بازاریابی گردشگری

موضوع تحقیق:بازاریابی گردشگری

شماره تحقیق:۲۳

تعداد صفحه:۱۷

قیمت:۳۰۰۰تومان

لینک دریافت:

تلفن تماس:     ۰۹۱۱۹۹۰۸۰۱۰——۰۹۱۱۸۹۰۰۷۸۲

اهمیت ونقش نوشته های اداری

موضوع تحقیق: اهمیت ونقش نوشته های اداری

شماره تحقیق:۲۲

تعداد صفحه:۲۱

قیمت:۳۰۰۰تومان

لینک خرید:

تلفن تماس:     ۰۹۱۱۹۹۰۸۰۱۰——۰۹۱۱۸۹۰۰۷۸۲

اهميت نقاشي در پرورش خلاقيت كودكان

موضوع تحقیق: اهميت نقاشي در پرورش خلاقيت كودكان

شماره تحقیق: ۲۱

تعداد صفحه:۲۸

قیمت:۳۰۰۰تومان

لینک خرید:

تلفن تماس:     ۰۹۱۱۹۹۰۸۰۱۰——۰۹۱۱۸۹۰۰۷۸۲

کولر

موضوع تحقیق:کولر

شماره تحقیق:۲۰

تعداد صفحه:۲۸

قیمت :۳۰۰۰تومان

لینک خرید:

تلفن تماس:     ۰۹۱۱۹۹۰۸۰۱۰——۰۹۱۱۸۹۰۰۷۸۲

تاثیر اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی

موضوع تحقیق: تاثیر اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی

شماره تحقیق:۱۹

تعداد صفحه:۲۹

قیمت:۳۰۰۰تومان

لینک خرید:

تلفن تماس:     ۰۹۱۱۹۹۰۸۰۱۰——۰۹۱۱۸۹۰۰۷۸۲

مقایسه شهادت واقرار درامور کیفری

موضوع تحقیق: مقایسه شهادت واقرار درامور کیفری

شماره تحقیق:۱۸

تعداد صفحه:۳۲

قیمت:۳۰۰۰تومان

لینک خرید:

تلفن تماس:     ۰۹۱۱۹۹۰۸۰۱۰——۰۹۱۱۸۹۰۰۷۸۲

ابزارالات اندازه گیری پارامترهای جوی

موضوع تحقیق: ابزارالات اندازه گیری پارامترهای جوی

شماره تحقیق: ۱۷

تعداد صفحه:   ۱۷

قیمت:۳۰۰۰تومان

لینک خرید:

تلفن تماس:     ۰۹۱۱۹۹۰۸۰۱۰——۰۹۱۱۸۹۰۰۷۸۲

بیگاری

موضوع تحقیق:بیگاری

شماره تحقیق: ۱۶

تعداد صفحه: ۱۹

قیمت:۳۰۰۰تومان

لینک خرید:

تلفن تماس:     ۰۹۱۱۹۹۰۸۰۱۰——۰۹۱۱۸۹۰۰۷۸۲

درمان عقلانی.عاطفی آلبرت الیس

موضوع تحقیق: درمان عقلانی.عاطفی آلبرت الیس

شماره تحقیق:۱۵

تعداد صفحه۲۰  :

قیمت:۳۰۰۰تومان

لینک خرید:

تلفن تماس:     ۰۹۱۱۹۹۰۸۰۱۰——۰۹۱۱۸۹۰۰۷۸۲

راه هاي علاقه مندي كودكان به رياضي

موضوع تحقیق: راه هاي علاقه مندي كودكان به رياضي

شماره تحقیق:۱۴

تعداد صفحه: ۱۹

قیمت:۳۰۰۰تومان

لینک خرید:

تلفن تماس:     ۰۹۱۱۹۹۰۸۰۱۰——۰۹۱۱۸۹۰۰۷۸۲