساس آئين نامه اموال دولتي هستند . شماره برچسب هر طبقه به دنبال شماره برچسب هاي سابق ادامه پيدا مي كند .

تبصره 6 : نوع برچسب بايد متناسب با وضعيت مالي به صورتيكه دوام لازم را داشته باشد تهيه و به نحوي الصاق گردد كه صدمه و خسارتي به مال وارد نيايد . در صورتيكه در مورد برخي از اموال منقول غير مصرفي بر حسب ضرورت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي برچسب خاصي تعيين و اعلام گردد . امين اموال مكلف است در مورد اينگونه اموال از همان نوع برچسب استفاده نمايد .

ماده 4 : امين اموال مكلف است مشخصات كامل اموال غيرمصرفي رسيده و فرستاده واحد ابواب جمعي خود را به ترتيب شماره تخصيصي و برچسب نوع و طبقه اموال در دفاتر مربوط ثبت نمايد .

تبصره 7: ثبت دفاتر موضوع اين ماده بايد با رعايت دستورالعمل طبقه بندي اموال به عمل آيد .

ماده 5 : امين اموال مكلف است در مواقعي كه بايد  مالي با رعايت مقررات به طور موقت و دائم از واحد اداري ذيربط خارج شود با توجه به مجوز صادر شده از طرف مقامات مجاز دستگاه مربوط پروانه خروج كه داراي شماره ترتيب و حاوي مشخصات كامل مال باشد در سه نسخه صادر و نسخه اول را به خارج كننده مال و نسخه دوم را به واحد انتظامات تحويل و نسخه سوم را نزد خود نگهداري نمايد . پروانه مذكور بايد به امضاي امين اموال و مقام ذيربط رسيده باشد .

تبصره 8: خروج خودروهاي دولتي به منظور ارائه خدمت يا ماموريت اداري از شمول اين ماده خارج و تابع ضوابط مربوط به خود مي باشد .

تبصره 9 : خروج دوچرخه ، موتورسيكلت و ساير نقليه كه به منظور خدمات يا انجام وظايف اداري تحويل كاركنان شده يا مي شود و مسئوليت حفظ و نگهداري آنها به عهده شخص تحوحيل گيرنده مي باشند از شمول اين ماده خارج است .

تبصره 10: درصورتي كه مالي بدون پروانه خروج موضوع اين ماده از واحد اداري ذيربط خارج شود ، مسئوليت آن به عهده واحد انتظامات مربوط خواهد بود .

امين اموال مكلف است صورتحساب اموال منقول غير مصرفي رسيده و فرستاده نيمه هر سال را تا آخر مهر ماه همان سال و صورتحساب نيمه دوم را تا آخر فروردين ماه سال بعد از روي دفاتر اموال در سه نسخه تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس واحدمربوط به مدير مالي تحويل نمايد . مدير مالي مربوط پس از بررسي صورتحساب و امضاي آن يك نسخه  ازآنرا حسب مورد در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارائي در استانها به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوط ارسال و نسخه ديگر آنرا به واحد متبوع ارسال و نسخه سوم را نزد خود نگهداري مي نمايد .

ماده 6: امين اموال مكلف است اموال منقول رسيده و فرستاده مصرفي ودر حكم مصرفي ابواب جمعي اموال زير 20000 به پايين خود را در دفتري مطابق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائيي ابلاغ شده است ثبت نموده و در صورت موجودي آخر سال خود را در سه نسخه تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس واحد ذيربط به مدير مالي ارسال نمايد .

مدير مالي مربوط پس از بررسي صورتحساب و امضاي آن منتهي تا آخر فروردين ماه سال بعد يك نسخه آنرا حسب مورد در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در استانها به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوطه ارسال و يك نسخه آنرا به واحد متبوع ارسال و نسخه آخر را نزد خود نگهداري نمايند .

ماده 7 : دفاتر اموال بايد بدون خدشه و قلم خوردگي ثبت و نگهداري شود و هرگاه اشتباهي در ثبت اقلام رخ دهد امين اموال مكلف است توضيح لازم را به امضاي خود در ستون ملاحضات در مقابل نام مال قيد نمايد .

ماده 8 : در پايان سال مالي امين اموال ذيل آخرين رديف ثبت شده دفاتر اموال را بسته و امضاء مي نمايد و از  صفحه بندي همان دفتر جهت ثبت مشخصات اموال سال مالي بعد استفاده خواهد نمود .

ماده 9 : امين اموال مكلف است اموال منقول اماني رسيده را بلافاصله بدون تخصيص برچسب در دفتري كه نمونه آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود ثبت و فهرست آنها را در فرم مربوط كه به تاييد مدير مالي يا اداره مجازات از طرف اونيز رسيده است در سه نسخه تنظيم و يك نسخه را توسط مدير مالي و حسب مورد به وزارت امور اقتصادي و دارايي يا اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان و نسخه دوم را به واحد متبوع ارسال و نسخه سوم را نزد خود نگهداري نمايد .

ماده 10 : پس از انقضاي زمان تعيين شده براي استفاده از مال اماني ، امناي اموال واحدهاي گيرنده و دهنده مال اماني مكلفند به منظور استرداد مال مذكور ، مراتب را به موقع به واحدهاي متبوع خود كتبا گزارش نمايند . درصورت استرداد مال بايد صورت جلسه لازم مطابق نمونه مربوط در چهار نسخه تنظيم و پس از تاييد مدير مالي و يا افراد مجاز از طرف او نسخه اي به هريك از واحدهاي متبوع و دونسخه ديگر آن به تحويل دهنده و تحويل گيرنده تسليم شود .

ماده 11 : امين اموال (انباردار) مكلف است در آخر هر سال نسبت به شمارش موجودي اموال تحت ابواب جمعي خود با حضور نماينده رئيس دستگاه اجرايي ذيربط مطابق فرم كه از طرف وزارت                          امور اقتصادي و دارائي تعيين مي گردد ، در سه نسخه اقدام و پس از تاييد رئيس اداره و مدير مالي مربوط حداكثر تا فروردين ماه سال بعد نسخه اول را حسب مورد در مركز به اداره كل اموال دولتي و در استانها به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوط تحويل نسخه دوم را به واحد متبوع خود ارسال و نسخه سوم را نزد خود نگهداري نمايد .

ماده 12 : امين اموال مكلف است فهرست مشخصات اموال غير منقول ابواب جمعي خود را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه تهيه و به مدير مالي مربوط ارسال و تغييرات بعدي را بلافاصله                     گزارش نمايد .

ماده 13 : چنانچه امين اموال منصوب شده براساس ماده34 قانون محاسبات عمومي كشور همان جمعدار قبلي اموال باشد امين اموال بايد در دفاتر مورد عمل شروع و فعاليت خود را با سمت امين اموال و براساس اين آئين نامه مشخص و تفكيك نمايد و در مواردي كه واحد مربوط قبلا داراي جمعدار اموال بوده و امين اموال غير از جمعدار قبلي براي آن در نظر گرفته شود جمع دار سابق مكلف به تحويل اموال ابواب جمعي خود به امين اموال با تنظيم صورت جلسه اي كه به امضاي رئيس واحد و مدير مالي مربوط يا نمايندگان آنها رسيده باشد خواهد بود . يك نسخه از صورت جلسه مزبور براي مدير مالي ذيربط ارسال و نسخه ديگر نزد امين اموال نگهداري مي شود .

ماده 14 : امين اموال مكلف است صورت اموال منقول غير مصرفي موجود در هر اتاق يا محل را با ذكر مشخصات كامل در سه نسخه تنظيم و پس از اممضاي خود و يك نفر از كاركنان واحد ذيربط كه از طرف رئيس اداره مربوط معرفي شده است ، تنظيم و يك نسخه آنرا نزد خود نگهداري و نشخه دوم را به كارمن مذكور تحويل و نسخه سوم را در اتاق يا محل مربوط الصاق نمايد . هر نوع نقل و انتقال و جابجايي در اموال موضوع اين ماده يا رعايت مقررات مربوط و با اطلاع قبلي امين اموال ذيربط مجاز مي باشد و كاركنان فوق الذكر كه صورت اموال به امضاي آنها مي رسد مكلفند قبل از هر نوع نقل و انتقال و جابجاي و همچنين در صورت بروز كسري و نقصان در اموال مزبور مراتب را از طريق رئيس يا كارمند ارشد واحد ذيربط براي اقدامات لازم به امين اموال مربوط اعلام نمايند .

ماده 15 : امين اموال مي تواند به تشخيص و موافقت رئيس هر واحد اموال منقول غير مصرفي را كه بر اساس وظايف و ماموريتهاي محوله مورد استفاده يك يا چند نفر از كارمندان مي باشد و حفظ و حراست اين قبيل اموال با توجه به حجم يا ساير خصوصيات آنها توسط يك نفر از كارمندان مذكور مقدور باشد (مانند دوربين و ماشين حشاب و نظاير آن) با اخذ رسيد ذيل صورت مشخصات اموال مزبور به كارمند مربوط بسپارد . صورت مشخصات مورد اشاره در سه نسخه تنظيم و نسخه اول آن نزد امين اموال نگهداري و نسخه دوم به تحويل گيرنده تسليم و نسخه سوم در اتاق يا محل مربوط الصاق خواهد شد . كارمنداني كه اموال موضوع اين تبصره به آنها سپرده مي شود تا زماني كه بر طبق وظايف و مامورتهاي محوله اموال مذكور را در اختيار دارند ، در مورد حفظ و حراست آنها مسئول هستند و مكلفند اين قبيل اموال را بلافاصله پس از رفع نياز اداري يا تغيير سمت يا بازنشستگي با اخذ رسيد به امين اموال مربوط تحويل نمايند .

ماده 16 : امين اموال مكلفند در صورت مفقود شدن يا ازبين رفتن يا وارد شدن خسارات به مال ناشي از سيل ، زلزله ، سرقت يا آتش سوزي يا هر علت ديگري مراتب را كتبا به واحد ذيربط اطلاع دهد تا پس از گواهي رئيس واحد مزبور مراتب به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط براي رسيدگي و اقدام لازم گزارش گردد.

ماده 17 : امين اموال اوراق بهادار كه مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حساب اوراق در حكم وجه نقد را به عهده دارد وظايف خودرا با رعايت اين آئين نامه و براساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد ، زير نظر مدير مالي انجام خواهد داد .

ماده 18 : با توجه به اهميت وظايف و مسئوليتهاي امناي اموال ضروري حفظ حراست اموال دولتي كه قسمتي از بيت المال را تشكيل مي دهد سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است فوق العاده شغل امين اموال و شغل موزه دار را كه از لحاظ رعايت مسئوليتهاي موضوع اين آئين نامه را در حكم امين اموال مي باشد و همچنين موارد نظير را به نحوي پيش بيني نمايد كه انگيزه جذب افراد واجد صلاحيت براي مشاغل مذكور فراهم گردد .

اهداف كلي

بر اساس سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و سند ملي توسعه بهداشت درمان كشور و دانشگاه ها موظف هستند برنامه عملياتي براي تحقق اهداف تنظيم و اجراء نمايند .

بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر در راستاي سياست هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران متولي حفظ و ارتقاء سلامت مراجعيني است كه به اين مركز از غرب شهرستان چالوس و شرق شهرستان به روستاي سياهرود تا شهرستان نور مي باشد.

 اين مركز در تلاش است كه با به كارگيري از تمامي نيروههاي متخصص ( اعم از پزشكان ، پيراپزشكان ،پرستاران، ماماها،تكنسين ها، بهيار و نيروهاي اداري و مالي و تاسيسات و غيره ) با تدوين برنامه هاي آموزشي و عملي در بهبود و به روزرساني علمي پرسنل خويش از طريق آموزش مداوم و ايجاد انگيزه و افزايش اعتماد سازي بين شهروندان و با تعهد نيروي خويش بتواند در تمام سطوح درماني و مراقبتي حفظ سلامت بيماران سرلوحه كار خويش قرار دهد .

مديريت و برنامه ريزي راهبردي

چنانچه برنامه ريزي بر اساس مديريت راهبردي صورت گيرد و سازگار با ارزشها و باورها بوده و موجب دگرگوني اساسي در تغيير ساختار و رفتارها و اداره امور بر اساس برنامه ريزي نظام مند شاخص پذير و هدف دار و قابل وصول خواهد شد .

مديريت راهبردي را بايد با توكل به خدا و تعلق فرهنگي و سرزميني شروع نمود در مديريت راهبردي گذشته ، حال و آينده سازمان و محيط پيرامون آن بررسي مي شود لازمه اين مديريت ، مديريت بر درون و آشنا با محيط بيرون بود و با تعامل عوامل بيروني و دروني اهداف محقق خواهد شد .

در حقيقت نقاط قوت و ضعف را شناسايي و فرصت ها و تهديدها در برنامه دخيل خواهيم داد و برنامه ريزي نيروي انساني سرمايه اصلي آن مورد توجه مي باشد .

استراتژي ها

درمديريت راهبردي اهداف واستراتژي هايي مدنظر بوده است كه مي توان به نكات زير اشاره نمود:

 • تقويت و توسعه فرهنگ مديريت جامع كيفيت بيشتر
 • افزايسش دسترسي به خئامت با تكيه بر اصل مشتري مداري

3-اعمال برنامه كاهش اتلاف منابع و افزايش درآمد

 • بهبود سيستم و ارزيابي كيفي خدمات و بهبود شاخص ها .

بخش هاي تيم برنامه نويسي استراتژيك بيمارستان

 • رياست بيمارستان

2- مديريت

 • مدير پرستاري
 • مسئول حاكميت باليني
 • مسئول مدارك پزشكي
 • مسئول آموزش

اعضاء تيم برنامه نويسي استراتژيك بيمارستان

بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر در قسمت تيم برنامه نويسي استرات‍ژيك داراي اعضاي زير مي باشد:

1 رياست بيمارستان : دكتر سيدمحمود موسوي

2- مديريت : مسعود رضازاد بندري

3- مدير پرستاري : شيوا بيات

4- مسئول حاكميت باليني : تهمينه شيخ نژاد

5- مسئول مدارك پزشكي : مريم بهرامي

6- مسئول آموزش : كبري تاراجي

ارزش ها

منشور اخلاقي وارزشي مورد تاكيدومدنظر اعضاءوپرسنل بيمارستان عبارتند از:

1 خشنود وكسب رضايت مشتريان اولويت نخست ماست رابطه ما با مشتريان بر پايه صداقت و                       اعتماد استوار است .

2- كرامت انساني و تقوا محوري را ارج نهاده و آن را رمز توسعه منابع انساني و راهي در جهت پيش برد و بهبود مستقر مي دانيم .

3- توجه به كيفيت مطلوب و مستقر و فرهنگ برتري و تعالي را كليد موفقيت مي دانيم .

4- ما همواره به نياز هاي مشتريان ، ارزش هاي جامعه و حفاظت محيط زيست توجه لازم داريم .

5- ارتقاي كيفيت زندگي كاركنان ، مشاركن آنها و توجه به خلاقيت نيروي كار را عامل رشدخودمي دانيم .

6– موفقيت خود را در گرو آموزش ، كار تيمي ، روحيه مشاركت و داشتن گروهي همدل و يكسو هماهنگ همفكري خانواده كاري از امام خميني (ره) مي دانيم .

7– تلاش براي جذب و بكارگيري تكنولوژي روز و توسعه همه جانبه را وظيفه مستمر و مداوم خود ميدانيم .

نقاط قوت بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر

اين بيمارستان بنابر ويژگي هايي كه شهرستان ومنطقه دارد وهمچنين تمهيداتي كه دراين زمينه شده است داراي برجستگي هاي مخصوص به خود مي باشدكه مي توان از اين موارد به نقاط مثبت وقوت بيمارستان استنباط نمود:

1 داشتن فضاي مناسب به جهت افزايش و ساماندهي جهت را ه اندازي خدمات جديد براي سالهاي آينده

2- داشتن رياست با انگيزه و مشتاق و با تجربه در راستاي اعتبار بخشي و استاندارد سازي خدمات درماني در اين مركز

3- حضور نيروهاي جوان و با انگيزه كه با توجه با بومي بودنشان به تمامي تلاش خويش درا هدف ارتقاء خدمات دهي اين مركز مي نمايند و خواهان بهترين ها را براي شهروندان خويش دارند .

4- داشتن زمينه همكاري با نهاد هاي دولتي و غيردولتي و خصوصي و جلب مشاركت نماينده محترمشان و مقامات شبكه بهداشت و درمان در بهبود و ساماندهي بهتر به اين مركز .

5- استقبال از برنامه هاي جديد مديريتي مانند حاكميت باليني در جهت افزيش ارتقاء خدمات اين مركز .

6- حمايت و پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي مازندران در تمامي زمينه هاي پيشبرد برنامه هاي اين مركز .

7– جذب نيروهاي متعهد و دلسوز و بومي كه يكي از بزرگترين سرمايه هيا اين شهرستان مي باشد .

نقاط ضعف بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر

متاسفانه با وجودحسن ها ونقاط مثبت درمورد اين مكان،كمبودها ومشكلاتي نيز احساس مي شود:

1  معماري و عدم تناسب ساختاري مركز با توجه به وجود فضاي موجود و نياز شهر مانند ساختار نامناسب اورژانس كه يكي از بزرگترين ضعف هاي اين مركز مي باشد .

2- عدم فرهنگ سازي در پذيرش موضوعاتي مانند دريافت شكايات مردمي در جهت بهبود عملكرد گزارش وقايع مهم كه در پيشگيري از بروز خطاها كمك كننده مي باشد .

3- كم رنگ بودن آموزش به كاركنان جديد الورود در آشناسازي به قوانين و شرح وظايف در رده هاي مختلف شغلي

4-برجسته نبودن مشاركت و پيش آهنگي پزشكان متخصص در برنامه ها ي بهبود روش هاي در بيمارستان

5- نوشهر به عنوان یک شهرستان گردشگر پذیر تنها از یک بیمارستان دولتی برخوردار است و بیمارستان نوشهر به تنهایی توان پاسخگویی به خیل عظیم گردشگران را ندارد.

 

بخش امور مالي

كليات

اين بخش يكي از قسمت هاي مهم بيمارستان است كه شامل واحدهاي زير مي باشد:

واحد ترخيص و درآمد

واحد صندوق بيمارستان

واحد حسابداري

واحد امورمالي (نظام نوين و اعتبار)

واحد اموال

ابتدا فرايند اين واحدها تك تك رسم مي شود سپس فلوچارت كامل بخش امور مالي رسم مي شود

 

* فرآيند واحد ترخيص يا درآمد قسمت بستري

 

 

*فرآيند واحد صندوق بخش امور مالي

* فرآيند واحد تامين اعتبار

هر يك از اين واحد ها براي خود به صورت جداگانه داراي فرآيند هاي متعددي هستند و ما در اينجا براي اينكه خوب متوجه اين فرآيندها بشويم يك فلوچات كامل از بخش امور مالي رسم مي كنيم .

 

بخش امور مالي

امور مالي

طرح عمراني ( ساخت و ساز و بهينه سازي بيمارستان )              بودجه كاري

بودجه بيمارستان                   بودجه اختصاصي

عمراني : ابتداي سال مهندسين هزينه را برآورد مي كنند                      درخواست بودجه هزينه                                          ( توسط دانشگاه تامين مي شود )

حقوق پرسنل رسمي :

 ليست تحويل دانشگاه با فلاپي                      تحويل پول از طريق دارايي

حقوق پرسنل طرحي : پول توسط دانشگاه به بيمارستان تحويل و پرداخت مي شود .

هزينه خريد كتاب ، پول تحقيقات به بيمارستان توسط دانشگاه

پول نقدي از بيمارستان ( حساب درآمد غير قابل برداشت) برداشت فقط از طريق دولت

پول سازمانهاي بيمه

 • حساب درآمد

    2- چك حساب بانك مركزي

8% دانشگاه + 10% نظام نوين

82% درآمد بيمارستان + خزانه + دانشگاه + بيمارستان

پيش بيني بودجه براساس درآمد

امضاء مدير بيمارستان و رئيس امورمالي

پول اضافه به دانشگاه برگشت داده مي شود .

چارت سازمانی

 

 

 

 

فصل دوم

سيستم حسابداري بيمارستان

 

 

 

 

تعريف حسابداري

حسابداري دانش است كه با بكارگيري آن اطلاعات مربوط به معاملات و عمليات مالي و رويداد هايي داراي اثر مالي بر يك موسسه ، جمع آوري ، تجزيه و تحليل ، اندازه گيري ، ثبت،طبقه بندي ، گزارش مي شود .

تعريف موسسه

واحدي است كه با نام و هدف معين در ماكيت بخش عمومي يا خصوصي و يا تركيبي از اين دو مي باشد كه به فعاليت هاي انتفاعي و غير انتفاعي مي پردازد وطرف معامله ولقع مي شود موسسه را واحد اقتصادي نيز مي داند.

دسته بندي موسسات درايران

موسسات در ايران از لحاظ مالكيت سه دسته اند :

موسسات بخش عمومي

موسسات بخض تعاوني

موسسات بخش خصوصي

سيستم حسابداري

سيستمي است كه اطلاعات مالي مورد نياز را براي تصميم گيري هاي آگاهنه فراهم مي آورد و شامل كاركنان ، انواع فرم ها، روش ها و وسايل و تجهيزات پردازش اطلاعات است .

عملكرد عمده سيستم حسابداري به صورت زير مي باشد:

ورودي                  پردازش                  خروجي

نمونه از وظايف و مسئوليت

ثبت اقلام از روي برگه ها ي محاسباتي در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه ، معين، اعتبارات و تعهدات و دفتركل .

تهيه و تنظيم ليست حقوق و دستمزد و اعلاميه بانكي ، چك، برگه هاي محاسباتي و كنترل حساب هاي مربوطه به منظور رفع اختلاف .

انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب تهيه تراز عملياتي ، تهيه و تنظيم حساب ماهيانه در موعد مقرر و امضاي آنها .

راهنمايي  و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها و بررسي صورت حساب هاب تنظيم شده

تيه و تنظيم پيش نويس دستورات و فرم هاي محاسباتي ، گزارشهاي لازم و بودجه تفصيلي

رسيدگي و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكل مالي و حسابداري

نظارت و مراقبت در حسن به اجراي بودجه برنامه اي ، جريان امور واحد و واحد هاي تحت سرپرستي اتخاذ تدابير و ارائه راهنمايي هاي لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات كاركنان واحد يا واحدهاي تابعه در جهت بهبود امورجاري .

همكاري در تهيه نامه ها ، بخش نامه ها، دستورالعمل و طرح تصويب نامه ها

شركت در كميسيون هاي مربوطه

مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آن .

گزارش هاي درون سازماني

به طور مستقر به شكل تفصيلي و در زمان كوتاه ، گاه روزانه تهيه مي شود و در داخل موسسه جريان                      مي يابند و معمولا به غير از موارد خاص و معين در اختيار اشخاص كه خارج از موسسه مي باشند گزارده نمي شود مانند گزارش فروش روزاه يا هفتگي ، ريز موجودي ها و غيره

گزارش هاي برون سازماني

معمولا در پايان سال و يا در مواقع زماني مشخص تهيه مي شود مانند صورتهاي مالي و يا گزترشهاي مالي خاص و بيشتر جهت دسترس اشخاص ذي نفع و جهت سرمايه گذاري و داد و ستد تهيه مي شود .

اصول عمومي حسابداري

اصل بهاي تمام شده اصل تحقق درآمد اصل مقابله هزينه با درآمد- اصل افشا

معادله حسابداري

دارايي =  بدهي  +  سرمايه

تعريف دارايي

اموال ، مطالبات و ساير منابع متعلق به موسسه كه در نتيجه معاملات ، عمليات مالي يا ساير رويدادها ايجاد شده و قابل تقويم به پول و داراي منافع آتي است دارايي ناميده مي شود .

 

 

 

انواع حساب دارايي ها

 • وجوه نقد
 • مطالبات (بدهكاران،اسناد دريافتني)
 • موجودي هاي جنسي (موجودي كالا ، موجودي مواد، موجودي ملزومات)
 • دارايي ثابت ( اثاثه، وسايل كار ، وسايل نقليه)

تعريف بدهي

تعهداتي كه يك موسسه در مقابل اشخاص و موسسات ديگر دارد از معاملات و رويدادهاي گذشته ناشي            شده اند و باد از طريق پول، تحويل كالا ، انجام دادن خدمت و يا انتقال دادن ساير اقلام دارايي تسويه شدندبدهي مي نامند.

انواع بدهي

1 بستانكاران

2- اسناد پرداختني

 3- وام

تعريف سرمايه

حق مالي صاحب يا صاحبان سرمايه يك موسسه نسبت به دارايي هاي آن سرمايه ناميده مي سودو در هر زمان از كسر كردن بدهي ها ي يك موسسه از كل دارايي هاي آن بدست مي آيد .

 

تعريف درآمد

بهاي كالاي فروش رفته ، خدمات انجام شده براي مشتريان و عوايد ساير فعاليت هاي عادي يك موسسه در يك دوره مالي كه به تحصيل وجه نقد ، افزايش ساير دارايي ها و يا كاهش بدهي هاي آن منجر شود             درآمد مي نامند .

تعريف هزينه ها

موسسات براي انجام فعاليت هاي مربوطه به كسب درآمد مخارجي نظير خريد مواد و كالا ، پرداخت حقوق و دستمزد ، اجاره آب و برق و غيره كه موجب خروج وجه نقد و كاهش ساير دارايي ها و افزايش بدهي موسسه مي شود .

تعريف سود

مازاد درآمد كسب شده بر هزينه هاي واقه شده در يك دوره مالي سود ناميده مي شود .                                       سود = هزينه درآمد

تعريف زيان

چنانچه هزينه هاي واقع شده در يك دوره مالي بيش از در آمد كسب شده باشد موسسه زيان كرده است .

 

 

 

 

وظايف اداره دريافت و پرداخت

تهيه و تنظيم سند كليه مطالبات كاركنان شاغل از قبيل :

1 حقوق ، اضافه كار، خارج از شمول هاي متفرقه ، طرح تمام وقتي ، حق مديران ، حق الجلسه ، بازخريد مرخصي، كمك هزينه ازدواج ، كمك هزينه فوت ، هديه دانش آموزان ممتاز كاركنان ، فوق العاده ماموريت ، توزيع بن غير نقدي ، پرداخت ديون ، تاييد و تنظيم نماينده جهت كليه واحدهاي مشهد جهت پرداخت حقوق و همه ماهه .

2 پرداخت كليه كسورات كاركنان به سازمانهاي محتلف از قبيل :

سازمان تامين اجتماعي ، بيمه خدمات درماني ، سازمان بازنشستگي ، صندوقهاي قرض الحسنه ، بانكها ،                        دادگاه ها و غيره .

3 صدور گواهيهاي تعهدي و غير تعهدي جهت اخذ وامهاي مختلف و صدورگواهي تسويه حساب حقوقي و تاييد دفترچه هاي بيمه خدمات درماني كاركنان جهت تعويض .

4 تهيه و تنظيم سند پاداش پايان خدمت و بازخريد مرخصي و هزينه سفر كاركناني كه باز نشسته مي شوند در سطح بيمارستان امام خميني (ره) نور .

5 تهيه فهرست كسورات بازنشستگي بازنشستگان تامين اجتماعي و كاركناني كه باز خريد مي شوند.

وظايف اداره اعتبارات

1- تامين اعتبارات اسناد و حواله هاي ارسالي از واحدها و شبكه هاي بهداشتي درماني براساس اعتبارمصوب ابلاغ شده

2- تامين اعتبارات اسناد و حواله هاي ارسالي از محل اعتبارات رديف ها

3- تامين اعتبارات اسناد و حواله هاي ارسالي از محل اعتبارات اختصاصي

4- تامين اعتبارات اسناد و حواله هاي ارسالي از محل اعتبارات ساير منابع

5 -تامين اعتبارات اسناد و حواله هاي واريز علي الحساب و پيش پرداخت سالهاي قبل سنواتي

6- تامين اعتبارات اسناد و محل مانده اعتبارات سالهاي قبل (وجوه مازاد)

7- ابلاغ اعتبارات وصولي از محل رديف به واحدهاي مربوطه

8- تهيه و تنظيم گزارشات اعتباري جهت ميئولين و واحدها

9- ايجاد هماهنگي با كليه واحدها جهت كنترل وضعيت اعتباري

10- تهيه پاسخ به درخواستهاي واحدها

طبقه بندي حسابها

حسابهايي كه در موسسات مختلف ،مورد استفاده قرار مي گيرند ، برمبناي نوع فعاليت موسسه ، بزرگي و كوچكي آن ، نوع اطلاعات جز به جزئي كه مديران و ساير استفاده كنندگان از نتايج حاصل از سيستم حسابداري نياز دارند و … متفاوتند . به طور كلي حسابهاي مختلفي را كه در موسسه، ممكن است مورد استفاده قرار گير ، مي توان به پنج گروه تقسيم نمود :

گروه حسابهاي دارايي از قبيل : وجوه نقد، حسابهاي دريافتني ، اسناد دريافتني ، موجودي كالا و … .

گروه حسابهاي بدهي از قبيل : حسابهاي پرداختني ، اسنادپرداختني ، حقوق پرداختني ، وام و… .

گروه حسابهاي مربوط به حقوق صاحبان سرمايه از قبي : حساب سرمايه و حساب برداشت

گروه حساب هاي درآمد از قبيل : درآمد حاصل از فروش كالا و يا خدمات ، درآمد اجاره و … .

گروه حساب هزينه از قبيل : هزينه حقوق ،هزينه آگهي، هزينه اجاره و … .

وظايف درآمد بستري

پرونده هايي كه وارد بيمارستان مي شود به دوبخش سرپايي ، بستري كليه قراردادها اعم از خدمات درماني ،تامين اجتماعي ، نيروهاي مسلح ، بيماران خاص ، موسسات و شركت ها، كميته امداد ، بنادر و كشتيراني را شامل مي شود. كه اگر دفترچه تامين اجتماعي باشدو مريض 1 الي 3 روز بستري باشد اولين كار ويزيت پزشك معالج ، خدكات پرستاري و تخت و اگر احتياج بشود دكتر با تشخيص خودش راديولوژي ،آزمايش مي شود .

اين پرونده ها كه تشكيل شد و صورتحساب برايش مي زنند اگر احتياج به دارو باشد ،                                  درون نسخه مي نويسند .

صورتحساب شامل نام و مشخصات خود مريض و تشخيص اوليه پزشك معالج با مهر و امضاء و كد.

در بخش راديولوژي نيز برگه صورتحساب بايد كامل باشد اگر نه جز كسورات حساب مي شود و اگر درآمد نسبت به صورتحساب كم بود بايد معلوم شود ناظر با خودكار سبز ليست مي كند و پرونده مادر را نگاه مي كند تا بررسي لازم را نمايد .

جمع آوري ، رسيدگي ، بازبيني ارسال نسخه سرپايي پزشكان  و پاراكلينيك داروخانه و غيره به سازمانهاي  بيمه گر مي باشد

 

انواع بيمه

بيمه پايه شامل بيمه گر سازمان خدمات درماني، تامين اجتماعي ، ارتش، كميته امداد مي باشد . در مرحله اول نسخه بيمه هايي كه راز بيماران توسط پزشك دريافت مي شود مي نويسد و به كارمند در آمد سرپايي مي دهد او طي يك فرم آنرا مي نويسد و به ادارات بيمه ارسال مي نمايد بيمه پايه اول است .

بيمه تكميلي ، بيمه اي كه مازاد بيمه اول مي باشد و فرد يا اشخاص با قرارداد با واحدهاي سازمان بيمه اي معتبر قرارداد منعقد مي نمايد كه در درمان مراجعه به مراكز درماني از پرداخت فرانشيز معاف گردند .

فرانشيز ( سهم بيمار) مي باشد .

بيمه اول يا پايه شامل بيمه هاي ارتش صفر درصد از بيمار هزينه دريافت نمي شود و بيمه كميته امداد 5% خدمات درماني ، 10% تامين اجتماعي كارمند اين قسمت هر ماه فرم ها را جمع آوري و به ادارات بيمه مربوطه ارسال مي نمايد .

با تهيه ليست بيمه ماهانه به عملكرد پزشكان در قبال كاركرد آنها در طول درمان و جمع آوري اين نرخ مشخص و معين شدن تعداد اصلي در اين ليست جمع بندي شده و عملكرد پزشكان تهيه مي گردد .

بعد در گزارش عملكرد كل كاركرد روزانه به نرخ بيمارستان و بيماران با استفاده از سهم خودشان را پرداخت مي كنند و بيمارستان اين نرخ را جمع آوري و به ادارات بيمه مربوطه تحويل مي دهند .

 

 

 

نمونه : فرم ارسال درخواست از واحدهاي بيمه گري

تاريخ ارسال مبلغ ارسال مبلغ دريافتي ماه
30/02/90 000/000/200 بايد همين مبلغ يا كمتر باشد فروردين

تذكر: هر نسخه اي بايد تاريخ اعتباربرابر با تاريخ ويزيت باشد يا بيشتر تاريخ اعتبار ، كد بيمه ، نام و مشخصات بيمه ، مهر و امضاي پزشك مهم است . اينها جزء درآمد حساب مي شود ، درآمد سالانه است كه در بعضي از اوقات كمتر يا بيشتر مي باشد . ودر توضيحات ديگر اينكه ، پزشكان كه با بيمارستان قرارداد دارند تعداد شيفت شب و روز را مي نويسند و با هم جمع مي شود بعد ضربدر نرخ آن كه نرخ شب 000/34 و نرخ روز 000/41 كه كارمند سرپايي بايد اين اعداد را ضربدر آن كند و در ضمن براي فوق تخصص بالاتر ، 000/50 مي باشد . همچنين يك پزشك جراح بايد شرح عملي و بيهوشي آن حتما ذيل شده باشد. حتما بايد مهر دكتر جراح زا خورده باشد برگه هاي بيهوشي مهر پزشك بيهوشي خورده باشد .اگر نه جز كسورات حساب مي شود .

حقوق و دستمزد

در اين باره سيستم به طور مكانيزه حقوق و دستمزد را محاسبه و در اختيار كاربر قرار مي دهد و تنها عمل دستي كه اين كارمند انجام ميداد نوشتن سند حسابداري بود كه خريد اموالي بود كه طي يك قبض از طرف كارپرداز انجام مي شود تحويل مسئول اين قسمت و او اين سند را براي آن كالاي مربوطه مي زد.

و عمل بعدي نوشتن گزارش عملكرد پزشكان كه شامل انواع بيمه ها كه در ليست گزارش عملكرد وارد مي كنيم و بعد در يك ليست بزرگتر نماينده خلائه ليست كه سامل جمع عملكرد سرپائي ، سهم پزشك 10% ماليات ، 20% سهم كاركنان ، 10 % سهم پزشك و غيره و بعد خالص پرداختي درآن محاسبه و پرداخت مي شود .

پزشكان آزمايشگاه 5% از كل كاركرد ، پزشك داروخانه تا 000/1500 6% بيشتر از آن 1% حساب مي شود راديولوژي ،مبلغ 10% سونوگرافي مبلغ 25% كل كاركرد دندانپزشكي بستگي به نوع كار فرق دارد 25% ، 35% ، 45% مغز و اعصاب اندازه فوق تخصص حساب مي شود پزشكان متخصص 45% ،عمومي روز 50% ، شب 70% ، خدمات جانبي خود پزشك 50% بيمار و يا پرستار 10% تالاسمي 11% ، دياليز 18% كه محاسبه آن به نسبت كل كاركرد مي باشد .

نمونه اي از ثبت هاي انجام شده و مورد استفاده در اين واحد مربوطه

1 صندوق ….

درآمد ….

دريافت وجه توسط صندوق دار

2 بانك غيرقابل برگشت

در آمد

واريز وجه توسط بيمار به بانك غيرقابل برگشت

3 كنترل نسخ دريافتي ارسال نشده

كنترل درآمد نسخ ارسال نشده

دريافت نسخ از بيماران

4 دريافتي

درآمد

كنترل درآمد

كنترل نسخ

ارسال نسخه به بيمه

5 رابط درآمد

بانك غيرقابل برگشت

ارسال درآمد به غير قابل برگشت

6 بانك متمركز

حساب دريافتني

دريافت وجه از بيمه

ثبت هاي مربوطه به قسمت انبارداري

7 موجودي كالا لوازم

كنترل خريد

خريد لوازم التحرير

8 هزينه

موجودي كالا

حواله لوازم التحرير

9 موجودي كالا فرم چاپي

كنترل خريد

خريد فرم چاپي

10 مطالبات خاص

رابط ستاد

پرداخت خالص اضافه كار پرسنل توسط ستاد

11 هزينه سفر

رابط بيمارستان

پرداخت هزينه سفر كاركنان

بستن حسابها

اعتبار تخصيص داده شده از طرف دانشگاه علوم پزشكي توسط عامل مالي هزينه مي گردد و در پايان سال مالي دفتر معين يا دفتر بانك صفر مي گردد و اقلام باز صورت مغايرت گرفته مي شود و حساب بسته مي شود و به طور مكانيزه است و ثبت خاصي ندارد و توسط دانشگاه علوم پزشكي استان انجام مي شود .

اصلاح حسابها:

 در سيستم حسابداري بيمارستان كارايي چنداني ندارد .

گزارشهاي مالي واحد حسابداري

خريد :

توسط كارپرداز انجام مي شود كه اين مخارج را از طريق تنخواه كه از عامل مالي مي گيرد خرج مي كند خريدهاي نقدي از طريق تنخواه و غيرنقدي توسط صدور چك توسط عامل مالي ، سند حسابداري زده مي شود با توجه به قبض يا فاكتور اطلاعات سند تكميل مي شود .

فروش:

نيز از طريق استعلام براي فروش اسقاطي كه كالا به مزايده گذاشته مي شود و كارپرداز قيمت آن را در بازار شناسايي و تعيين قيمت مي كند و قبض انبار براي حواله مستقيم كالا از انبار مي باشد . و اگر اجرت نداشته باشد صورت مجلس تنظيم مي گردد و چنانچه اجرت حساب نشده باشد 5% ماليات با توجه به كد اقتصادي                         آن كسر مي شود .

همچنين براي پرداخت قبوض  آب، برق ، گاز ، سوخت آمبولانس و بنزين كارپرداز با توجه به مشاهده آن درخواست وجه مي كند و عامل مالي مبلغ هزينه كرد را به وي پرداخت خواهد كرد .

گزارش موجودي پايان دوره ندارد .

 

 

آئين نامه ضوابط اجرايي بودجه و حقوق دستمزد

1- كليه واحدها موظف به مبادله موافقتنامه بودجه اي الكترونيك با معاونت توسعه رعايت سقف مربوطه                 خواهند بود .

2- كليه مفاد ضوابط اجرائي بودجه سال 89 دولت محترم نافذ و لازم الرغيه بوده و مطالعه و اجراي ماده واحده و تبصره هاي بودجه و ضوابط اجرايي بودجه كشوري و آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاهها به همه مسئولين محترم دانشگاه كه داراي تفويض اختيارمالي مي باشند ،توصيه مي گردد .

3- باستناد بند (س) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كليه هزينه كرد واحدها الزاما بايد درقالب تخصيص هاي ابلاغي از سوي معاونت توسعه و مديريت بودجه تا سقف موافقت نامه مبادله شده  با ستاد دانشگاه در طول سال ، صورت پذيرفته و هرگونه هزينه كرد خارج از اين چارچوب خلاف مقررات محسوب گرديده و مسئوليت عواقب آن متوجه مدير مربوطه و عامل مالي آن حوزه مي باشد .

4- اضافه كار واحدهاي تحت پوشش دانشگاه ( حوزه هاي ستادي ، شبكه ها و بيمارستان ها و …) پس از دريافت ديسكت مربوطه از واحد هاي ذيربط از محل اعتبارات مربوطه ( ستاد و شبكه ها از محل اعتبارات جاري ، بيمارستانها از محل درآمد اختصاصي ) بصورت  يكپارچه ئ متمركز پرداخت خواهد شد .

5- در خصوص كليه واگذاريها واحد مربوطه مي بايست ضمن ارائه دلايل توجيهي موضوع را در كميته مربوطه در معاونت توسعه تشكيل مي گردد مطرح و پس از صدور مجوز اقدام لازم به عمل آورده شود .

6- هرگونه توسعه اداري خارج از تشكيلات مصوب نيز از محل طرح ها و پروژه هاي مطالعاتي در جهت فعايت جاري و امور اداري اكيدا ممنوع مي باشد .

7- كليه واحدها در ابتدا مكلف به تامين حقوق و مزاياي اجتناب ناپذير پرسنلي بوده و پس از پرداخت موارد ذكر شده مجاز به هزينه كرد در ساير موارد مي باشد . (سقف معافيت موضوع مواد 84 و 85 قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1389 مبلغ 000/500/52 ريال مي باشد .)

8- هرگونه هزينه كرد مربوط به سوخت ، آب ، برق ،گاز ، تلفن بايد در حد عملكرد سال گذشته باشد .

9- حداكثر سقف مبلغ سرانه گردهمائيها و هم انديشي ها ومراسم (مراسم روز پرستار ، ماما ، كارمند و غيره )بازاي هر نفر از كاركنان رسمي و پيماني 35000 ريال در طول سال از محل درآمد واحد مربوطه و برابر مقررات قابل پرداخت خواهد بود .

10- مبلغ سرانه ورزشي بازاي هر كارمند رسمي و پيماني و قرارداد كار معين سالانه 50000 ريال از محل درآمد واحد مربوطه مي باشد .

11- حداكثر سقف مجاز جهت هزينه كاركرد واحدها رد قالب تملك دارايي هاي سرمايه اي حسب تشخيص بالاترين ممقام هر حوزه مديريتي معادل يك درصد از درآمد اختصاصي آن واحد در طول سال مي باشد .

12- موافقت با بازنشستگي پيش از موعد همكاران به استناد واصله از سازمان بازنشستگي فعلا ممنوع است .

13- كليه واحدها مكلف به تشكيل كمينه افزايش درآمد و كاهش كسورات و پيشگيري از هرز رفتن منابع مالي  مي باشند . بديهي است واحدهايي كه در مقايسه با سايرواحدها اقدام مثبت عملي در اين زمينه انجام دهند بصورت مقتضي مورد تشويق قرارگرفته و با هرگونه قصور در اين مورد برخورد خواهد شد .

14- واحدها موظف به تسويه حساب اسناد مالي براساس برنامه تنظيمي اعلام شده از سوي امورمالي خواهد بود و هرگونه ابلاغ يا تنخواه بعدي منوط به تسويه حساب اسناد ماههاي گذشته خواهد بود . ( واحدها تا پايان تيرماه نسبت به ارائه اسناد سه ماهه اول تاپايان مهرماه نسبت به ارائه اسناد سه ماهه دوم تا پايان ديماه نسبت به ارائه اسناد سه ماهه سوم و تا پايان فروردين ماه سال بعد نسبت به ارائه اسناد سه ماهه چهارم سال اقدام نمايند . بديهي است پرداخت تنخواه در هر مقطع زماني منوط به توسيه تنخواه مقطع قبل خواهد بود .)

15- اسناد حقوقي كاركناني كه توسط خزانه پرداخت مي شود به همراه ليست حقوق و ديسكت مربوط حداكثر تاپايان ماه بعد به اداره رسيدگي تحويل و تاييديه دريافت گردد.

16- عاملين مالي مكلفند نسبت به تامين اعتبار كل هزينه هاي پرداختي در زمان پرداخت اقدام نموده و از پرداخت خالص بدون كسر جدا خودداري نمايند ._ پرداخت جرائم ناشي از ديركرد موارد ياد شده ممنوع بوده و عاملين مالي در صورت وقوع چنين امري شخصا پاسخگو خواهند بود .)

17- در تمديد قراردادهاي اجاره اي توجه به مدت اجاره ، تقتضاي كتبي مربوط به افزايش اجاره بهاء حداكثر تا سقف 10% سال گذشته تعيين گرديده ، و تسويه حساب آب ، برق ،گاز ، تلفن و غيره در سال مالي ضروريست .

18- سقف اضافه كار نيرو هاي شركتي هر واحد حداكثر 10% مبلغ قرارد آن واحد پس از كسب مجوز از مديريت امورعمومي مي باشد .

19- اعتبار و سقف اضافه كار و ماموريت پرسنل رسمي و پيماني و قرارداد كار معين هر واحد با افزايش 10% سقف ريالي سال گذشته (ضمن رعايت دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري) منظور و قابل پرداخت خواهد بود . بديهي است هرگونه هزينه كرد خارج از سقف مربوطه خلاف مقررات بوده و امورمالي دانشگاه مكلف است از قبول اسناد خارج از سقف مربوطه خودداري نمايد .

20- هرگونه تخلف در انجام ماموريت ( اعم از ماموريت هاي غير واقعي ، نشسته و …) كه موجب تصرف در اموال عمومي گردد ، داراي عواقب قانوني بوده كه متوجه پيشنهاد دهنده ، تاكيد كننده ، پرداخت كننده و دريافت كننده بودن و با متخلفي برخورد قانوني صورت مي گيرد .

21-اعزام كاركنان ستادي به خارج از استان در موارد غيرضرور منع قانوني داشته و در موارد اجتناب ناپذير با هماهنگي معاونت مربوطه و تاييد معاونت توسعه در دانشگاه بلامانع است .

22- كليه كاركنان رسمي ، پيماني ، طرحي ، پزشكان متخصص ، عمومي ، داروساز و هيئت علمي و … موظند در چهارچوب قانون و مقررات خدمات كشوري در محل خدمت حاضر و نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند .

23- دريافت هرگونه وجه از مردم به هر عنوان در قبال ارائه خدمات و يا وضع هرگونه عوارض و غيره صرفا در چهارچوب قوانين و كسب مجوزهاي مربوطه مجاز مي باد .

24- اتخاذ سياست هاي لازم در خصوص بالا بردن ضريب اشغال تخت بيمارستاني و ارتقاء شاخصهاي بهداشتي و تعديل نيروهاي انساني تا حد منطقي و برنامه ريزي هاي مرتبط امري اجتناب ناپذير است .

25- با توجه به محدود بودن اعتبارات ، تملك دارايي و بهبود استنداردها ، استفاده بهينه ، بازسازي و تعمير دستگاهها و تجهيزات پزشكي از ضروريات مي باشد .

26- با توجه به محدوديت در وسايل نقليه . افزايش قيمت سوخت ، مسئولين محترم با محوريت معاونت توسعه طوري برنامه ريزي نمايند كه حداكثر ظرفيت منطقي خودروها استفاده بهينه به عمل آيد .

27- ضروريست اعتبارات نربوط به رديف هاي متمركز وزارتي در جهت اهداف مندرج در شرح موافقتنامه مربوطه هزينه گردد و  امورمالي دانشگاه مكلاف است از پذيرش اسناد غيراز آن جلوگيري نمايد .

28- كنترل انبارها . خودداري از خريدهاي غيرضروري و انباشته بي مورد لوازم و كالاها و داروها به نحوي كه بتاريخ انقضاء نزديك شده باشد منع قانوني داشته و مسئولين ذيربط موظف به نظارت مستمر در اين زمينه مي باشند .

29- تشكيل كميته هاي صرفه جويي و خريد واحدها و استفاده بهينه از فضاها و امكانات موجود از                   ضروريات است .

30- از ارجاع هرگونه پرداخت بازخريد مرخصي خدمت همكاران شاغل به ستاد دانشگاه به دليل منع قانوني پرداخت خودداري گردد.

31- ابلاغيه هاي مربوط به انبارگرداني ها در ايام تعطيل مي بايست دقيقا با دستورالعمل مربوطه و براساس واقعيت صادر گردد.

32- باستناد بند (ح) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 پرداخت هرگونه وجهي به عنوان هديه يا كمك بصورت نقدي و غيرنقدي ممنوع مي باشد .

33- باستناد ماده 33 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت انجام هرگونه هزينه جهت چاپ تقويم و سالنامه و پيام تبريك و تشكر و … و ميهمانيهاي فردي و جمعي از هر محل اعتباري اعم از جاري ، عمراني ، درآمد ، خارج ازشمول ، هداياي دريافتي ممنوع بوده و به منزله تصرف در اموال دولتي خواهد بود .

34- با توجه به اهميت نگگهداري و حفظ و حراست از اموال در واحدها ، بكارگيري حسابدار امين اموال بدون هماهنگي با مديريت مالي و كسب مجوز از دانشگاه ممنوع مي باشد .

35- با توجه به الزام دانشگاهها مبني بر اجراي حسابداري تعهدي ، كليه واحدهاي اجرايي مكلف به اجراي سريع آن بوده و پرداخت تنخواه منوط به ثبت اسناد در قالب حسابداري تعهدي خواهد بود .

36- كمبود نيروي انساني ( تخصصي و غيرتخصصي و خدماتي و نگهباني و … ) نيز كمبود منابع و قدمت فضاي فيزيكي كافي مسئوليت مديران واحدهاي تابعه نخواهد بود و مديران واحدهاي تابعه بايد در شرايط موجود مديريت نمايند .

درخاتمه افزايش روحيه مسئوليت پذيري ، عملكرد و پاسخگويي ، نظارت مستمر ، آشنا نمودن همكاران به قوانين و قانون مداري ، گسترش روحيه تقدير و تشكر ، مراعات حقوق مديران و كاركنان در عزل و نصب ها و افزايش امنيت شغلي و حقوقي كاركنان ، تقويت روحيه پژوهش ، استفاده از اندوخته هاي افراد باتجربه ، حفظ حرمت مديران و كاركنان داراي اهميت زيادي است .

تعريف حقوق و دستمزد

دستمزد توليدي عبارت از وجوهي است كه براي كار انجام شده توليدي در يك مدت معين پرداخت و                                  يا تعهد مي گردد .

بنابراين كميت و كيفيت نيروي كار و هزينه هاي مربوط به آن از موضوعاتي است كه همواره بايد كنترل و بررسي شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب كيفيت نيروي كار حفظ شود .

كنترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تاثيري استكه اين هزينه ها با توليد و بهاي تمام شده هرواحد محصول دارند كاهش و يا تثبيت بهاي تمام شده از يك طري با نشويق و ترغيب كارگران به توليد بيشتر و ازطرف ديگر با سرپرستي و كنترل مداوم آنان امكان پذير است .

همچنين با كنترل هزينه هاي دستمزد و اطلاع از جزئيات آن امكان افزايش توليد و كاهش زمان استاندارد انجام كار فراهم مي گردد .

سيستم حقوق و دسستمزد

حقوق : در قسمت حقوق براي هر كارمند اضافات و كسورات تعلق مي گيرد .

اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق و دستمزد

براي محاسبه هزينه حقوق و دستمزد بايد اطلاعات و عوامل ليست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانين و مقررات مربوط ( كار و بيمه هاي اجتماعي ماليات و…) اطلاعات كافي داشت . برخي اطلاعات مربوط به دستمزد شامل مدت كاركرد ، حقوق پايه ، اضافه كاري نوبت كاري ، مرخصي استحقاقي ، پاداش ، كارآموزي ، اوقات تلف شده ، طرح هاي تشويقي ، حق بيمه هاي اجتماعي  ، سهم كارفرما ، بيمه عمر ، بيمه حوادث ناشي از كار و هزينه هاي رفاهي كارگران مي باشد .

حقوق و دستمزد پايه و فوق العاده ها و نوبت كاري

حقوق پايه حقوقي است كه با رعايت قانون كار ( براي كارگران رسمي ) و يا به وسيله عقد قراردادي كه مغاير قانون كار نباشد ( براي كارگران قراردادي) براي انجام يك ساعت كار و يال توليد يك واحد محصول تعيين و به صورت ساعتي ، روزانه ، هفتگي ، ماهانه پرداخت مي شود .

اطلاعات پايه

در سيستم حقوق و دستمزد لازم است اطلاعات پايه آن تعريف شود سپس از اين اطلاعات در فرمهاي ديگر جهت ثبت مشخصات پرسنلي ، احكام و محاسبات استفاده مي شود كه خود شامل گزينه هاي                      مختلف مي باشد .

بيمه

حداقل مشمول بيمه :  2.635.200 حداقل مشمول بيمه :  13.176.000

اين اعداد در محاسبه بيمه تاثير دارند و مشخص كننده ميزان حداقل حقوق دريافتي از سوي كارگر را مشخص مي كند كه لازم است سهم بيمه خود را پرداخت نمايند . به عنوان مثال شخصي كه طبق قانون كار 2635200 ريال حداقل حقوق قانون كار را دريافت مي كند لازم است كه حق بيمه خود را نيز طبق قانون كار پرداخت نمايد . حداكثر مشمول بيمه نيز حداكثر حقوق قانون كار كه مشمول بيمه مي شود را مشخص مي كند كه اگر حقوق كسي بيشتر از اين حد باشد مبلغ بيمه اي كه پرداخت مي كند تغيير نخواهد كرد . به طور مثال فرض نماييد حقوق فردي 30000000 ريال باشد . اين عدد از حداكثر مشمول بيمه بيشتر است. پس سيستم اين عدد را در نظر نمي گيرد بلكه عدد 13176000 ريال را به عنوان مشمول بيمه او در نظر  مي گيرد.

مبلغ خود راننده :400 ماموريت

مبلغي كه به فردي كه با ماشين شخصي خود به ماموريت مي رود پرداخت مي گردد در اين قسمت تعريف مي گردد .

ضريب كسر ماموريت : 30

30 / مشمول مديريت = ميبلغ يك شبانه روز

رديف دستگاه : 124900

رديف بودجه اي است كه خزانه به دستگاه دولتي خاص اختصاص مي دهد . اين قسمت مربوط به تنظيم و صدور سند در نرم افزار حقوق و دستمزد مي باشد

به طور كل هرگونه دريافت و پرداختي كه در سيستم حقوق ودستمزد صورت مي پذيرد مي توان براي آن سند حسابداري صادر نمود.

رشته تحصيلي

اين پارامتر جهت ثبت عنوان رشته تحصيلي افراددر يك سازمان ، و نيز تعيين يك كد براي رشته تحصيلي مورد نظر ، استفاده مي شود .

مدرك تحصيلي

جهت ثبت مدرك تحصيلي افراد در يك سازمان ، و نيز تعيين يك كد براي مقطع تحصيلي مورد نظر است .

پست سازماني

در فرم پست سازماني قابليت تعريف سطوح پست هاي سازماني ( رئيس ، مدير ، معاون و … ) وجود دارد .

محل خدمت

جهت مشخص كردن محل خدمت فردي كه در سازمان مشغول به خدمت است ( كد شهرستان محل خدمت ، شهرستان ، كارگاه ، استان و غيره) و اختصاص يك كد منحصر به فرد به ازاي هر محل جغرافيايي .

كد عامليت : 2001

هر كارگاه طبق قانون براي شروع كسب و كار لازم است مجوزي داشته باشد و كد عامليت كدي است كه از طرف مراجع ذيصلاح به صاحيان شغل اختصاص داده مي شود كه در حال حاضر سازمان دارائي كد مزبور را صادر مي نمايد .

شماره حساب : 111111

شماره حساب ثبت شده براي كارگاه مورد نظر

كد كارگاه :1548160014

كدي است كه از سوي مراجع ذيصلاح براي هر كارگاه در نظر مي گيرند .

 

كد شهرستان : 372222

كدي است كه از سوي سازمان جهاد سازندگي در فرمت ديسكت به هرمكان اختصاص  داده شود .

نوع مركز :
 توليدي  – خدماتي اداري توزيع و فروش

تعيين فعاليت مركز در اين قسمت انجام مي گيرد .

طبقه بندي مشاغل

عبارت است از دسته بندي ، تنظيم و تعريف مشاغل در گروههائي از مشاغل مشابه و اختصاص دادن               كدي ويژه به هر شغل .

كد تامين اجتماعي :007005

اختصاص كد مخصوص به هر شغل براساس كدينگ خاص سازمان تامين اجتماعي كه براي هر شغل در نظر گرفته است .

نوع شغل
عادي سخت و زيان آور

تعيين نوع شغل كه عادي است يا سخت و زيان آور كه انتخاب هركدام در محاسبه حقوق و صدور حكم تاثير خواهند داشت . براساس مصوبه ، كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي ، شيميايي ، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر ، تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي ( جسمي و رواني ) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن باشد. با انتخاب اين آيتم در تعريف شغل مربوطه ، چهار درصد به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي افزوده خواهد شد . كه بطور يكجا يا بطور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد .

وضعيت ايثارگري

 در اين فرم وضعيت ايثارگري قابليت تعريف و اصلاح است به عنوان مثال آزاده ، رزمنده ، جانباز ، عضو بسيج و غيره .

كد دارايي : 2

كدي است كه سازمان دارايي در فرمت 77 ستونه به هرنوع وضعيت ايثارگري تخصيص داده و موارد آن در فرمت دارايي موجود مي باشد اطلاعت خواسته شده را در فرم وارد و آن را ذخيره  نمائيد .

محل ماموريت

جهت ثبت محل هاي ماموريت در سيستم و اختصاص كدي ويژه به هر محل .

فاصله به كيلومتر : 46

جهت ثبت فاصله محل ماموريت به كيلومتر .

مراكز هزينه

مراكز هزينه شامل محل هايي است كه فعاليت اقتصادي در آن انجام مي گيرد كه مي تواند حتي جزئي از كارگاه اصلي محسوب شود به عنوان مثال عمليات ساخت محصول در يك موسسه توليدي ممكن است توسط قسمت هاي مختلفي صورت گيرد در اين حالت هر قسمت ، مسئوليت بخشي از فرآيند توليد را به عهده داشته و محصول با عبور از اين قسمت ها به تدريج تكميل شده و نهايتا به صورت محصول آماده براي فروش در مي آيد .

كد قسمت

جهت ثبت بخش هاي مختلف يك واحد اقتصادي ( امورمالي ، اموراداري ،واحد انبار و …) و نيز تعيين يك كد براي بخش مورد نظر ، در كل سازمان استفاده مي شود .

جدول ماليات دولتي

بر طبق قانون سازمان امور مالياتي كشور ، با توجه به اينكه كارمندان دولتي چه ميزان حقوقي دريافت               مي كنند درصدي از حقوق آنها مشمول ماليات خواهد شد . و اگر سقف حقوق آنها از ميزان عدد تعيين شده در سازمان امور مالياتي كمتر باشد معاف از ماليات خواهند بود .

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد

مثال ، فرض كنيد مي خواهيم حق شيفت را طبق فرمول زير تعريف نمائيم :

(حقوق ثابت +كمك هزينه عائله مندي + حق اولاد +حق مسكن +حق خواروبار + حق سربازي) / 3000 * درصد حق شيفت * روزهاي كاركرد .

ابتدا مي بايست حقوق ثابت ، كمك هزينه عائله مندي و … را با هم جمع نمائيم . جهت انجام اين عمل ابتدا با كليك روي علامت فلش پائين از روي اولين آيتم به طور مثال حقوق ثابت كليك و سپس رو گزينه بعدي كليك مي شود تا به ( حقوق مبنا ‍« حقوق ) اضافه شود از قسمت بالا گزينه مثبت را انتخاب و سپس آيتم بعدي را همانند حقوق مبنا انتخاب و روي عمل مثبت كليك و قسمت بعدي به اين صور در مي آيد :

(حكم » حقوق ثابت ) + (حكم » كمك هزينه عائله مندي ) + ( حكم » حق اولاد ) + (حكم » مسكن ) +   ( حكم » خواروبار ) + حكم » حق سربازي ) با انتخاب گزينه جستجو  آنها را در داخل پرانتز قرار دهيد حال مي بايست اين مجموع را بر هزار تقسيم نمائيد . جهت انجام اين عمل ابتدا عمل تقسيم را انتخاب نمائيد سپس در قسمت عدد ثابت عدد 3000 را وارد نمائيد و روي گزينه بعدي كليك نمايد . سپس در درصد  حق شيفت و روزهاي كاركرد ضرب نمائيد . بعد از اين كه اين اعمال را انجام داديد مي توانيد آنها را به عددي رند نمائيد . در اين مثال ما حاصل را به صفر رند مي نمائيم .جهت انجام اين عمل تابع رند را انتخاب نمائيد در گزينه بعدي قسمت رند به ، عددي را كه مي خواهيد به آن رند نمائيد را تعيين كنيد سپس روي گزينه بعدي كليك نمائيد فرمول كامل مي شود .

اقلام حقوق و مزايا

كليه دريافتي هاي پرسنل در اين فرم تعريف مي شوند كه مي توان به هر كدام كدي ويژه اختصاص داد .

حقوق    –     مزايا     –     كمك      –       هزينه سهم كارفرما

 

 

 

 حقوق:

اگر دريافتي شما از نوع حقوق باشد در محاسبه دستمزد روزانه استفاده مي شود و همينطور كاركرد ماه در آن تاثير دارد .يعني اگر شخصي به جاي سي روز بيست روز در محل كار حضور داشته باشد اين آيتم را به طور كامل دريافت نمي كند .

مزايا: آيتم هايي كه از نوع مزايا در محاسبه دستمزدروزانه نقشي ندارند ولي كاركرد ماه در آنها تاثير دارد

كمك :

 هنگامي كه آيتمي را از نوع كمك انتخاب مي نمائيد در محاسبه دستمزد روزانه نقشي ندارد و همينطور كاركرد در آن تاثيري ندارد . به طور مثال فرض كنيم كمك هزينه اولاد از نوع كمك و به مبلغ 100000 ريال مي باشد . اگر شخصي در يك ماه بيست روز هم در محل كار خود حضور داشته باشد باز هم همان 100000 ريال را دريافت مي كند .

مبلغ پايه : 200000

 بعضي از دريافتي ها داراي يك مبلغ ثابت مي باشند و ضريبي از آن به عنوان مبلف دريافتي پرسنل تلقي  مي گردد به طور مثال كساني كه حقوقشان به صورت ساعتي محاسبه مي گردد . فرض كنيد مي خواهيم به يك سري از افراد به صورت ساعتي حقوق پرداخت نمائيم ابتدا آيتمي را با نام حقوق تعريف و مبلغ پايه آن را وارد مي نمائيم . سپس در اطلاعات حقوقي آن شخص تعداد ساعت كاركرد آن را وارد مي نمائيم  ، سپس حقوق محاسبه مي كنيم .

 

كد حساب :33002

با كليك بر روي كد حساب فرم حساب هاي معين براي شما گشوده خواهد شد كه جهت نمايش مبلغ بدهكاران يا بستانكاران و تعيين نوع حساب هاي معين استفاده مي شود .

بدهي ها و كسورات

عنوان تمامي كسورات ووامهاي پرسنل را ابتدا مي بايست در اين فرم تعريف نمائيد كه مي توانيد كد و نامي به هريك از بدهيها و يا وامها اختصاص دهيد . كسورات قانوني اشخاص مانند بيمه تامين اجتماعي و ماليات توسط سيستم محاسبه و كسر ميشود در نتيجه نيازي به تعريف و يا كسر اين ارقام توسط كاربر نمي باشد .

نوع بدهي يا كسور : دائم  –  موقت

جهت تعيين نوع كسورات كه خود شامل :

دائمي : كسورات دائمي كسوراتي هستند كه هرماه به طور مداوم از پرسنل كسر مي شود .

موقت : كسورات موقت كسوراتي هستند كه طبق اقساط از پرسنل كسر مي شود مانند كليه وام ها و… .

نوع تعريف :  عادي  –   قانوني سهم كارمند  –  قانوني سهم دولت

عادي: بدهي هاي معمولي و عادي مي باشد مانند وام ها و كسورات و غيره .

قانوني سهم كارمند: بدهي است كه قانونا كارمند لازم است پرداخت نمايد مانند 7 درصد حق بيمه .

قانوني سهم دولت: بدهي است كه قانونا كارفرما لازم است پرداخت نمايد مانند 20 درصد حق بيمه .

كد فرمول :5  ‍(‍‍ [حكم » حقوق ثابت ]+ [حكم » پاداش ] * [ حكم » ما به التفاوت ] )

عددي است كه هرسال توسط قانون كار تعيين مي شود و آن را در اين قسمت وارد نمائيد .

مبناي تعداد روز حكم :  ….. روز

مبناي تعداد روزها را تعين مي كند.

در صورت 0 بودن اگر روزهاي ماه حتي كمتر از 30 روز هم باشد ، همان 30 روز محاسبه مي گردد .در صورتي كه هر عددي غير از صفر باشد با اين فرمول محاسبه مي گردد :                                                       مبالغ حقوق و مزايا * تعداد روزهاي حكم / كاركرد

مبلغ بن سالايانه : 100000

مبلغ ثابت براي دريافت بن خريد در سال را تعيين مي كند .

اطلاعات پرسنلي

همانطور كه مشاهده مي كنيد اطلاعات پرسنلي شامل اطلاعاتا شناسنامه اي ، سربرگ اطلاعات پرسنلي كارگزيني ، اطلاعات پرسنل محاسباتي و اطلاعات بازنشستگان و موظين مي باشد كه به تشريح هر قسمت آن به صورت جداگانه مي پردازم .

1 اطلاعات شناسنامه اي :

در اين قسمت همانطور كه مشخص است اطلاعات شناسنامه اي شخص وارد مي شود از قبيل كد پرسنلي ، نام ، نام خانوادگي ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، تاريخ تولد ، محل تولد ، شماره مستخدم ، محل صدور ، تاريخ صدور ، تعداد اولاد ، تعداد افراد تحت تكلف ، كد ملي ، وضعيت نظام وظيفه و جنسيت مي باشد .

سنوات خدمت : 30

تعداد سالهاي خدمت يعني سابقه كار در اين قسمت درج مي گردد. طبق قانون كار هر فردي كه حقوق پرداختي ماهيانه اي  مطابق با آئين نامه قانون كار دارد به ازادي هر يك سال خدمت كارفرما موظف است يك ماه حقوق كامل به وي پرداخت نمايد يعني اگر سنوات خدمت فرد مذكور ده سال باشد كارفرما كارفرما موظف است ده ماه حقوق كامل به وي پرداخت نمايد .

شمار حساب بانك : 123456789    شماره سريال بيمه : 123456789

در قسمت فوق شماره حساب بانك فرد موزرد نظر و شماره سريال بيمه ثبت شده در دفترچه بيمه فرد                       درج مي گردد .

2 اطلاعات پرسنلي محاسباتي

در اين قسمت نيز مي توان ساير اطلاعاتشغلي را درج كرد .

مبناي محاسبه اضافه كار: 157

يك ساعت اضافه كار = ضريب اضافه كار / مشمول اضافه كار كه براي افراد دسمي پيماني معادل176 هزار در سال 88 و براي افراد مشمول قانون كار 157 يا 160 هزار در سال 88 مي باشد .

تعداد بيمه خدمات درماني
اصلي : 1  تبعي : 3  تبعي دو تعهدي : 2   تبعي سه نوع اول (خاص) :2    تبعي سه نوع دوم خاص : 1

 تعداد افراد تحت تكفل فرد بيمه خدمات درماني را  مشخص مي نمايد .

اصلي : خود فرد .

تبعي : 1 اعضاي اصلي خانواده يعني همسر و 3 فرزند اول فرد .

تبعي دو ( تعهدي ) : فرزند چهارم به بعد .

تبعي سه نوع اول ( خاص) : پدر و مادر ، خواهر و برادر ، داماد ، عروس و غيره .

تبعي سه نوع دوم ( خاص) : افرادي كه با فرد نسبت فاميلي ندارند .

تعداد بيمه تكميلي
تا 60 سال : 3   60تا 70 سال : 1    70سال به بالا : 1

د راين قسمت مي توان تعداد افراد تحت تكفل بيمه تكميلي را برحسب رده هاي قيمتي آنها مشخص نمود .

مبلغ اضافه كار توافقي يك ساعت: 12000

براي محاسبه اضافه كار ، مشمول اضافه كار را در نظرگرفته و عددي را به دست مي آورد ، حال اگر بخواهيم سيستم مشمول كار را مستقل از محاسبات در نظر گرفته شده ، در نظر بگيرد با توجه به توافق كارمند و كارفرما عددي مثبت ( بزرگتر از صفر) را دراين فيلد وارد مي كندد كه سيستم مبلغ اضافه كار خودرا در نظر نمي گيرد و عدد وارد شده را در اين قسمت به عنوان مبلغ اضافه كار در نظر مي گيرد .

مبلغ ماموريت يك شبانه روز توافقي : 10000

 سيستم براي محاسبه ماموريت يك شبانه روز ، مشمول ماموريت را در نظر گرفته و عددي را بدست                   مي آورد ، حال اگر بخواهيم سيستم مشمول ماموريت را مستقل از محاسبات در نظر گرفته شده ، در نظر بگيرد با توجه به توافق كارمند و كارفرما عددي مثبت ( بزرگتر از صفر) را دراين فيلد وارد مي كند كه سيستم مبلغ ماموريت خود را در نظر نمي گيرد و عدد وارد شده در اين قسمت به عنوان مبلغ ماموريت يك شبانه روز در نظر مي گيرد.

عيدي دارد : اين گزينه براي كارمندان قانون كاري كه با انتخاب اين گزينه ، سيستم در پايان سال مقدار عيدي را براي آنان محاسبه مي كند .

مانده مرخصي : اين گگزينه براي كارمندان قانون كاري است كه با انتخاب اين گزينه ، سيستم در پايان سال مقدار مانده مرخصي ا براي آنها محاسبه مي كند .

بازخريد سنوات دارد : اگر فردي بخواهد قبل از موعد بازنشستگي از سازمان مربوطه خود را بازنشست باشد اين گزينه را انتخاب و سيستم با توجه به تاريخ شروع به كار تا آن روز حقوق بازنشستگي وي را محاسبه و به وي پرداخت مي نمايد .

ماليات را كارفرما مي دهد : با انتخاب اين گزينه سهم ماليات فرد كه لازم است از حقوق وي كسر گردد را دولت پرداخت مي كند .

بيمه تكميلي را كارفرما مي دهد  : با انتخاب اين گزينه سهم بيمه تكميلي فرد كه لازم است از حقوق وي كسر گردد را دولت پرداخت مي كند .

 

اطلاعات حقوقي

با كليك كردن روي اين آيتم فرم ذيل جهت نمايش و درج اطلاعت حقوقي افراد نمايان مي شود .

در اين فرم كليه اطلاعات مربوط به حقوق و نيز مبالغ دريافتي كليه پرسنل نمايش داده مي شود كه براي فراخواني و اصلاح شرح حقوقي مربوط به يك شخص مي توان استفاده نمود كليه اطلاعات موجود در اين فرم قابل رويت ، اصلاح و چاپ مي باشد .

با انتخاب كد پرسنلي مربوط به يك شخص ، عنوان دريافتي هاي آن شخص مطابق نوع استخدام تعريف شده ظاهر مي شود كه شما مي توانيد مبالغ دريافتي آن را نيز وارد نمائيد .اين فرم شمال قسمت هاي زيرمي باشد :

سريال ثبت : 2715

 كد ثبت مربوط به اطلاعات حقوقي هر پرسنل مي باشد كه سيستم به صورت خودكار به هركدام از ركوردها تختصاص مي دهد .

حقوق يك ثابت :

مشخص نمودن حقوق يك ساعت فرد با توجه به اعداد موجود در اطلاعات حقوقي .

جمع حقوق :

 نشان دادن مجموع آيتم هاي حقوقي تعريف شده در قسمت اقلام و مزايا در اطلاعات حقوق .

حقوق روزانه :

مشخص نمودن حقوق يك روز فرد با توجه به اعداد موجود در اطلاعات حقوقي .

مشمول بيمه :

با توجه به تصوير فوق جمع بيمه را در فرم نوع استخدام براي آيتم هايي كه براي آن بيمه را تعريف نموديم را در اين قسمت نشان مي دهد .

مشمول ماموريت :

 با توجه به تصوير فوق جمع ماموريت را در فرم نوع استخدام براي آيتم هايي كه براي آن ماموريت را تعريف نموديم را در اين قسمت نشان مي دهد .

مشمول اضافه كار :

با توجه به تصوير فوق جمع اضافه كار را در فرم نوع استخدام براي آيتم هايي كه براي آن اضافه كار تعريف نموديم را در اين قسمت نشان مي دهد .

حقوق مبنا :

 مبلغي است با توجه به گروه مربوطه و به شرح جدول زير در هر سال با توجه به درصد ضريب اعلامي از سوي دولت تعيين مي گردد .

افزايش سنواتي :

حقوق پرسنل در هر سال با در نظرگرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل و براساس ارزشيابي شاغلين افزايش پيدا خواهد نمود كه به آن افزايش سنواتي مي گويند .

 

 

حداقل دريافتي :

در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده در هر سال به ميزان مبلغي كه دولت به عنوان حداقل حقوق مشخص مي كند نرسد ما به التفاوت پرداخت مي شود .

فوق العاده شغل :

 ميلغي است كه با توجه به مدرك تحصيلي و رشته شغلي تعيين مي گردد .

فوق العاده جذب :

با توجه به درصد تعيين شده با فرمول : (فوق العاده شغل + افزايش سنواتي +   حقوق مبنا ) تعيين مي گردد .

كمك هزينه عائله مندي :

به همكاران متاهل مردمطابق فرمول زير ماهيانه پرداخت مي گردد :

كمك هزينه عائله مندي 70 = درصد * مبناي گروه يك هرسال

كمك هزينه اولاد :

همكاران مرد تا سه فرزند و به ازاي هر فرزند مطابق فرمول پرداخت مي گردد :

كمك هزينه اولاد 14 = درصد * مبناي گروه يك هر سال

فوق العاده سختي شرايط محيط كار :

 با توجه به حقوق مبناي گروه براي آموزگاران دبيران 10 درصد، دبيران امور آزمايشگاهي 15 درصد بدست مي آيد .

فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي :

 با توجه به حقوق مبناي گروه و با توجه به درجه محروميت از تسهيلات زندگي مناطق و شهرستانها.

برجستگي :

10 تا 20 درصد حقوق مبناي گروه همكاراني كه بالاترين نمره ارزشيابي را كسب نموده اند به مدت يك سال قابل پرداخت مي باشد .

فوق العاده ويژه :

 طبق فرمول (فوق العاده جذب + فوق العاده شغل + افزايش سنواتي + حقوق مبنا ) به افراد مشمول پرداخت مي گردد .

فوق العاده محل خدمت :

با توجه به حقوق مبناي كگروه و در كليه نقاط كشور به استثناي تهران 5 درصد مي باشد در صورت انتقال از يك شهرستان به شهرستان ديگر تا پنج سال در هر محل قابل پرداخت است .

فوق العاده جذب مناطق محروم :

 به شاغلين در مناطق محروم طبق جدول مربوط پرداخت مي گردد ( به افراد غيربومي 5 درصد ببشتر) .

ورود كاركرد

به صورت پيش فرض سيستم كاركرد هر شخص را برحسب همان ماه 29،30، 31 روز را وارد مي نمايد ، در صورتي كه شخص كاركرد كمتر از يك ماه داشته باد از اين فرم استفاده مي شود .

جهت مشخص نمودن ميزان كاكرد فرد ، اضافه كار ، ميزان ساعت شيفت پرسنل كه ارقام آن را در فيلد تكميل مي كنيد .

مرخصي استعلاجي : 1 مرخصي زايمان : مرخصي استحقاقي : 1

 جهت مشخص نمودن ميزان مرخصي استعلاجي ، مرخصي زايمان و مرخصي استحقاقي پرسنل كه ارقام آن را در فيلد تكميل مي كنيد .

مرخصي بدون حقوق : 1 غيبت روزانه : 1 غيبت ساعتي : 1

جهت مشخص نمودن مرخصي بدون حقوق ، غيبت روزانه و غيبت ساعتي پرسنل كه ارقام آن را در فيلد تكميل مي كنيد .

كاركرد ايام تعطيل : 2 نوبت كاري : 2 درصد نوبت كاري : 2

جهت مشخص نمودن ميزان كاركرد ايام تعطيل فرد ، نوبت كاري ( نوبت كاري پرستاران ) و درصد نوبت كاري ( براي برخي از پرسنل نوبت كاري به صورت عددي مشخص مي شود ) پرسنل كه ارقام آن را در فيلد تكميل مي كنيد .

شب كاري : 4 ساير :4 تاريخ غير فعال سازي : 4/5/88

جهت مشخص نمودن شب كاري، و ساير فعاليت هاي متاثر در كاركرد فرد و تاريخ غيرفعال نمودن فرد مورد نظر در قسمت اطلاعات پرسنلي كه ارقام آن را در فيل تكميل مي كنيد .

 

نوع حساب : عادي  –  بازنشسته

در اين قسمت مي توان نوع محاسبه حقوق پرسنل را مشخص نمود كه براي افراد بازنشسته 1% از حقوق آنان به بيمه آتيه سازان تعلق مي گيرد و ساير محاسبات پرسنل به صورت عادي محاسبه مي گردد.

محاسبه تفاوت حقوق

 از اين آيتم جهت محاسبه ما به التفاوت حقوق استفاده مي شود . به عنوان مثال شخصي را در نظر بگيريد كه جمع حقوق وي 3000000 باشد اما پرداختي به وي 2000000 باشد . براي پرداخت مابه التفاوت حقوق افراد از اين گزينه استفاده مي شود .

محاسبه حقوق به دو روش انجام مي شود .محاسبه تفاوت به صورت گروهي يا فردي جهت محاسبه حقوق به صورت فردي لازم است كه كد پرسنل شخص ، شماره حكم و تعداد روز و عمليات محاسبه حقوق را انجام دهيد . جهت محاسبه حقوق به صورت گروهي كه لاز ماست كه كد استخدام و تعداد روز را وارد و عمليات محاسبه حقوق را انجام داد .

محاسبه ديون حقوق

 از اين آيتم جهت محاسبه ديون حقوق استفاده مي شود . اين آيتم از لحاظ كاركرد مانند محسبه تفاوت حقوق است با اين فرق كه احكامي كه در محاسبه ديون استفاده مي شوند احكامي است كه يك سال مالي از آن گذشته است و مربوط به تفاوت سالهاي قبل است. براي محاسبه ديون لازم است كه نوع حكم ها در فرم اطلاعات حقوقي به صورت ديون تعريف شود.

محاسبه ديون به دو روش انجام مي شود .محاسبه ديون به صورت گروهي يا فردي جهت محاسبه ديون به صورت فردي لازم است كه كد پرسنل  شخص ، شماره حكم و تعداد روز را وارد و عمليات محاسبه حقوق را انجام دهيد .

عدم درج مامورين

با انتخاب اين گزينه نام مامورين از ليست تامين اجنماعي حذف مي گردد چون حقوقش را از مقصد و حق بيمه وي از مبدا پرداخت مي گردد.

عدم درج پرسنل غير فعال

در هنگام ثبت الاعات پرسنلي برخي از افراد را فعال و برخي ديگر را غير فعال در نظر مي گيريد .

درج چهار درصد مشاغل سخت و زيان آور : براي مشاغل سخت و زيان آور كه سازمان تامين اجتماعي مشخص نموده است ، سازمان فوق 4% تخفيف در پرداخت حق بيمه براي اين افراد قائل مي شود .

درخواست وجه عيدي

درخواست عيدي در زمان هاي خاص مانند عيد نوروز صورت مي پذيرد ، كه جهت درياف عيدي جداي از حقوق و مزاياي ماهانه ، ديسكت ميلغ عيدي را لازم است در قالب ديسكت جداگانه اي به سازمان خزانه و دارايي فرستاد تا بودجه را به سازمان موردنظر اختصاص  و مبلغ عيدي را واري نمايند .

نوبت پرداخت : 5

تعداد دفعات پرداخت عيدي را مشخص مي كند و ليست كليه پرداختي هاي عيدي را با سال پرداخت مشخص مي كند .

اضافه كار گروهي

از اين آيتم جهت محاسبه اضافه كار پرسنلبه صورت فردي يا گروهي استفاده مي شود .

جهت محاسبه اضافه كار به صورت فردي از قسمت شرايط كد پرسنلي را انتخاب و اضافه كار را حساب و براي محاسبه به صورت گروهي شرط ديگري را انتخاب و يا كليه افراد را انتخاب مي شود .

جهت محاسبه اضافه كار ابتدا ليست افراد را فراخواني ميشود . سپس مبلغ يك ساعت اضافه كار آنها را محاسبه مي كند . سپس براي تك تك افراد ساعت اضافه كار را وارد و سيستم به صورت خودكار مبلغ اضافه كار را براي هر فرد محاسبه و درج مي منايد .

سال جاري : 88  ماه جاري :6

تعيين سال و ماه جاري جهت تعيين اضافه كار .

با كليك بر روي آيكن مي توان اطلاعات اوليه پرسنل را نمايش داد كه از بين گزينه هاي مربوط به آن              مي توان نحوه نمايش افراد را تعيين نمود براي مثال تمامي مردهايي كه كاركرد دارند ، تمامي مرداني كه كاركرد دارند ، نمايش ماموران ، افراد فعال ، افراد غير فعال ، تمامي افراد و غيره .

جهت محاسبه اضافه كار بر حسب آخرين پرداخت .

 

 

 

                                  

تفاوت اين دو آيتم با يكديگر را با يك مثال مشخص مي شود :

تصور كنيد در ماه مرداد حكمي جديد براي شما صادر شده است و حال در هنگام پرداخت حقوق   مي خواهند اضافه كار ماه خرداد را كه هم زمان براي شما محاسبه نشده است را در اين ماه به شما پرداخت كنند در اين جا دو حال پيش مي آيد :

حال اول : اضافه كار را مي توانند بر حسب آخرين حكم يعني طبق حقوق ماه مرداد ماه كه افزايش حقوق داشته ايد به شما پرداخت كنند .

حالت دوم : اضافه كار را مي توانند برحسب آخرين پرداختي به شما يعني حقوق تيرماه شما پرداخت كنند كه مبلغ اضافه كار مانند قبل است و افزايش پيدا نمي كند .

 

 

 

  

 

 

 

گزينه مامور :

با انتخاب گزينه مامور ، اضافه كار براي مامورين محاسبه مي گردد .

با انتخاب گزينه بيمه محاسبه شود ؟ ،

 به اضافه كار پرسنل بيمه تحقق مي گيرد . اين گزينه مربوط به پرسنل تحت پوشش تامين اجتماعي مي باشد .

با انتخاب گزينه مبلغ كل اضافه كار داده مي شود ،

 به صورت عادي با درج ساعت اضافه كار ، مبلغ اضافه كار در ستون مربوط به آن در ج مي گرد .

با انتخاب گزينه شروط حداكثر اضافه كار براي اين فرد در نظر گرفته نشود ؟ ،

در فرم فوق آخرين ستون جدول اضافه كار ، بيشترين مقدار اضافه كار است . هيچ پرسنلي نمي تواند از مقدار سقف تعيين شده ، مقدار بيشتري اضافه كار دريافت كند . اما طبق قانون جديد 20% از افراد مي توانند بيشتر از سقف اضافه كار دريافت كنند. براي انجام  اين كار ، براي اين افراد ، گزينه مورد نظر را فعال و اضافه كار آنها را وارد نموده و بار ديگر اين گزينه را براي سايرين غير فعال مي كنيد .

ماموريت اداري

اين آيتم جهت محاسبه ماموريت اداري استفاده مي شود كه شامل قيمت هاي زير مي شود .

شماره حكم : 12345 تاريخ حكم : 01/05/1388

اين قسمت از روي برگه ماموريت تكميل مي گردد كه شماره و تاريخ حكم را ثبت مي كند.

تعيين كد پرسنلي فرد مامور از ليست پرسنل ثبت شده در سيستم تعييد كد محل ماموريت از ليست شهرهاي ثبت شده در سيستم .

تعداد شبانه روز : 2 تعداد روز : 3

 تعيين تعداد روزها و شبهايي اقامت در محل ماموريت كه به صورت جداگانه محاسبه مي گردد ودر محاسبه مبلغ ماموريت ، نقش اساسي دارد .

تاريخ شروع : 01/07/1388 تاريخ پايان : 10/07/1388

تاريخ شروع و پايان ماموريت

نوع درخواست :    صدورحكم  /  تمديد حكم

تعيين نوع درخواست كه

صدور حكم :

 زماني كه براي اولين بار به ماموريت اعزام مي شويد .

تمديد حكم :

درمحل ماموريت حضور داشته باشيد و به علت طولاني شدن درخواست تمديد ماموريت را داشته باشيد .

توقف : با توقف   /   بدون توقف

مشخص نمودن توقف در ماموريت

نوع ماموريت : انفرادي   /   گروهي

تعيين نوع ماموريت كه به صورت انفرادي يا گروهي بوده است .

محل اقامت : تامين شده   /    تامين نشده

مشخص نمودن محل اقامت در ماموريت كه اگر گزينه تامين شده را انتخاب كنيد در قسمت كسورات ماموريت از مبلغ ماموريت شما كاسته خواهد شد و اگر تامين نشده باشد مي توانيد در فيلد هزينه ها، هزينه اقامت و سفر خود را در ج نمائيد .

كسور تامين محل : 243600

كسورات كه بابت تامين محل از طرف سازمان كسر مي گردد .

مبلغ شبانه روز : 270667

مشخص نمودن مبلغ يك شبانه روز ماموريت از جمع مبلغ ماموريت + هزينه سفر   كسورات تامين محل

فوق العاده ماموريت : 15890

اين درصد مخصوص مكان هايي است كه قبلا در قسمت محل ماموريت براي آن درصد فق العاده ماموريت تعيين شده است .

ساير هزينه ها : 10000

مشخص نمودن ساير هزينه هاي مامرويت كه مبلغ عددي قابل درج مي باشد .

كل ماموريت : 763735

مبلغ كل ماموريت كه خالص ماموريت با كليه كسر كسورات مشخص مي گردد .

غيرقطعي كردن پرداخت ها :

اگر بخواهيد از ماموريتي كه قطعي شده است را از حالت قطعي شدن خارج نماييد بر روي اين آيتم انتخاب مي شود .

پرداخت غير مستمر

از اين آيتم جهت ثبت كليه پرداختي هاي غيرمستمر پرسنل استفاده مي شود ، اين پداخت ها عبارتند از حق مسكن ، بهره وري و هزينه سفر ، پاداش انجام كار و غيره ، اين نوع پرداخت داراي دو حالت است :

حالت اول :

كاركردها به عنوان ضريب محسوب مي شود ، با توجه به ضريب درج شده د قسمت كاركرد ، مبلغ كل تعيين مي شود . به عنوان مثال اگر مبلغ واحد براي كليه پرسنل 200000 ريال باشد اگر ضريب  را 1 وارد نماييد مبلغ كل 200000 ريال و اگر ضريب 2 باشد اين مبلغ دوبرابر خواهد شد .

حالت دوم :

در قمت فرمول ساز ، با توجه به فرمولي كه از قبل در سيستم تعريف شده است ، پرداختي افراد را طبق يك فرمول واحد محاسبه مي شود .

سال : 86 ماه : 10 نوع پرداخت : 1

 تعيين سال و ماه جاري و تعداد پرداخت در سال كه با كليك بر روي آيكن (گزارش) مي توان فرم هاي از پيش ثبت شده در سيستم را فراخواني نمود .

پرداخت طرح

از اين آيتم جهت پرداخت طرح به پرسنل استفاده مي شود كه عموما در بيمارستانها و مربوط به پرستاران             مي باشد كه مبلغي كه براي سازمان مورد نظر به عنوان طرح در نظر گرفته مي شود بين كليه پرسنل               تقسيم مي گردد.

اين نوع پرداخت بدين صورت مي باشد كه هر فرد با توجه به امتيازي كه براي وي در رنظر گرفته مي شود مبلغ طرح براي وي مشخص مي گردد و اين مبلغ بين افراد تقسيم مي گردد هرچه تعداد افراد كمتر باشد مبلغ طرح بيشتري بين افراد تقسيم مي گردد . در واقع امتياز به عنوان ضريب محاسبه مبلغ طرح مي باشد .

سال : 88 ماه : 3

مشخص نمودن سال و ماه پرداخت

ميلغ كل :10002500

مبلغ كلي است كه سازمان مورد نظر به پرداخت طرح پرسنل اختصاص داده است .

 

 

عمليات پرداخت مانده مرخصي

از اين آيتم جهت پرداخت مانده مرخصي هاي ساليانه به پرسنل استفاده مي شود كه عموما براي پرسنل قانون كاري در نظر گرفته مي شود كه به ازاي مرخصي هاي دريافت نكرده ،مبلغي به آن پرداخت مي گردد .

براي كاركنان رسمي نيز مبلغ كل مرخصي هاي ساليانه خود ر در پايان سال دريافت و يا در هنگام بازنشستگي به آنان پرداخت مي گردد .

حداقل دستمزد روزانه :50000

تعيين حداقل دستمزد روزانه پرسنل

آماده سازي براي پرداخت عيدي محاسبه كاركرد ساليانه محاسبه عيدي

جمع بندي پرداخت ها

جهت جمع بندي كليه پرداختي هاي مربوطي به يك سازمان براي تهيه گزارشهاي مديريتي استفاده مي شود .

كافيست كه هركدام از آيتم هاي حقوقي مورد نظر را كه مي خواهيد در گزارش نشان داده شود را انتخاب و گزارش موردنظر خود را تهيه نمائيد .

 

 

 

گزارشات ثابت

منظور از گزارشات ثابت گزارش هايي است كه در سيستم حقوق و دستمزد معمول و كاربردي مي باشند نمونه اي از گزارشات ثابت فيش حقوقي است جهت پرداخت حقوق و دستمزد روش هاي  زير ميتواند مورد استفاده قرار گيرد كه هركدام داراي معايب و مزايايي مي باشد .

پرداخت به صورت نقدي

 در اين روش يك چك در وجه صندوق دار شركت صادر مي شود و صندوق دار شركت براساس ليست حقوق دريافت شده از واحد حسابداري حقوق و دستمزد اقدام به پرداخت حقوق مي نمايد .اين روش ها داراي معايبي ازجمله موارد زير مي باشد :

الف: وجود احتمال سرقت پول در هنگام انتقال از بانك به شركت .

ب: احتمال اشتباه در پرداخت به پرسنل و جابجايي پرداخت .

ج: احتمال كسري صندوق دار با ارقام بالا .

د: صرف وقت زياد جهت پرداخت و دريافت پول توسط كاركنان .

پرداخت به صوررت صدور چك در وجه هريك از كاركنان

در اين روش براي هركدام از پرسنل شركت يك فقره چك صادر مي شود كه داراي معايب زيرمي باشد :

الف: احتمال اشتباد پرداخت

ب: صرف وقت طولاني و خسته كننده جهت صدور چك .

ج: صرف وقت طولاني جهت اقدام به امضاهاي مجاز چك .

د: محدوديت در دريافت دسته چك از بانكها .

پرداخت از طريق سيستم بانكي

در اين روش از حسابداري حقوق و دستمزد اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و يا كارت بانك براي هريك از پرسنل مي نمايد و در پايان هر ماه با صدور يك فقره چك به همراه ارائه ليست و ديسكت حاوي اطلاعات حقوقي پرسنل اقدام به پرداخت حقوق كاركنان مي نمايد كه داراي مزيتهاي زير مي باشد:

الف :دارابودن دقت بالا در پرداخت حقوق

ب: صرف وقت كمتر در امورمالي و كاركنان

ج: استفاده از نيروي كار بانكها جهت پرداخت حقوق

د: حذف احتمال سرقت .

ارسال ليست به تامين اجتماعي

واحد حقوق و دستمزد در امورمالي براي تهيه و ارسال و پرداخت حق بيمه كاركنان به سازمان تامين اجتماعي به مدت يك ماه فرصت دارد .لذا معمولا تا پايان ماه اين امر صورت مي پذيرد .

گزارشات متغير

گزارشات متغير ، گزارشاتي هستند كه كاملا مطابق خواست كاربر و توسط كاربر ساخته و كليه تنظيمات آن نيز توسط كاربر صور مي گيرد . كاربر در گزارشتان متغير مي تواند تعيين كند كه از چه موضوعي                   مي خواهد گزارش تهيه نمايد . نوع گزارش ، ستون ها ، اندازه فونت و غيره را نيز مي تواند مشخص نمايد .

 

 

 

نتيجه گيري و پيشنهاد

حقوق و دستمزد در سازمانهاي امروزي تبديل به يك بخش مهم در سازمان شده است كه براي محاسبه آن نياز به افراد ماهر و كاردان است . اين افراد ماهر مي توانند حساب داراني باشند كه از دانشگاهها فارغ التحصيل مي شوند و علم مربوط به اين شاخه از حسابداري را به همراه خود دارند و مي توانند به راحتي عمليات مربوط به حقوق و دستمزد را انجام دهند از آنجايي كه اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد سازمانها بايد در اختيار ارگانهاي دولتي كه كار محاسبه ماليات را به عهده دارند قرار گيرد اين اطلاعات بايد دقيق و معتبر و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري تهيه گردند.

استفاده از روش هاي پيشرفته و مكانيزه در محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد بايد مورد توجه سازمانها به خصوص بخش خصوصي كه حساسيت بيشتري دارد قرار بگيرد .

 

منابع

بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر

پورتال استاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران

منابع اينترنتي

مطالعات كتابخانه اي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *